Bijgewerkt: 15 juni 2024

Lintjesregen 2016 in Nederland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
26-04-2016

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2016 werden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.752 personen een Koninklijke onderscheiding verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 13 personen, 10 mannen en 3 vrouwen, gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.739 personen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 33 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Foto Amstelveen
(Foto Jeroen van der Meyde/RVD - 2016)

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind van prinses Beatrix en prins Claus


Er zijn 3.165 voordrachten voor de lintjesregen 2016, of de Algemene Gelegenheid 2016 ontvangen. Over 413 voorstellen (13,05 % van het totaal bij de lintjesregen 2016) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht. In de bijlage treft u een selectie aan van gedecoreerde personen die publieke bekendheid genieten, dan wel opvallen door de aard van hun verdiensten.

De lintjesregen 2016 laat de volgende ontwikkelingen zien:

Er zijn 965 vrouwen bij de lintjesregen 2016 gedecoreerd, dat komt neer op 35,07 %. Het aantal mannen bedraagt 1.787 (64,93 %). Van alle gedecoreerden zijn er 2.437 personen (88,55 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1.549 mannen en 888 vrouwen. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, 505 personen. In Noord-Brabant zijn er 496 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 394 personen. In de provincie Noord-Holland komt naar voren dat het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de gedecoreerde 394 inwoners zijn er 155 vrouw (39,34 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit de provincie Zuid-Holland, dat zijn 188 vrouwen (37,23 %). Op Curaçao is aan 18 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 5 personen, op Bonaire aan 4 personen, op Sint Maarten aan 4 personen en op Sint Eustatius aan 2 personen. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2.701 personen. Er zijn 141 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan.

De oudst gedecoreerde persoon is mevrouw H. Woelinga-Rodbard (1919) te Uithoorn. Zij is vanaf 1965 actief als vrijwilliger bij onder andere de Doopsgezinde Vredesgroep, op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en gerechtigdheid en bij Amnesty International. De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2016 is de 36-jarige mevrouw C. Willemstijn te Den Haag. Zij zet zich actief in voor de Nederlandse Stomavereniging, als actief lid van de bezoekdienst, als redactielid van het kwartaalblad, als lid en voorzitter van de jongerencommissie en StomaJONG en voor lotgenotencontact. Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op de website www.lintjes.nl. Lees ook de speciale uitgave van de Staatscourant (pdf 16 pagina’s) (de 'Lintjeskrant') met daarin de Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Pianist Ed Bouqet maakt al de sfeer in het raadhuis


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Burgemeester Van 't Veld: 'Graag ga ik dan ook over tot de decoratieverlening en doe ik dit keer in alfabetische volgorde. Waar het in mijn toespraak echter om gaat, is recht te doen aan de enorme vrijwillige inzet op uiteenlopend terrein en de waardering die daarvoor staat!'


14 gedecoreerden tijdens de Lintjesregen 2016 in Amstelveen

Op dinsdagochtend 26 april 2016 reikte burgemeester Mirjam van ’t Veld, vanaf 10.00 uur, uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan 12 Amstelveners de versierselen uit die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Twee gedecoreerden ontvangen de onderscheiding op een ander moment. Tijdens deze Algemene Gelegenheid 2016 ofwel ‘Lintjesregen’ , die dit jaar plaatsvindt in het raadhuis, worden de volgende Amstelveners gedecoreerd:

De heer Bart Boelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Boelen heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij ruim 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer, waarbij hij onder meer chauffeur van de ladderwagen was. Ook is hij begeleider tijdens de speciale gehandicaptendagen in de brandweerkazerne. Al sinds 1986 is hij verbonden aan het accordeonorkest De Concertina’s waar hij de rol vervult van toneelmeester bij concerten, zorgt voor het vervoer van instrumenten of begeleidt hij dirigenten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Bart Boelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Daarnaast is hij betrokken bij Nieuw Amstelrade, waar hij al jaren lichamelijk gehandicapten vervoert. Ook helpt hij bij spelochtenden, computercursussen of bij de toneelgroep binnen deze specifieke dag- en woonvoorziening. Tevens reed hij de boodschappenbus ten behoeve van de bewoners van woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Poel en werkte hij voor de maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. Tenslotte helpt hij al jaren mee op de Henri Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis, waar hij er mede voor zorgt dat chronisch zieken en gehandicapten een onvergetelijke vakantieweek hebben.

De heer Hans Bulsing, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bulsing heeft diverse jaren verschillende functies bekleed binnen de politie. Daarnaast was hij lid van het Ambtenarengerecht te Utrecht, trad hij op als rechter-plaatsvervanger binnen de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Utrecht en was hij honorair raadsheer-plaatsvervanger binnen de straf-en raadkamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Sinds 2003 is de heer Bulsing lid van de commissie van toezicht van het Justitieel Complex Schiphol. Naast toezicht worden er vanuit deze onafhankelijke commissie ook adviezen gegeven aan de minister en wordt er recht gesproken in relatie tot beklag van gedetineerden.  Binnen de Rotary Amsterdam Hoog Zuid heeft de heer Bulsing de functie van voorzitter en secretaris bekleed. Binnen deze organisatie was hij onder andere betrokken bij een project, dat specifiek is gericht op hazenlip-operaties bij kinderen in Indonesië. Ook is hij betrokken bij de Stichting Hendrik & Maria, gericht op het financieren van activiteiten voor bewoners en verzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam. Tenslotte is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Hans Bulsing, Ridder in de orde van Oranje-Nassau


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Hans Bulsing VVD-Amstelveen gemeenteraadslid, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tussen de rij gedecoreerden


De heer Ron Ellens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Ellens is van jongs af aan betrokken bij voetbalvereniging RODA ’23. Vanaf begin jaren zeventig is hij ook op andere terreinen actief geworden binnen de vereniging. Zo was hij door de jaren heen leider van de pupillen, grensrechter, organisator van trainingskampen, toernooien en festiviteiten, voorzitter van de pupillen-afdeling, voorzitter van de zaterdagsenioren, leider van het eerste elftal, bestuurslid kantinezaken, leidende man voor technische- en trainerszaken, bestuurslid seniorenzaken, algemeen contactpersoon, gastheer en barmedewerker. En is hij sinds november vorig jaar aangesteld als teammanager van het eerste elftal. Daarnaast was de heer Ellens enige tijd betrokken bij Nes aan de Amstel door zijn lidmaatschap van de Dorpsraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Ron Ellens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Abraham Haas, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Haas was in de jaren ’80 en ’90 penningmeester binnen het bestuur van de Joodse Gemeente Groningen, was hij voorganger in de diensten en gaf hij Joodse les aan kinderen die voor hun Bar of Bat Mitswah stonden. En nog steeds verzorgt de heer Haas specifiek de dienst voor Jom Kippur in Groningen. Vanaf 1995 is hij betrokken bij de Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam. En dan met name bij de in Amstelveen gevestigde synagoge. In dat kader houdt de heer Haas - als voorzitter van een door hem geïnitieerde commissie - de dagelijkse gang van zaken binnen de geloofsgemeenschap in het oog. En worden mede met zijn inbreng vanuit deze commissie vele activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Sinds 2003 is hij bestuurder van Immanuel, het in Amsterdam gevestigde eerste en enige Joodse Hospice in Europa. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel, die is gericht op het verwerven van noodzakelijke fondsen en donateurs. Hij is daarnaast jaren betrokken geweest bij de Stichting Joodse Scholengemeenschap in Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Abraham Haas, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw C.J.M. Koop-Pastoor, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar voormalige werk als verpleegkundige heeft mevrouw Koop zich op verschillende manieren ingezet op sociaal-maatschappelijk terrein. Zo is zij vanaf 1992 bestuurlijk betrokken bij de Commanderij van Sint Willibrord, onderdeel van de Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. Deze Orde kent vanuit oecumenische intenties een charitatief karakter en beweegt zich op het vlak van goede doelen in binnen-en buitenland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw C.J.M. Koop-Pastoor, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van gratificaties aan minderbedeelde ouderen en de inzet op lepra-bestrijding. Tevens zette zij zich als General Receiver van de Grand Bailiwick in voor het financieel beheer van de Orde. En gaf zij enkele jaren als Commander leiding aan de Commanderij St. Willibrord. Daarnaast is mevrouw Koop betrokken bij het Nationaal Ballet. Sinds medio 2000 maakt zij zich sterk om nieuwe donateurs voor het Nationaal Ballet te werven en organiseert zij tal van zaken voor de particuliere donateurs en vrienden van dit Ballet. Tenslotte zet zij zich in voor de Stichting Ambulance Wens Nederland om zo de laatste wensen van niet mobiele terminale patiënten in vervulling te laten gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De leden van het College van de gemeente Amstelveen volgen de ritueel van de zijkant van de zaal


De heer W. Plantinga, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Plantinga was verpleegkundig directeur van de Lutherse Diaconessen Inrichting in Amsterdam. En later was hij directeur van het eveneens in Amsterdam gevestigde Maarten Lutherhuis. Tot op heden regelt hij voor de veelal hoogbejaarde zusters uit de Diaconessen Inrichting nog diverse zaken. Daarnaast zet hij zich in voor de Stichting Melanchton, zoals deze binnen de Protestantse Kerk in Nederland staat voor stimulering  van de lokale Lutherse gemeenten op diakonaal en pastoraal vlak. Al vanaf medio jaren negentig is de heer Plantinga als bestuurder en adviseur aan Melanchton verbonden en levert hij onder meer belangrijke bijdragen aan de door deze stichting geïnitieerde landelijke seminars. De heer Plantinga was 35 jaar lid van de Rotary Club Amstelveen van waaruit hij zich heeft ingezet op verschillend sociaal-maatschappelijk vlak zoals zijn betrokkenheid - sinds 1994 - bij ‘Debora’. Dit is een opvanghuis voor weeskinderen en later ook bejaarden op Oost-Java. Ook is hij betrokken geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, waar hij zich inzette voor ontwikkelingsprojecten en sponsoractiviteiten om (wees)kinderen sterker in het leven te doen staan. Tenslotte is hij adviseur van het Nieke Fonds voor Nias. Een eiland in Indonesië dat medio jaren 2000 werd getroffen door een tsunami en een aardbeving. En hij verricht vrijwilligerswerk voor de Paaskerk in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer W. Plantinga, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer E.A. Reijnders, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Reijnders woont officieel in Amsterdam, maar is bekend als huisarts in Amstelveen. De heer Reijnders zat vanaf 1990 in het bestuur van de Regionale Huisartsen Vereniging. In die hoedanigheid stond hij bijvoorbeeld aan de wieg van de huisartsenpost. Daarnaast was hij betrokken bij de regionale farmacie-commissie, zoals deze zich richt op gestructureerd overleg tussen huisartsen, ziekenhuizen en apotheken rond onder meer medicatiedossiers. Tevens was de heer Reijnders één van de belangrijkste trekkers bij de totstandkoming van het gezondheidscentrum Marne. Zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het huisartsenvak komen eveneens naar voren in zijn docentschap bij de huisartsenopleiding in het VUmc. Hij is inmiddels bevorderd tot Universitair Hoofd Docent.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer E.A. Reijnders, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw dr. D.M.D.S. Sie-Go, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Sie-Go is patholoog en één van de grootste experts op het gebied van cytologie, cyto-pathologie en tumor-pathologie in Nederland. Mede dankzij haar is de pathologische en cytologische diagnostiek van tumoren en andere afwijkingen op een hoger niveau gebracht in ons land. Vanwege haar deskundigheid heeft zij zitting gehad in vele expert-panels en waardevolle bijdragen geleverd binnen verschillende werkgroepen en commissies. Daarnaast heeft zij door de jaren heen medewerking verleend aan wetenschappelijk onderzoek, bijgedragen aan tienduizenden diagnoses en medewerking verleend aan tal van medisch-wetenschappelijke publicaties. Zij is tevens betrokken bij het onderwijs aan analisten, assistenten en artsen in opleiding tot patholoog.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw dr. D.M.D.S. Sie-Go, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw J. Steenvoorden-Van Oostveen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Steenvoorden-van Oostveen is sinds 1995 actief vrijwilligster in ontmoetingscentrum De Meent. Zij begon haar werkzaamheden als mede-organisatrice van de maandelijkse ouderenlunch. Zij was ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Kerstlunch voor de ouderen in de wijk rond De Meent. Ook is zij betrokken bij de Stichting Pelita, een organisatie die hulp en sociale dienstverlening biedt aan personen uit voormalig Nederlands-Indië. Vanaf 1996 is zij vrijwilligster binnen de afdeling Amstelveen-Zuid van De Zonnebloem.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw J. Steenvoorden-Van Oostveen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw C. Verkerk, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Medio jaren zeventig werd mevrouw Verkerk jeugdpredikant in Brussel en door de jaren heen vervolgens predikant binnen de Nederlands Hervormde Gemeente in onder meer ’s-Hertogenbosch, Amsterdam en Haarlem. Daarnaast was zij betrokken bij het ouderenpastoraat in voormalig Huis ter Aa in Den Bosch, in voormalig verzorgingshuis Peppelrode in Eindhoven en verpleeghuis De Janskliniek te Haarlem. Bovendien was zij als geestelijk verzorger verbonden aan verzorgingshuizen van de Stichting Tabitha – later Amstra – in Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw C. Verkerk, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


De bestuurlijk-organisatorische kwaliteiten van mevrouw Verkerk kwamen onder meer tot uiting als predikant-regentes van het Hofje van Oorschot in Haarlem. Eveneens was zij jarenlang in de regio Noord-Holland actief als visitator binnen de Protestantse Kerk Nederland. Bovendien was mevrouw Verkerk lid-assessor binnen het moderamen van de Regionale Commissie Visitatie.

Mevrouw J.A.J. Visser, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Visser is 25 jaar betrokken bij De Schakel. Een vrijetijdsvereniging en belangrijke ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw J.A.J. Visser, Lid in de Orde van Oranje Nassau


Zij heeft zich door de jaren heen met name ingezet als begeleidster van de wekelijkse zwemgroep en zorgt voor een goed verloop van de avonden. Inmiddels is mevrouw Visser enkele jaren coördinator van deze activiteit, waarmee zij de gehele verantwoordelijkheid draagt voor alles wat met de zwemgroep samenhangt. Ook is zij betrokken bij de Stichting Foto-Archief Kees Scherer, die zich richt op de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het bijzondere archief van deze in 1993 overleden documentair fotograaf. Ook werkt zij vrijwillig voor de  Stichting Stadsherstel in Amsterdam. Tenslotte verzorgt zij bij de Voedselbank intakegesprekken met cliënten.

Mevrouw R.M. Zitvast-Blom, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Zitvast-Blom is tientallen jaren actief binnen verschillende geledingen van voetbalvereniging Roda ’23. Bijvoorbeeld rond het schoonmaken van het clubgebouw, als medewerkster in de kantine of typewerk voor het clubblad. Daarnaast is zij leidster van jeugdsportkampen, leidster van de A1 junioren en leidster van de Coenradiboys, de allerjongste voetballertjes bij Roda ’23.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw R.M. Zitvast-Blom, Lid in de Orde van Oranje Nassau


Eveneens kan altijd een beroep op mevrouw Zitvast-Blom worden gedaan bij feestelijke activiteiten en toernooien. Mevrouw Zitvast-Blom is daarnaast ruim 25 jaar actief bij de Schakel. Zij helpt mee met het begeleiden van (fiets)vakanties en kindervakantieweken. Ook biedt zij hulp in de keuken, bij spelmiddagen en tal van andere activiteiten zoals de Instuif, het carnaval, Sinterklaas, Kerst en dergelijke.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een deel van de gedecoreerden volgt de toespraak van de burgemeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De samenzang van het volkslied 'Wilhelmus' heeft plotseling voor veel mensen met de lintjes een totaal andere betekenis gekregen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66), Jeroen Brandes (PvdA), Peter Bot (BBA) wethouders, Alexander Meijer gemeentesecretaris en Bert Winthorst directeur van de Gemeente Amstelveen tijdens de samenzang


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Burgemeester Mirjam van 't Veld poseert met de 12 Amstelveense gedecoreerden van 2016


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Hans Bulsing (4de van rechts) werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op 26 april 2016. Hier op de foto samen met de leden van de VVD-Amstelveen fractie in het raadhuis van Amstelveen


De volgende twee personen zijn niet aanwezig bij de Algemene Gelegenheid. De heer Pen krijgt de onderscheiding vanmorgen in Amsterdam uitgereikt. De heer Sondervan op een later moment, omdat hij met vakantie is.

De heer Jurjen Pen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn intensieve praktijk als advocaat en strafpleiter is de heer Pen actief geweest voor met name hulpbehoevende inwoners van Amsterdam. Zo heeft de heer Pen gedurende tientallen jaren een invloedrijke rol gespeeld binnen het beleid van de stichting AMOC. In de jaren zeventig opgericht ten behoeve van de opvang en begeleiding van drugsverslaafden en voor degenen die te kampen hadden met dakloosheid en/of psychische problemen. De heer Pen stond in bestuurlijke zin mede aan de wieg van deze Stichting. Vervolgens heeft hij zich sterk gemaakt voor samenwerking met De Regenboog Groep, waardoor uiteindelijk een succesvolle fusie kon worden gerealiseerd.

De heer Sondervan, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Sondervan is van grote betekenis voor de al uit 1615 stammende Gebroederschap Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas. Deze organisatie staat voor steun aan sociale doelen binnen de Joodse Gemeenschap. Hij bekleedt binnen deze bijzondere Gebroederschap de functie van voorzitter/eerste penningmeester. De Gebroederschap is nauw gelieerd aan de Portugees-Israëlitische gemeenschap in Amsterdam, waarbij de heer Sondervan eveneens betrokken is. Bovendien zet hij zich in voor de Vereniging Hulpe Israëls te Amsterdam. Binnen hun Synagoge treedt de heer Sondervan inmiddels ruim 30 jaar op als voorganger en Ba’al Tokea tijdens de vieringen van het Joods Nieuwjaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.