Bijgewerkt: 25 juni 2022

Koningsdag 2014 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-12-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Zoals bekend, komt op 26 april 2014 de Koninklijke familie de eerste Koningsdag meevieren in Graft-De Rijp en Amstelveen. Wij zijn zeer verheugd met dit bezoek. Het is een unieke gebeurtenis voor Amstelveen. De traditionele Koninginnedagen in Amstelveen zijn altijd een groot feest, waar velen actief aan meedoen. De dag verbindt grote groepen mensen uit vrijwel alle wijken en buurten.

De eerste Koningsdag zal niet anders zijn, maar in 2014 wel intenser en voorzien van een 'Koninklijk' randje voor het oog van het hele land. In november 2012 werd bekend, dat op 30 april 2013 de Koninklijke familie in Graft-De Rijp en Amstelveen Koninginnedag ging meevieren. Echter, op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix haar aftreden aan. Op 30 april 2013 vond de Troonswisseling plaats in Amsterdam.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst werd in januari direct na de toespraak van Koningin Beatrix gecommuniceerd, dat het Koninklijk bezoek aan Amstelveen werd opgeschoven naar 26 april 2014, de eerste Koningsdag.

Voor de organisatie en de invulling van het bezoek borduren we samen met onze partners voort op de contouren en het materiaal van vorig jaar. Met name Amstelveen Oranje en de nood- en hulpdiensten spelen hierbij een belangrijke rol. Met het bijzondere gegeven van een nieuwe generatie op de troon en het jubileum '50 jaar Amstelveen' houden we het programma opnieuw tegen het licht.

Net als andere jaren, worden het programma en de route pas bekend gemaakt tijdens een gemeenschappelijke persconferentie van Graft-De Rijp en Amstelveen op het provinciehuis in Haarlem. Deze persconferentie vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van maart 2014. Tot die tijd zal over het programma en de route dus slechts terughoudend worden gecommuniceerd. Ik vraag uw begrip hiervoor.

Er is inmiddels in samenspraak met de partners een projectorganisatie samengesteld die vanaf januari 2014 vol enthousiasme verder aan de slag gaat om het evenement voor te bereiden. Het bezoek vergt een flinke inzet van vrijwilligers, medewerkers van Amstelveen en van de nood- en hulpdiensten. We maken gebruik van de kennis van Veenendaal en Rhenen (2012) en de ervaringen met de Troonswisseling in Amsterdam. In het vervolg van deze brief informeer ik u over de wijze, waarop de organisatie van Koningsdag wordt opgepakt.

alexander Amstelveen
(Foto RVD/ Koos Breukel - 2013)

Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima


Organisatie

Het projectteam bestaat voor het overgrote deel uit dezelfde mensen als het team, dat vorig jaar tot 29 januari 2013 heeft gewerkt aan de voorbereidingen voor het bezoek. Toen bekend werd, dat op 30 april 2013 de Troonswisseling zou gaan plaatsvinden, is het projectteam ontbonden en zijn de voorbereidingen tijdelijk stopgezet. Een deel van de betrokkenen heeft vervolgens een bijdrage geleverd aan de Troonswisseling.

Het huidige projectteam staat nu klaar om per januari verder te gaan met de voorbereidingen voor Koningsdag. Aan de projectorganisatie nemen de gemeente, Amstelveen Oranje, de nood- en hulpdiensten en andere partners deel. Het team is nader verdeeld in vier verschillende werkgroepen. Daarnaast is er op lokaal en regionaal niveau voor de onderwerpen openbare orde en veiligheid een veiligheidsorganisatie ingesteld onder leiding van de burgemeester Amstelveen (lokaal) en de voorzitter van de Veiligheidsregio (regionaal).

De Werkgroep Programma stelt een gevarieerd programma samen. Het programma kent vier typisch Amstelveense accenten: groen, internationaal, sport en cultuur. De Koninklijke familie kan rekenen op een stijlvolle, bruisende en vooral eigentijdse ontvangst. Daarbij worden de talloze ideeën en suggesties van inwoners, verenigingen en organisaties gebruikt voor de invulling van de thema's. Ook zullen de buurten en wijken waar voorheen Koninginnedag altijd op geheel eigen wijze gevierd wordt (denk aan de Amsterdamseweg/het Oude Dorp, Buurt over Ouderkerk en Nes aan de Amstel) in het programma worden verwerkt.

Vorig jaar zijn de eerste contouren voor het programma vormgegeven. In de stuurgroep bijeenkomst van 12 december 2013 heeft het Hof laten weten dat het programma op hoofdlijnen akkoord is. Vanaf januari zullen de verenigingen, instellingen, scholen, inwoners (opnieuw) betrokken worden bij de uitwerking en de praktische voorbereidingen van het programma.

Amstelveen Oranje heeft een belangrijke inbreng in het inhoudelijk programma van 26 april. Amstelveen Oranje is daarbij ook samenwerkingspartner van de gemeente Amstelveen in de organisatie van een aantal activiteiten voor het Koninklijk Bezoek. Belangrijk onderdeel is de organisatie van de deelnemers aan de activiteiten op de route, Amstelveen Oranje vervult daarmee een schakelrol tussen de organisatie en de vrijwilligers.

Mocht het vol staan langs de route, dan kan het publiek ook terecht op andere feestelijke plekken in de stad, de zogenaamde 'overloopgebieden', waar ze via schermen het Koninklijk bezoek kunnen volgen.

In het najaar van 2012 en in 2013 is een groot aantal ideeën en suggesties gedaan door scholen, verenigingen en inwoners van Amstelveen om bij te dragen en inhoud te geven aan het Koninklijke bezoek. Niet alleen op de dag zelf, maar ook de maanden tot 26 april en de dagen erna bieden volop kansen Amstelveen als gemeenschap op een hechte wijze in het zonnetje te zetten.

Dit kan ook aansluiten bij de gedachte om te laten zien, wat Amstelveen in huis heeft nu de gemeente haar naam volgend jaar precies 50 jaar draagt. De Werkgroep OOV heeft als taak de besluitvorming van de veiligheidsorganisatie voor te bereiden en binnen de projectorganisatie te adviseren over de combinatie feest en veiligheid. De Politie, Brandweer, GHOR en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn de belangrijkste partners.

alexander Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het mozaïek beeld van Koning Willem-Alexander op het Stadsplein van Amstelveen


Koningsdag is formeel een "Nationaal Evenement", net als bijvoorbeeld Dodenherdenking op de Dam en Prinsjesdag. Dit betekent, dat er wordt gewerkt volgens strikte veiligheidsprotocollen. Dit heeft logistieke en organisatorische consequenties. Het is echter de wens van de Koninklijke familie, dat het meevieren van Koningsdag een open en informeel karakter draagt. Over de maatregelen zal uitgebreid gecommuniceerd worden met bewoners en bezoekers.

De Werkgroep Mobiliteit en Technische Faciliteiten bereidt alle technische en praktische voorzieningen voor die in de Werkgroep Programma worden bedacht en omwille van de veiligheid zijn voorgeschreven. Daarnaast zorgen zij voor de realisatie op straat. Zij bereiden de wegafzettingen voor, regelen de voorzieningen in de openbare ruimte en zorgen voor podia, beeldschermen (om bijvoorbeeld ook elders in de gemeente het bezoek live te kunnen volgen), parkeerplaatsen, omleidingen en wat er nog meer bij komt kijken.

Ook gaat er een Werkgroep Communicatie aan de slag. Deze werkgroep houdt zich bezig met alle communicatie uitingen in de aanloop naar en op Koningsdag zelf. De werkgroep richt zich op interne communicatie, pers- en publieksvoorlichting, met daarbij ook aandacht voorde informatievoorziening naar bewoners en ondernemers rondom de omgeving van de Koninklijke route.

Zoals aangegeven, zullen het programma en de route pas in de tweede helft van maart bekend worden gemaakt. Vanaf januari zal regelmatig over allerlei activiteiten, die te maken hebben met het Koninklijk bezoek, worden gecommuniceerd. Rode draad hierin is de 'Koningsdag oranje estafette'. Het idee achter de estafette is, dat (groepen) inwoners, verenigingen en instellingen in de aanloop naar Koningsdag een leuke activiteit kunnen doen die met deze bijzondere dag te maken heeft. Het stokje zal steeds worden doorgegeven aan een andere instelling. De coördinatie van de 'Koningsdag oranje estafette' ligt bij Amstelveen Oranje, organisaties kunnen zich bij hen aanmelden. Vanaf eind januari (2014) zal meer informatie over de estafette te vinden zijn op de sites van Amstelveen Oranje en de gemeente.

Locatiekeuze en route

De reguliere viering van Koningsdag in Amstelveen, bijvoorbeeld op en rond de Amsterdamseweg, in het Oude Dorp, Nes aan de Amstel, Buurt over Ouderkerk, Randwijck en Westwijk vindt zoveel mogelijk op normale wijze plaats. Net als ieder jaar ligt de voorbereiding voor het grootste deel bij Amstelveen Oranje. De traditionele busrondrit en het hijsen van de vlag komen op 26 april 2014 te vervallen. .

De locatie, waar de Koninklijke familie 26 april Koningsdag in Amstelveen komt meevieren is tijdens de voorbereidingen voor het eerder geplande bezoek uitvoerig besproken en zorgvuldig afgewogen. Zo zijn bijvoorbeeld de omgeving Amsterdamseweg en het Oude Dorp als locaties bekeken en beoordeeld. Op advies van politie en brandweer is om redenen van overzichtelijkheid (veiligheid, crowdmanagement en -control) afgezien van deze locaties. De keuze voor een locatie vereist een gebied en route die goed te beveiligen zijn en waar voldoende ruimte is. In goed overleg met de operationele diensten, de provincie, de NOS en de Dienst Koninklijk Huis is de keuze voor het Stadshart tot stand gekomen. De locatie (en route) biedt uitstekende kansen voor een prachtige viering.

In februari organiseert de gemeente twee voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en voor ondernemers. Informatie over deze avonden zal vanaf eind januari op de site van de gemeente te vinden zijn. De avonden zijn bedoeld om ondernemers en bewoners op hoofdlijnen uit te leggen wat de voorbereidingen inhouden en wat de consequenties zijn van de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Vergunning

Net als in het verleden op Koninginnedag, is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor activiteiten op Koningsdag. De inmiddels gepubliceerde sluitingsdatum voor aanvragen is 27 december 2013. Gezien de lopende werkzaamheden voor het programma van het bezoek van de Koninklijke familie en de bijbehorende maatregelen, wordt voor de vergunningverlening iets meer tijd genomen. Wellicht, dat aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden in verband met het bezoek. Uiteraard zal in dat geval eerst naar alternatieven gezocht worden.

Tot slot

Uw raad zal begin volgend jaar een aantal besluiten worden voorgelegd, met name op het gebied van veiligheidsmaatregelen. Ik vraag hierbij uw begrip voor mogelijke afwijkingen van de reguliere termijnen. Gezien de krappe tijd, waarin zaken georganiseerd moeten worden, kan dit soms niet anders. Te zijner tijd zal in het presidium worden gesproken over de wensen van de gemeenteraad ten aanzien van de betrokkenheid bij de dag. Na 26 april wordt u een eindverslag, inclusief een financiële verantwoording, voorgelegd.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen

mr J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.