Bijgewerkt: 14 juni 2021

Kronenburg - Uilenstede wordt een multifunctioneel gebied

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2021

Het college van B en W van Amstelveen sluit overeenkomsten met partijen die samen met de gemeente een deel van Kronenburg gaan transformeren tot multifunctioneel gebied waar wonen, werken en ontmoeten centraal staat.  Hierbij informeren wij u dat wij op 1 juni 2021 het besluit hebben genomen tot het aangaan van zes overeenkomsten tot kostenverhaal en een samenwerkingsovereenkomst met zes partijen voor de gebiedstransformatie Kronenburg-Uilenstede.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke ordening: 'We zijn bijzonder trots op de samenwerking tussen alle partijen en de gemeente bij zo’n grote gebiedsontwikkeling met verschillende grondeigenaren. Door een voortvarende aanpak kunnen we samen het gebied transformeren van een monofunctioneel kantorengebied met leegstand naar een levendig multifunctioneel gebied met sociale huurwoningen voor studenten, extended stay en bedrijvigheid met prachtige voorzieningen op het gebied van sport, groen en horeca.'

Het gebied, dat beter verbonden zal worden met het huidige Uilenstede en met de omliggende wijken, kent diverse thema’s, zoals werken, ontmoeten, sport en bewegen en er is veel aandacht voor groen. De toekomstige voorzieningen worden hierop ingericht, en de bedoeling is dat - naast studenten en werknemers - ook bewoners van buiten Kronenburg en Uilenstede kunnen genieten van deze voorzieningen.

De gemeente is recent met DUWO, Zadelhoff/Maarsengroep en Van der Valk Investments overeengekomen dat er 2.500 studentenwoningen in de sociale huur kunnen worden gebouwd. Het plan is om studenten die onderwijs volgen op basis van een tijdelijk campuscontract woonruimte te bieden om zo het enorme tekort aan studentenwoningen in de regio terug te dringen. De helft van de studentenwoningen krijgt een huur van maximaal € 442,- waardoor studenten van 18 tot 23 jaar bij deze woningen in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Foto Amstelveen
(Screenshot Gemeente Amstelveen - 2021)

Floor Gordon (wethouder) en Heleen de Vreese (DUWO), onder: Bas van den Nieuwenhuijzen (Van der Valk Investments) en Anne Meijerhoven namens de Zadelhoff/Maarsengroep tijdens de online Zoom Teams vergadering


Op 8 mei 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede vast, met als doel het transformeren van een deels leegstaand monofunctioneel kantorengebied naar een dynamisch woon-werkgebied, door middel van een uitbreiding van de naast gelegen bestaande studentencampus Uilenstede met studentenhuisvesting en voorzieningen.

In december 2019 is tussen de gemeente en zeven partijen, die eigenaar zijn van een locatie binnen het plangebied, een voorovereenkomst tot kostenverhaal tot stand gekomen voor de invulling van de gebiedstransformatie en het onderzoeken van de financiële haalbaarheid daarvan.

De gemeente is met zes van deze partijen tot overeenstemming gekomen over een programma dat bestaat 2500 studentenwoningen in de sociale huur, waarvan 1250 onder de kwaliteitskortingsgrens, en 1580 extended stay kamers. Daarnaast komt er een goede mix aan voorzieningen, waaronder detailhandel, sport, fitness en horeca. Ook is er ruimte voor een nieuwe kantoorontwikkeling. De bouwplannen worden met elkaar verbonden door een openbaar toegankelijk campusterrein met een groen karakter, verbonden door langzaam verkeer routes, en diverse prettige verblijfsplekken waar men rust of reuring kan vinden. Die zijn ontworpen via soundscaping, waar bij de inrichting van de buitenruimte rekening is gehouden met geluidsbeleving en het verminderen daarvan, daarnaast is ook rekening gehouden met windhinder, bezonning en klimaatadaptatie.Voor de realisatie van het programma is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd, en sluiten we met zes partijen overeenkomsten tot kostenverhaal om het wettelijk kostenverhaal daarvoor te verzekeren. Daardoor is het niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan. In de overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de uitwerking van de bouwplannen, de aanleg van openbaar gebied en de inrichting van het campusterrein op de verschillende locaties. Om de onderlinge samenwerking tussen de zes exploitanten en de gemeente gezamenlijk te regelen, wordt ook een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeente in onderling overleg met alle betrokken partijen de fasering van de uitvoering van de bouwplannen nog nader uitwerken De realisatie van de totale ontwikkeling neemt naar verwachting enkele jaren in beslag, waarbij het streven is om voor het einde van 2021 te starten met de uitvoering.

Het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg wordt aan de gemeenteraad naar verwachting op korte termijn ter besluitvorming aangeboden. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan starten de betrokken partijen met de verdere uitwerking van hun bouwplannen en het voorbereiden van het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunningen. De aanleg van het openbaar gebied door de gemeente kan vervolgens gefaseerd en in afstemming met de verschillende ontwikkelingen plaatsvinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.