Bijgewerkt: 1 april 2023

Luchtkwaliteit Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Gemeente Uithoorn
26-02-2006

In recente berichtgeving over een door Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties verricht onderzoek wordt gesuggereerd dat de gemeente Uithoorn luchtvervuiling nauwelijks aanpakt. Die suggestie is onjuist.

Luchtkwaliteitsplan

In 2004 heeft de gemeente Uithoorn de luchtkwaliteit over voorgaande jaren onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de normen voor fijn stof en voor stikstofdioxide werden overschreden. Omdat voor stikstofdioxide en fijn stof ter hoogte van de kruising N201-Laan van Meerwijk de zogenoemde plandrempels werden overschreden, was de gemeente verplicht om een luchtkwaliteitsplan op te stellen.

Voor Uithoorn geldt dat alle overschrijdingen worden opgeheven na verlegging van de N201. Ook de gemeente Uithoorn levert aan deze verlegging een aanzienlijke bijdrage. De plannen voor de N201 waren in 2004 al vergevorderd en er zijn daarom toen geen aanvullende maatregelen vastgesteld. Het luchtkwaliteitsplan is vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de provincie Noord-Holland.

TNO-rapport

TNO heeft in 2005 een rapport ('Effectbeoordeling (luchtkwaliteit) Masterplan N201+ en saldobenadering') uitgebracht over het effect van de verlegging van de N201 op de luchtkwaliteit in de regio. Uit deze rapportage blijkt ook dat er in 2003 en 2004 overschrijdingen zijn geconstateerd, maar dat tijdig aan alle grenswaarden wordt voldaan.

Uit de rapportage van 2005 over het jaar 2004 blijkt dat, zelfs zonder rekening te houden met de verlegging, er in de gemeente geen plandrempels meer worden overschreden. Dit bevestigt de conclusie van TNO dat in Uithoorn tijdig aan alle normen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt voldaan en dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. Hierover heeft de gemeente in oktober jl. een persbericht verspreid.

Onjuiste conclusies

De Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties hebben een onderzoek gedaan. Het is ons onbekend waarop zij zich hebben gebaseerd maar vermoedelijk op het luchtkwaliteitplan uit 2004. Dat plan is, zoals uit het bovenstaande blijkt, inmiddels volstrekt achterhaald. De Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederatie hebben over dit onderzoek helaas geen contact gezocht met de vakafdeling van de gemeente zodat geheel verkeerde en onjuiste conclusies zijn getrokken, waardoor mensen zich ten onrechte zorgen gaan maken.

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij mw. J. Kars, afdeling Veiligheid, Vergunning en Handhaving, telefoonnummer: 0297-513111.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.