Bijgewerkt: 28 januari 2022

Naar steenkoolgas boren in Amstelveen?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2013

Het College van B en W van Amstelveen beantwoordt de vragen van de heer Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen:

Geachte mijnheer Maarse,

Op 28 mei 2013 heeft u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Amstelveen aan ons een aantal vragen gesteld over 'Steenkoolgas in Amstelveen'. In deze brief gaan wij in op de gestelde vragen. Voor de volledigheid herhalen wij in cursief uw inleiding en uw vragen. Daaronder volgt de beantwoording.

Maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Amstelveen tegen steenkoolgas

De raadsfractie van GroenLinks vindt het niet verantwoord om in Amstelveen te laten boren naar steenkoolgas, vanwege de daaraan verbonden risico's, maar ook omdat schalie en steenkoolgas geen duurzame oplossing bieden. Aangezien er gas onder Amstelveen ligt, is de vraag wat Amstelveen vindt van steenkoolgaswinning actueel. Wij willen dan ook graag, dat de gemeente Amstelveen zich uitspreekt tegen de mogelijke winning van steenkoolgas op haar grondgebied. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

1.         Is het u bekend, dat er zich in de grond van Amstelveen steenkool bevindt, dat zich moeilijk leent voor (proef-)boringen naar aardgas?

In het kader van de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), welke momenteel door het Rijk (Ministeries van I&M en EL&I) wordt voorbereid, is door TNO onderzoek gedaan naar de diepere aardlagen. Die lijken met de huidige technologie voor winning van schaliegas noch steenkoolgas in en om Amstelveen weinig perspectief te bieden.

Helaas geldt dit ook voor geothermie. Vooralsnog is er geen aanleiding om nader onderzoek te (laten)verrichten naar enige winning uit de diepe ondergrond van Amstelveen. De kaarten van de ondergrond van TNO kunt u inzien op: http://www.nlog.nl/nl/subsurfacePlanning/OverviewMaps.html

2.         Zijn er naar uw weten initiatieven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van winning van gas in Amstelveen, of om productie te starten?

Er zijn ons geen initiatieven bekend om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van winning van gas in Amstelveen, of om productie te starten. Wij stellen, dat de kans dat deze initiatieven zich zullen ontplooien gering is, zeker gezien de eerder in deze brief aangegeven perspectieven. Onderzoek naar winning van gas is een relatief kostbare onderneming hetgeen de haalbaarheid ervan niet ten goede komt.

Het ligt ons inziens daarom op dit moment niet echt voor de hand hier initiatieven tot gaswinning te verwachten. Er zijn ook geen marktpartijen die zich in dit verband melden. Dat kan natuurlijk veranderen bij ooit stijgende energieprijzen. Ook mondiale economische druk zou daartoe aanleiding kunnen geven. Amstelveen heeft in 2011 wel vergunning aangevraagd en gekregen voor diepe boringen in verband met geothermie.

Deze vergunning zal vermoedelijk niet worden geëffectueerd, omdat inmiddels is gebleken, dat de ondergrond van Amstelveen niet heel erg kansrijk lijkt voor rendabele geothermische energielevering.

3.         Bent u bereid om zich, naar aanleiding van deze vragen en in navolging van partner in de regionale milieusamenwerking Diemen, uit te spreken tegen (onderzoek naar) winning van steenkoolgas op Amstelveens grondgebied?

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Mijnbouwwet is de minister bevoegd gezag voor vergunningverlening voor opsporing en winning van delfstoffen. Een uitspraak van de gemeente Amstelveen tegen opsporing en winning van delfstoffen heeft daarom ons inziens slechts een symbolische waarde. Bovendien staat winning van fossiele brandstoffen op gespannen voet met de vastgestelde ambitie van de regio om in 2040 duurzaam energieneutraal te zijn.

Vooralsnog is de winning van steenkoolgas daarom niet aan de orde. Nieuwe technologie, economische noodzaak, of geopolitieke overwegingen kunnen aanleiding zijn om kansen en risico's van nieuwe vormen van aardgaswinning opnieuw te bezien. In dat geval zal uiteraard kritisch worden gekeken naar eventuele risico's van diepe winning voor watervoerende lagen en voor de bovengrond (aardbevingen).

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,                                        de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink                         mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.