Bijgewerkt: 3 december 2022

Nevenvestiging binnen de Vrije School Parcival

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-02-2016

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het verzoek nevenvestiging Speciaal Onderwijs in Amstelveen:

'Geachte mevrouw Kukenheim, beste Simone,

De Amstelveense Vrije school Parcival kent sinds 2004 een zogenoemde instapklas. Hier worden kinderen met het Downsyndroom en soms ook andere verstandelijke beperkingen opgevangen. Kinderen die anders op een school voor speciaal onderwijs zouden zijn aangewezen. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de instapklas. Ook ik heb met eigen ogen mogen aanschouwen hoe de school het speciale onderwijs combineert met het reguliere onderwijs van de vrije school. Kinderen die regulier onderwijs volgen helpen de kinderen met Downsyndroom bij diverse activiteiten. Waar mogelijk doen de kinderen uit de instapklas mee met de reguliere activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld samen gekookt. De instapklas is misschien wel het ultieme voorbeeld van passend onderwijs.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs op 3 februari 2016 in de raadzaal van Amstelveen


Dit was voor de gemeente Amstelveen aanleiding om extra geld beschikbaar te stellen bij de recente nieuwbouw van de school, zodat de instapklas over een eigen lokaal kan beschikken, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar een tweede lokaal. Er is namelijk veel belangstelling voor de instapklas, ook vanuit Amsterdamse ouders.

Met de invoering van passend onderwijs verminderden de inkomsten voor de instapklas echter drastisch. Leerlingen uit het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen worden niet langer bekostigd. In het Amsterdamse samenwerkingsverband geldt de afspraak, dat gelden voor passend onderwijs verdeeld worden onder Amsterdamse scholen. De Amstelveense school Parcival krijgt dus geen vergoeding voor de extra kosten die zij maakt voor de Amsterdamse kinderen. De school kan dit niet blijvend opbrengen, waardoor het voortbestaan van deze bijzondere klas in gevaar komt. Ter vergelijking: in de instapklas bevindt zich ook een kind uit het Gooi. Het samenwerkingsverband daar geeft Parcival wel een vergoeding.

We hebben het over kwetsbare kinderen die het erg naar hun zin hebben in hun huidige klas. Concreet gaat het in het huidige schooljaar om zes Amsterdamse leerlingen, waar de school de kosten van voor haar rekening neemt. Dit is een onwenselijke situatie aangezien het ten koste kan gaan van de onderwijskwaliteit voor alle leerlingen.

Bij wijze van oplossing verzoekt het bestuur van de Amsterdamse Van Koetsveldschool voor speciaal onderwijs het college van Amstelveen om medewerking voor het realiseren van een nevenvestiging van de school. De bedoeling is de instapklas tot twee klassen te laten uitgroeien, binnen de Vrije School Parcival. Gezien de mogelijke financiële consequenties die een dergelijke uitbreiding van de gemeentelijke zorgplicht met zich mee zou brengen, zijn wij gewoon dergelijke verzoeken voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gezien de termijnen die daarnaast bij het bevoegde ministerie spelen, is de kans groot, dat een dergelijke nevenvestiging niet vóór het schooljaar 2017 - 2018 kan worden gerealiseerd. Het is zeer de vraag, of Parcival de instapklas zolang overeind kan houden. Wij vinden het bovendien nodeloos ingewikkeld om een langdurige procedure voor het starten van een school in te gaan, terwijl het feitelijk gaat om het krijgen van een financiële bijdrage voor op dit moment zes kinderen. Deze kleine groep kwetsbare kinderen mag niet de dupe worden van de ontstane situatie.

Wij zien dan ook meer in een oplossing, waarbij de schoolbesturen van Amsterdam een arrangement afspreken met de Vrije·School Parcival, op vergelijkbare wijze als in het SWV Amstelronde en SWV het Gooi gebeurt. Ook het bestuur van Parcival zelf ziet meer in een dergelijke oplossing. De arrangementskosten voor Parcival zijn lager dan een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs bij de nevenvestiging en bovendien blijft het verwijzingspercentage naar speciaal onderwijs dan lager, iets waar we in het kader van het passend onderwijs toch naar streven. Wij willen benadrukken, dat een nevenvestiging SO in Amstelveen qua aantal leerlingen niet nodig is. Een nevenvestiging is een technische en nodeloos tijdrovende oplossing, met voor Amstelveen mogelijke financiële consequenties op het gebied van huisvesting bij een eventuele uitbreiding van SO. Voordat wij de gemeenteraad adviseren over een dergelijke nevenvestiging met mogelijke financiële consequenties, doe ik een beroep op u om het gesprek aan te gaan met uw schoolbesturen.

Ik verzoek u dan ook om een dringend beroep te doen op de schoolbesturen van Amsterdam, zodat er zo snel mogelijk, in ieder geval vóór schooljaar 2016-2017, een oplossing komt. Mevrouw Tijhaar, bestuurder van het SWV Amsterdam Diemen, ontvangt eveneens een brief met deze dringende oproep tot een oplossing. Een oplossing voor zowel de huidige Amsterdamse leerlingen die van de instapklas gebruik maken als voor de toekomstige leerlingen, waarbij de ouders een vrije schoolkeuze hebben, ook buiten het eigen SWV. Andere samenwerkingsverbanden hebben al laten zien, dat door middel van arrangementen goede oplossingen te vinden zijn voor leerlingen die buiten het SWV-gebied van hun woonplaats naar school gaan.

Graag verneem ik de resultaten van de gesprekken met het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen en de schoolbesturen.

Bij voorbaat dank voor uw inzet. Met vriendelijke groet,

Maaike Veeningen wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.