Bijgewerkt: 15 april 2024

Meepraat avond over de Woonvisie 2023-2030 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2023

De gemeente Amstelveen met al haar kernen en wijken is een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Strategisch gelegen tussen Amsterdam en Schiphol is het een perfecte uitvalsbasis voor velen. Het voorzieningenniveau is hoog, er is veel groen en met het Stadshart heeft Amstelveen een zeer aantrekkelijk winkelaanbod. Tot en met 2030 verwachten we zo'n 6.000 woningen toe te voegen, daarmee groeit Amstelveen naar circa 110.000 inwoners.

Met de huidige knelpunten zal het behalen van dit aantal woningen een pittige uitdaging worden. De grenzen van de groei lijken in zicht. Dit betekent dat we goed moeten nadenken welke woningen we op welke plekken toevoegen. Een wijkgestuurde aanpak is hiervoor essentieel.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Meepraat avond over de Woonvisie 2023-2030 van Amstelveen in de Annakerk op 23 mei 2023

We verwachten dat de vraag groter blijft dan het aanbod, aan de gemeente de taak om de schaarste te verdelen. Een gebalanceerde woningvoorraad is essentieel voor een evenwichtige en leefbare gemeente. Om een passende woningvoorraad te waarborgen is het noodzakelijk dat we hier continu over in gesprek blijven. De druk die op de gemeente staat, zowel door interne als externe factoren dwingt ons tot het maken van ingewikkelde keuzes staat er in de inleiding van het concept Tachtigprocentversie woonvisie 2023-2030 (pdf 17 pagina’s).

In de Woonvisie 2023-2030 wordt geschetst wat voor woningen en woningvoorraad we in Amstelveen willen. Over de eerste voorlopige versie konden inwoners, de gemeenteraad en andere belangrijke partijen al meepraten. Tijdens de meepraat avond op 23 mei 2023 in de Annakerk en tijdens het raadsdebat op 24 mei 2023 kwamen veel nieuwe ideeën naar voren. De gemeente gaat nu bekijken welke ideeën van alle bijeenkomsten en besprekingen meegenomen kunnen worden in de definitieve woonvisie.

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen: 'De vraag naar woningen in Amstelveen is het hoogste van Nederland. Gemeente Amstelveen staat dan ook op plek 2 als meest aantrekkelijke stad van Nederland om te wonen. Ook kunnen we niet heel veel meer bijbouwen. We moeten goed kijken naar het verdelen van de schaarse ruimte met als doel om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder verschillende doelgroepen, zoals jongeren, starters, ouderen en gezinnen. Op basis van de woonvisie wordt nieuw beleid opgesteld en op de woonvisie wordt getoetst bij nieuwbouwprojecten maar ook voor het maken van prestatieafspraken met corporaties.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Amstelveen tussen 2017-2022

Passende woningbouw voor een leefbare gemeente. De woonvisie streeft er naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente, zodat het hoge voorzieningenniveau behouden blijft. De gemeente blijft investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Om de wooncrisis te doorbreken gaat de gemeente op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Zo komt er een Volkshuisvestingsfonds voor bouw van sociale en middeldure huurwoningen en wil de gemeente meer sociale huurwoningen toewijzen aan Amstelveners.

Woonvisie met veel partijen besproken. De gemeente heeft de woonvisie besproken met verschillende betrokken partijen op het gebied van wonen. Zo heeft de gemeente onder andere gesproken met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, huurdersvertegenwoordiging en inwoners van Amstelveen. De visie is ook besproken met omliggende gemeenten.

'Alle informatie en nieuwe inzichten die we opgehaald hebben in de verschillende sessies vormen de basis voor de uitwerking naar de 100%-versie. Daarom heeft er nauwkeurige verslaglegging plaatsgevonden bij iedere bijeenkomst, om deze feedback te analyseren en tegen elkaar af te wegen'- aldus wethouder Elzakalai.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.