Bijgewerkt: 8 december 2022

Netjes Beheer heeft de bouwplannen van De Kegel en NTC aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de aangepaste bouwplannen van Netjes Beheer over het bouwplan De Kegel-Nationaal Tenniscentrum:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


'Geachte raadsleden,

In vervolg op mijn raadsbrieven van 31 januari en 7 februari 2017 over het plan De Kegel/Nationaal Tenniscentrum informeer ik u over het volgende. Tijdens de raadsbehandeling van het raadsvoorstel Startnotitie De Kegel/NTC op 8 februari 2017 heeft u verzocht, dat omwonenden en Netjes Beheer opnieuw met elkaar in gesprek zouden gaan, dit keer in mijn bijzijn. Uw raad heeft de startnotitie, waarin de kaders van dit plan zijn beschreven, vastgesteld en tegelijkertijd de verwachting uitgesproken, dat het bouwplan naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg mogelijk zou worden aangepast.

Afstemming met omwonenden. Op 14 en 16 februari 2017 heeft overleg met respectievelijk de bewoners van de Bovenkerkerweg en Hugo de Vriesweg plaatsgevonden. Tijdens deze twee open dialogen hebben bewoners individueel hun (belangrijkste) bezwaren geuit. Met deze input is Netjes Beheer aan de slag gegaan. In het laatste gesprek van 15 mei 2017 heeft Netjes Beheer een aangepast plan aan de bewoners gepresenteerd. Netjes Beheer heeft, om de privacy van de bewoners (nog) beter te waarborgen, de volgende aanpassingen doorgevoerd:

-het volume van het hotel is verkleind, waardoor ook de afstand tot de nabijgelegen woning Bovenkerkerweg 79 is vergroot;

-er worden bouwkundige voorzieningen in de nieuwbouw van het hotel getroffen (o.a. half verdiepte terrassen met schuine oriëntatie) om de inkijk op de woningen Bovenkerkerweg te beperken;

-de afstand van de (noordoostelijke) tennisbanen tot de woningen is, voor zover de terreininrichting dit toelaat maximaal vergroot;

-het volume van de twee appartementengebouwen is verkleind, waarbij zowel de afstand tot de woningen aan de Bovenkerkerweg als de Hugo de Vriesweg is vergroot.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Netjes Beheer BV wenst het gebied De Kegel, gelegen aan de Bovenkerkerweg 77A-81 te Amstelveen, gefaseerd te herstructureren en te transformeren


Netjes Beheer heeft aanvullend aangeboden om in overleg met de bewoners Bovenkerkerweg de (groen)inrichting rondom hun woningen in te richten en daarmee tot een goede inpassing te komen. Verder informeer ik u, dat er mogelijk extra verdiepingen op de woontoren op het hotel worden gerealiseerd. Het LIB legt ten aanzien van een bouwhoogte van 50 meter NAP geen beperkingen op. Met de genoemde aanpassing kan het voorlopige woningbouwprogramma van middeldure huurappartementen iets worden uitgebreid. Dit compenseert deels het vervallen programma van het hotel en het beperken van het volume van de twee andere woongebouwen.

Ik heb de indruk, dat bewoners de doorgevoerde verbeteringen waarderen, maar niet alle (individuele) wensen konden worden ingewilligd, met name de beperking van de bouwhoogte van de appartementengebouwen blijkt niet haalbaar. Ik ben van mening, dat het proces en de afwegingen in de afgelopen periode zorgvuldig waren, waarbij wensen en mogelijkheden zijn besproken en onderzocht.

Vervolgprocedures. Netjes Beheer verwacht de vergunningsaanvraag voor het NTC (inclusief parkeergarage) op afzienbare termijn in te dienen. Voor deze aanvraag zal vervolgens een uitgebreide afwijkingsprocedure worden opgestart waarbij tijdens de ter inzagelegging van zes weken de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen kenbaar te maken. Daarnaast starten we de voorbereidingen voor wijziging van het vigerende bestemmingsplan. Ik verwacht eind dit jaar het nieuwe bestemmingsplan voor De Kegel ter vaststelling aan u voor te leggen. Hieraan voorafgaand wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Peter Bot wethouder Ruimtelijke Ordening'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.