Bijgewerkt: 4 december 2022

Meer ruimte op de Amstelveense bedrijventerreinen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2011

Bedrijventerreinen moeten beter aansluiten op de veranderende marktbehoefte van ondernemers. Daarnaast moet meer aandacht komen voor het verduurzamen van de bedrijfspanden en -locaties. Maar boven alles krijgt het beperken van leegstand op de Amstelveense bedrijfslocaties prioriteit. Deze uitgangspunten zijn de inzet van het nieuwe bedrijventerreinenbeleid die het college van B en W vrijgeeft voor inspraak. Het voorstel wordt naar verwachting in juni door de gemeenteraad behandeld.  

JW Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder


Terugdringen leegstand

Omdat het terugdringen van leegstand een positief effect heeft op de bedrijfsomgeving wil de gemeente het hergebruik van bestaande panden stimuleren. Dit kan door herontwikkeling en/of functieverbreding. Deze maatregel sluit ook aan bij de duurzame koers van de gemeente die hergebruik van bestaande gebouwen stimuleert. Verder moet het voor eigenaren en ondernemers mogelijk zijn om andere functies op te nemen aan hun bestaande bedrijfspanden.

Kantoorfuncties en andere commerciële, semi-culturele of sport voorzieningen worden straks binnen bepaalde voorwaarden toegestaan. De gemeente toetst bij deze functieaanpassing een aantal criteria: fysieke plek, voldoende parkeerruimte, bereikbaarheid en eventuele belemmering van bestaande bedrijfsfuncties. Per bedrijventerrein kunnen de mogelijkheden variëren. Het in stand houden van de bedrijfsfuncties blijft echter voorop staan.

Maatwerk en samenwerking

Om de verbeterdoelstellingen te bereiken gaat de gemeente meer inzetten op maatwerk. Hoewel de gemeente geen grondpositie heeft en de initiatieven en financiering uit de markt moeten komen, staat de gemeente open om op individuele basis mee te denken en waar mogelijk te faciliteren in het realiseren van een oplossing. Ook gaat de gemeente meer sturen op parkmanagement (gezamenlijk beheer van bedrijventerreinen) om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen te verbeteren en in stand te houden. Op Legmeerdijk wordt al gewerkt met een dergelijk instrument.

CDA-wethouder Jan-Willem Groot (economische zaken) licht toe: “Amstelveense bedrijventerreinen hebben een belangrijke economische en werkgelegenheidsfunctie, niet alleen binnen onze gemeentegrenzen, maar ook in de regio. De ligging ervan is gunstig, dicht bij de Greenport Aalsmeer bedrijven, dicht bij Schiphol, maar de kwaliteit kan en moet beter. Ook de behoefte van ondernemers verandert. Daarom moet er meer ruimte komen voor eigenaars, ondernemers en ontwikkelaars om anders met de bedrijfsgebouwen om te gaan. Met dit nieuwe beleid creëren we meer ruimte voor de markt”

Amstelveen telt drie bestaande bedrijventerreinen: Legmeer (39 ha.), Legmeerdijk (21 ha.) en Bovenkerk (15 ha.). Verder heeft de gemeente twee nieuwe bedrijventerreinen op de tekentafel liggen: De Loeten (46 ha.) en Amstelveen-Zuid (65 ha), beide gesitueerd op de gemeentegrens met Aalsmeer en Uithoorn.

Inspraak

Het voorgestelde beleid zal gelden voor de periode 2011-2015. Belanghebbenden kunnen uiterlijk 24 maart 2011 hun reactie op het voorstel schriftelijk bekend maken bij het college van B en W, postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De inspraakfase duurt zes weken, van 10 februari tot en met 24 maart 2011. Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.