Bijgewerkt: 20 juni 2024

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2020 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-04-2020

Brief van burgemeester Tjapko Poppens over Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Amstelveen.

'Beste Amstelveners,

Het is volop lente. Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar de bijzondere dagen die we jaarlijks met het hele land beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat de evenementen en herdenkingen niet doorgaan dit jaar. Tenminste, niet in de vorm die we gewend zijn. Want we kunnen natuurlijk wel iets doen: we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zeker in deze voor velen zo moeilijke tijd is het belangrijk en waardevol om de doden te herdenken, stil te staan bij de bevrijding van ons land, 75 jaar geleden, en samen Koningsdag te vieren. Dus laten we doen wat mogelijk is om er een paar bijzondere dagen van de maken.

Koningsdag, maandag 27 april. Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis. Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen? Landelijk is een aantal acties opgezet, zoals een nationale aubade om 10.00 uur met het Koninklijk Concertgebouworkest en een nationale toost om 16.00 uur. Verder kunt u zelf van alles organiseren binnen de regels die gelden. Denk aan livestreams van optredens, online bingo’s, online quizzen en prijsvragen.

Om onze stad in oranjesfeer te brengen doet Stichting Amstelveen Oranje een oproep aan alle inwoners in Amstelveen: hang de vlag uit en zet een oranje item voor het raam. De leukste en meest creatieve uiting beloont stichting Amstelveen Oranje met een verrassing. Verder gaat stichting Amstelveen Oranje langs bij de verzorgingshuizen met 3.000 oranje tompoezen voor bewoners en zorgmedewerkers.

Dodenherdenking, maandag 4 mei. De Dodenherdenking is voor veel mensen in Nederland een belangrijk moment in het jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Dat maakt het extra pijnlijk dat de herdenking niet op de traditionele manier kan plaatsvinden. In plaats van samen de doden te herdenken, herdenken we dit jaar thuis.

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vindt plaats zonder publiek, maar wordt wel live uitgezonden door de NOS. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, alleen in aanwezigheid van minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Omdat er ook in Amstelveen geen herdenkingsplechtigheid met publiek kan plaatsvinden, heeft Stichting Amstelveen Oranje een andere invulling gegeven aan de Dodenherdenking. Gedurende de dag worden kransen gelegd bij het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg. Namens het gemeentebestuur zal ik een krans bij het monument leggen. Later op de dag leggen andere organisaties een krans, alles zonder publiek. RTVA maakt een speciale herdenkingsreportage en zendt deze gedurende de dag uit.

Stichting Amstelveen Oranje nodigt in samenwerking met Platform C iedereen die een instrument bespeelt uit om vanaf 19.30 uur in de eigen tuin, balkon of vanuit het open raam stemmige muziek en om 19.58 uur het taptoesignaal te spelen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna wordt iedereen uitgenodigd thuis het Wilhelmus mee te zingen.  

Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei. Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dit bijzondere jaar was een reden om deze dag uitbundiger dan anders te vieren. Dat kan helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door met elkaar te delen welke gedachten en emoties we hebben bij 75 jaar vrijheid.

Alle kinderen van Amstelveense basisscholen zijn enkele weken geleden al uitgenodigd om hun eigen vrijheidsvlag te maken en een foto of filmpje van hun vlag te plaatsen op #amstelkids. Ook zijn zij uitgenodigd om mee te doen aan een gedichtenwedstrijd over vrijheid. De beste schrijvers mogen op 5 mei hun gedicht via RTVA laten horen aan Amstelveen.

Houd vol! We leven al weken in een bijzondere en voor velen van u moeilijke situatie. Een situatie die veel  van ons vraagt. Ik leef mee met iedereen die direct of indirect getroffen is door het virus of door de beperkingen waarmee we nog enige tijd moeten leven. In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten moeten we volhouden. De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf zoveel mogelijk thuis en houd, als u het huis uit gaat om boodschappen te doen of een ommetje te maken, altijd 1,5 meter afstand. Groepen van drie of meer personen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook op Koningsdag en 4 en 5 mei.

We vertrouwen erop dat u zich aan de maatregelen blijft houden. Politie en de gemeentelijke handhavers blijven streng optreden tegen mensen die dat niet doen. Gelukkig houden verreweg de meesten Amstelveners zich aan de maatregelen. Ik wil u bedanken voor uw discipline, begrip en geduld. Alleen samen komen we deze crisis te boven.

Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt. Mensen helpen elkaar, met kleine en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. En mensen verzinnen creatieve manieren om het dagelijks leven dragelijker, leuker en mooier te maken. Laten we die saamhorigheid en creativiteit ook inzetten om met elkaar betekenis te geven aan deze jaarlijkse bijzondere dagen.

Ik wens u sterkte en toch ook plezier!

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen'


Letter from mayor Tjapko Poppens about Kings Day, Remembrance Day and Liberation Day in Amstelveen.

'Dear inhabitants of Amstelveen,

It's spring. Under normal circumstances, we would be looking forward to the special days we experience each year with the whole country: King's Day, Remembrance Day and Liberation Day. Everyone will understand that the events and commemorations will not take place this year. At least, not in the form we are used to. Because of course there is something we can do: we cannot let these days pass unnoticed. Especially in this difficult time for many, it is important and valuable to commemorate the dead, to commemorate the liberation of our country, 75 years ago, and to celebrate King's Day together. So let's do what we can to make a few special days of it.

King's Day, Monday, April 27th. It's no different: this year, for the first time since the Second World War, we are celebrating King's Day at home. There should be no free markets, performances, events or other forms of gatherings on 27 April, not even for children. Spontaneous neighborhood or street gatherings are also not allowed. This does not mean that King's Day will not take place at all. What can we do? A number of actions have been set up nationwide, such as a national aubade at 10.00 a.m. with the Royal Concertgebouw Orchestra and a national toast at 4.00 p.m. Furthermore, you can organize everything yourself within the rules that apply. Think of live streams of performances, online bingo's, online quizzes and competitions.

To bring an orange atmosphere to our city, Stichting Amstelveen Oranje makes an appeal to all inhabitants of Amstelveen: hang out the flag and put an orange item in front of the window. The nicest and most creative expression rewards Stichting Amstelveen Oranje with a surprise. Furthermore, the Amstelveen Oranje Foundation visits the nursing homes with 3,000 orange tompouzes for residents and care workers.

Commemoration of the dead, Monday 4 May. The Commemoration of the Dead is an important moment in the year for many people in the Netherlands. Especially this year, when it is 75 years ago that our country was liberated. That makes it even more painful that the commemoration cannot take place in the traditional way. Instead of commemorating the dead together, we are commemorating at home this year.

The National Commemoration on Dam Square in Amsterdam takes place without an audience, but is broadcast live by the NOS. King Willem-Alexander and Queen Máxima will lay a wreath at the National Monument, only in the presence of Prime Minister Rutte, Mayor Halsema and Chairman Verbeet of the National Committee 4 and 5 May.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens Mayor of Amstelveen


Because no commemoration ceremony with the public can take place in Amstelveen either, Stichting Amstelveen Oranje has given a different interpretation of the Remembrance Day. During the day wreaths are laid at the war memorial on the Amsterdamseweg. On behalf of the city council I will lay a wreath at the monument. Later in the day other organizations will lay a wreath, all without an audience. RTVA makes a special commemoration report and broadcasts it during the day.

Stichting Amstelveen Oranje, in cooperation with Platform C, invites everyone who plays an instrument to play tuneful music from 19.30 in their own garden, balcony or from the open window and at 19.58 the taptoe (tattoo) signal. At 20.00 hours we will be quiet for two minutes. After that everyone is invited to sing the Wilhelmus at home.

Liberation Day, Tuesday 5 May. It is 75 years ago on May 5 that the Netherlands was liberated. This special year was a reason to celebrate this day more exuberantly than usual. Unfortunately that is not possible: this year we also celebrate Liberation Day at home. For example by following the ambassadors of freedom, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve and Kris Kross Amsterdam online or via social media. And by sharing with each other the thoughts and emotions we have with 75 years of freedom.

A few weeks ago, all children of Amstelveen primary schools were invited to make their own freedom flag and post a photo or video of their flag on #amstelkids. They have also been invited to participate in a poetry contest about freedom. The best writers will be able to present their poem to Amstelveen via RTVA on 5 May.

Hang in there! For weeks now we have been living in a special and for many of you difficult situation. A situation that demands a lot from us. I sympathize with everyone who has been directly or indirectly affected by the virus or by the limitations with which we will have to live for some time to come. In the interest of our health and the health of our loved ones, we must persevere. The rules are simple and familiar to everyone: stay at home as much as possible and, when you leave the house to go shopping or take a stroll, always keep a distance of 1.5 metres. Groups of three or more people are not allowed. This also applies on King's Day and 4 and 5 May.

We trust you will continue to adhere to the measures. Police and municipal enforcers will continue to take firm action against those who do not. Fortunately, by far the majority of Amstelveners stick to the measures. I would like to thank you for your discipline, understanding and patience. Only together can we overcome this crisis.

It is good to see that difficult circumstances also bring out the best in people. People help each other, with small and large initiatives. People take each other into account. And people come up with creative ways to make everyday life more bearable, more fun and more beautiful. Let's also use that togetherness and creativity to give meaning to these annual special days.

I wish you strength and yet also fun!

Tjapko Poppens Mayor of Amstelveen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.