Bijgewerkt: 26 mei 2024

Meer mogelijkheden bij woningcorporaties en gemeenten om middenhuur te stimuleren

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-09-2018

Minister Ollongren: meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur. De markttoets voor investeringen van woningcorporaties wordt vereenvoudigd. Zij kunnen dan gemakkelijker middenhuurwoningen bouwen in wijken, waar dat nodig is. Verder wordt expliciet vastgelegd dat gemeenten in lokale verordeningen middenhuurwoningen kunnen bestempelen als schaars. Gemeenten kunnen dan sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of bepaalde beroepsgroepen zoals onderwijzers of agenten.

Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De minister geeft daarmee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Met het wetsvoorstel wil minister Ollongren de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt verder stimuleren. Het middensegment speelt daarin een sleutelrol. Het biedt huishoudens flexibiliteit en zorgt voor extra mogelijkheden voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en voor wie niet kan of wil kopen. Meer middenhuur stimuleert ook de doorstroming van scheefwoners vanuit de sociale huur.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/BZ - 2017)

drs. Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesHet bouwen en beheren van sociale huurwoningen is en blijft de kerntaak van woningcorporaties. Onder voorwaarden mogen zij ook middenhuurwoningen bouwen als daar in wijken vraag naar is. Het gaat dan om sloop en nieuwbouw of om renovatie in wijken met veel sociale huurwoningen. De markttoets voor corporaties, waarmee de gemeente bekijkt of andere partijen willen investeren, wordt met het wetsvoorstel vereenvoudigd.

De procedure wordt versneld en corporaties kunnen vanaf het begin meedingen naar projecten. Om voor marktpartijen de vindbaarheid van projecten te verbeteren, moeten markttoetsen op een landelijk platform worden gepubliceerd. Daarnaast wordt lagere regelgeving gewijzigd, zodat corporaties geen markttoets hoeven te doen voor projecten op grond die zij al voor 2015 in erfpacht hadden. Voor eigen grond gold al langer een uitzondering.

Middenhuur? Over het algemeen wordt bij middenhuur gekeken naar woningen met huurprijzen die tussen € 700 tot € 1000 liggen. Deze minimum- en maximumgrenzen verschillen regionaal (sterk). Het middenhuursegment staat steeds meer in de belangstelling, maar het aanbod blijft achter. Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. De ontwikkeling van het woningaanbod blijft echter op sommige plekken achter. Vraag en aanbod verschillen per regio, waardoor de benodigde inzet en aanpak op de woningmarkt regionaal zal verschillen.

Een goed functionerend middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens die behoefte hebben aan flexibiliteit, niet willen of kunnen kopen, starter zijn op de woningmarkt, ouderen of om mensen die nu in een corporatiewoning wonen, maar willen verhuizen. Deze groepen worden steeds groter. Als een stad voor alle inkomensgroepen huisvesting wil bieden, is middenhuur een fundamenteel onderdeel van de woningvoorraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.