Bijgewerkt: 1 februari 2023

Moet Amstelveen haar Eneco aandelen verkopen of niet?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2018

Moet de gemeente Amstelveen de aandelen Eneco houden of verkopen? Dat is de vraag die door het college van B en W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Amstelveen is altijd tegen verkoop van de Eneco-aandelen geweest. Onder meer omdat zij daarmee een energieleverancier had die kon bijdragen aan de eigen duurzame doelstellingen. Maar nu alle grote gemeentelijke aandeelhouders na de laatste gemeenteraadsverkiezingen besloten hebben om hun Eneco-aandelen van de hand te doen, rijst de vraag of het opportuun is om als kleine aandeelhouder door te gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën'Amstelveen heeft anderhalf procent van de aandelen. Samen met de andere gemeentelijke aandeelhouders die resteren, hebben wij in totaal 8 à 9 procent in handen', zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën. 'Is dat voldoende om een invloedrijke rol te kunnen spelen als aandeelhouder? Wij denken dat dit lastig is. De invloed op de duurzame strategische koers van de onderneming is met een resterend aandelenpakket van minder dan 10 procent te marginaal.'

Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of Amstelveen overgaat tot verkoop van de Eneco-aandelen of niet. Als zij besluit tot verkoop dan brengen de aandelen naar verwachting minimaal 30 miljoen euro op. Mocht de gemeenteraad besluiten tot verkoop, dan is het voorstel dat de helft wordt geïnvesteerd in energietransitie en duurzaamheid.

De andere helft wil Amstelveen behouden voor het verstevigen van de reserves. Want met het verkopen van de aandelen mist de gemeente de jaarlijkse dividendinkomsten en daarmee een belangrijk ‘appeltje voor de dorst’. 'Een aanpak á la Noorwegen. Zij hebben hun olie- en gasopbrengsten niet meteen uitgegeven, maar gestopt in het staatsfonds om ook welvarend te blijven als er geen olie-inkomsten meer zijn. Het zou verstandig zijn als wij dit ook doen, tenminste met een deel van het geld' - aldus de wethouder. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. De afweging om de aandelen te houden of te verkopen wordt besproken in de komende raadscommissies van september.

Gevraagd besluit

1. De aandelen Eneco te verkopen, waarbij een minimale opbrengst van 30 miljoen euro wordt gerealiseerd;

2. van de verkoopopbrengst 15 miljoen te reserveren voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid;

3. van de verkoopopbrengst 10 miljoen te storten in de reserve Sparen Vooraf en in directe samenhang hiermee de jaarlijkse dotatie Sparen Vooraf van 4 miljoen euro te verlagen naar 3 miljoen euro;

4. de resterende verkoopopbrengst toe te voegen aan de algemene reserve;

5. er in de meerjarenbegroting vanuit gaan dat de verkoopbaten in 2020 worden gerealiseerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.