Bijgewerkt: 11 mei 2021

Kwaliteitsimpuls zuidelijke oeverlanden van de Nieuwe Meer

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amsterdamse Bos
22-08-2008

De zuidelijke oeverlanden van de Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos zijn een belangrijke schakel in de Groene AS, de provinciale ecologische verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude.

Blauwborst Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

De Blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel uit de familie Lijsters (Turdidae) en is zeer dicht verwant aan de Nachtegaal


Voor moerasvogels zoals de kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus), rietgors (Emberiza schoeniclus), snor (Locustella luscinoides), rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), blauwborst (Luscinia svecica) en bruine kiekendief (Circus aeruginosus) moerasvogels sterk af. Door een deel van de oeverlanden af te graven krijgt de natuur in het gebied zijn de oeverlanden een belangrijk leefgebied. Maar de laatste jaren neemt het aantal een impuls.

De achteruitgang van de moerasvogels in het gebied is een gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie. Met het ouder worden van het rietland vestigen zich steeds meer struiken en boompjes tussen het riet en wordt het terrein droger. Het rietland wordt regelmatig gemaaid, maar dit helpt onvoldoende om deze ontwikkeling te stoppen.

Nieuwe meer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De Nieuwe Meer in de winter van 2004


Om deze tendens te keren is een inrichtingsplan opgesteld voor de oeverlanden. In de periode september t/m oktober 2008 zal ongeveer 4 hectare verruigd rietland in het noordelijk deel van de oeverlanden, grenzend aan de Nieuwe Meer, worden afgegraven. Zo kan vanuit het ondiepe open water dat direct na de ingreep ontstaat weer nat rietmoeras ontstaan.

De verwachting is dat niet alleen de moerasvogelstand daarvan zal profiteren. Ook andere soorten die afhankelijk zijn van nat moeras, zoals de ringslang, vinden hier dan een geschikt leefgebied. De uitvoering van het inrichtingsplan wordt voor 50% gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland in het kader van het Investeringsbudget Landelijke Gebied.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.