Bijgewerkt: 15 juni 2024

Maatschappelijke Raad Schiphol adviseert kabinet over geluidshinder en maatregelenpakketten

Nieuws -> Schiphol

Bron: Maatschappelijke Raad Schiphol
16-06-2023

De Maatschappelijke Raad Schiphol in oprichting (MRS) heeft gereageerd op het consultatiedocument 'Balanced Approach Procedure Schiphol' (pdf 3 pagina’s) van het kabinet. In dit advies geeft de MRS haar reactie op de voorgestelde maatregelenpakketten die tot doel hebben om op korte termijn de geluidshinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden te verminderen. De MRS concludeert dat het tijd is voor een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit. Krimp van Schiphol door reductie van het aantal vliegbewegingen is daarbij onontkoombaar en noodzakelijk.

Eddy van Hijum, voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol i.o.: 'Het belang van gezondheid en de leefkwaliteit van omwonenden kan moeilijk in geld worden uitgedrukt, maar is onbetaalbaar. De MRS ondersteunt de keuze van het kabinet in de voorgenomen krimp van Schiphol tot 440.000 vliegbewegingen. Krimp is onontkoombaar om te komen tot een daadwerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidsoverlast en om woningen te kunnen bouwen. De MRS ondersteunt voorstellen om geluidshinder in de nacht verregaand te beperken, maar de MRS waarschuwt dat het effect van vlootvernieuwing op de ervaren geluidshinder sterk wordt overschat. Stillere vliegtuigen zorgen in de praktijk niet voor waarneembaar minder geluidsoverlast. Als stillere, schonere vliegtuigen er toe leiden dat meer vluchten worden toegestaan of de frequentie toeneemt, dan zal dit niet leiden tot een daadwerkelijke verbetering voor de omwonenden. Krimp is daarvoor echt noodzakelijk.'

Foto Amstelveen
(Bron MRS - 2023)

Op 1 januari 2023 startte de heer Eddy (Yde) van Hijum (1972) als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, dat op 1 juli 2023 zal overgaan in een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Zijn rol als onafhankelijk voorzitter is om maatschappelijke opvattingen en visies over de leefomgeving rond Schiphol bij elkaar te brengen en onder de aandacht te brengen. De heer Van Hijum is een CDA-politicus en sinds 2014 lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel

Stillere vliegtuigen geen garantie voor minder overlast. De MRS benadrukt het beperkte effect van vlootvernieuwing op de (ervaren) geluidshinder. Hoewel nieuwe vliegtuigen voorzien zijn van stillere en schonere motoren, en de aerodynamica verbeterd is, is gebleken dat deze technische ontwikkelingen niet voldoende zijn om daadwerkelijk een verbetering te realiseren voor omwonenden. Dit komt voornamelijk door de toename van het aantal vluchten, waarbij de winst die behaald wordt met stillere motoren wordt benut om meer vluchten toe te staan. De MRS stelt dat de ervaren hinder niet alleen wordt bepaald door de intensiteit van het geluid, maar ook door factoren zoals frequentie, piekgeluiden en rustperiodes. Daarom adviseert de MRS om in het geluidsdoel indicatoren op te nemen die recht doen aan deze hinderfactoren.

Belang van een ongestoorde nachtrust voor omwonenden weegt zwaar. De MRS adviseert een aanvullend maatregelenpakket dat de geluidshinder en gezondheidsschade in de leefomgeving substantieel verminderen. Dit pakket bevat elementen uit het voorgestelde ‘Pakket D’, aangevuld met voorstellen van Schiphol om geluidshinder in de nacht verregaand te beperken. Het belang van een ongestoorde nachtrust voor omwonenden weegt zwaar voor de MRS, en dit pakket biedt tevens een effectieve oplossing om verschuiving van vluchten van de nacht naar andere tijden en banen tegen te gaan.

Daarnaast is een aanscherping van de geluidsdoelen nodig, gezien het sterke effect van een reductie van nachtvluchten op modelmatige hinderwinst. Het MRS-pakket omvat onder andere een verbod op de meest lawaaiige vliegtuigtypes, een nachtsluiting, uitbreiding van de nachtperiode, een maximering van 440.000 vliegbewegingen per jaar en aanpassing van de vierdebaan regel. De MRS is van mening dat alle omwonenden van Schiphol evenwichtig moeten profiteren van het geselecteerde maatregelenpakket dat substantiële hinderreductie en gezondheidsvoordelen moet opleveren.

Maatschappelijke Raad Schiphol i.o. De Maatschappelijke Raad Schiphol is in opbouw en kent vanaf 1 juli 2023 een nieuwe en definitieve samenstelling. Het voorliggende advies is opgesteld door de huidige bewonersvertegenwoordigers en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. Lees ook: Zienswijze MRS over BA 150623.pdf (6 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.