Bijgewerkt: 5 juli 2022

Meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen

Nieuws -> Overheid

Bron: Regering
21-05-2009

Provinciale Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van de waterschappen krijgen meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Naar verwachting zal hierdoor zeker 5 procent meer aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Staatsecretaris Ank Bijleveld-Schouten, van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een werkbezoek in Amstelveen


De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet.

Burgers die leven op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding krijgen voor lokale belastingen. Dit wetsvoorstel stelt overheden in de gelegenheid ook ondernemers die op bijstandsniveau leven hiervoor in aanmerking te laten komen. Vanuit de Tweede Kamer is hier ook om gevraagd. Het gaat dan uitsluitend om privé-belastingen en niet om bedrijfsbelasting. Dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Het wetsvoorstel stelt overheden tevens in de gelegenheid om bij de beoordeling van de kwijtscheldingsaanvraag uit te gaan van de ruimere vermogensnormen uit de Wet werk en bijstand. Op dit moment zijn de vermogensnormen voor kwijtschelding lager dan voor bijstand waardoor er bij lokale overheden veel onduidelijkheid bestaat en zij bovendien een extra werklast ervaren.

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel bevorderen dat de uitvoering minder ingewikkeld is en meer burgers gebruik kunnen maken van de kwijtscheldingsmogelijkheden. Dit past in haar aanpak van de belangrijkste knelpunten in dienstverlening aan burgers.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.