Bijgewerkt: 17 januari 2022

Nieuw burgerparticipatiedrama in de maak op het Stadshuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-07-2013

Drie bewoners van het Stadshart Amstelveen hebben deze brief gestuurd aan wethouder Herbert Raat op 30 juni 2013. Aan het einde van deze brief staat er ook het antwoord van de wethouder.

'Amstelveen, 30 juni 2013.

Betreft: Nieuw burgerparticipatiedrama in de maak op het Stadshuis

Dag Herbert,

Mede naar aanleiding van een artikel op www.Amstelveenblog.nl  en een artikel in www.dichtbij.nl  over het standpunt van de SP, wat door jou wordt afgedaan als “SP bedrijft kamikaze-politiek” willen wij even reageren op het dossier ondertunneling A-9.

Sinds het aantreden van het zittende College was één van je eerste acties het schrappen van het A-9 ondertunnelingsproject, dat door het voorgaande College met succes tot stand was gebracht. Je was van mening, dat Amstelveen die 100 mln niet kon betalen. Dat mag je natuurlijk best vinden en misschien was die deal van 100 mln ook niet helemaal goed uit uitonderhandeld.

Sinds je een streep hebt gezet door die 100 mln ben je gaan heronderhandelen. Prima! Sinds die tijd is het echter muisje stil en heb je geen enkele informatie verstrekt met als argument, dat je een broedende kip niet moet storen. Met de vele brieven die wij aan jou hebben geschreven hebben we je bijvoorbeeld ook geïnformeerd hoe wij aankijken tegen de financiering van die 100 mln in een tijdsbestek van 10 jaar.


Grotere kaart weergeven Stadshart Amstelveen met de rijksweg A9

Op onze brieven hebben wij nooit een inhoudelijke en onderbouwde reactie van je mogen ontvangen, dit terwijl onze brieven naar onze mening goed waren onderbouwd. Vervolgens horen we, ondanks regelmatige rappels over wat nu de actuele stand van zaken is, helemaal niets; je hebt expliciet radiostilte afgekondigd.

In juni kondigde je aan, dus weer net voor het zomerreces, met duidelijkheid te komen over het dossier ondertunneling A-9. Recent deelde je mee toch maar even niets los te laten en het dossier nog even voor je uit te schuiven. Onze indruk hierbij was, dat het je niet zo goed uitkwam om duidelijkheid te geven over het dossier ondertunneling A-9 gezien de commotie over de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart.

Uit de e-mailuitwisseling met Kees Noomen begreep ik, dat VVD een partij is die staat voor volledige transparantie. Je kunt je voorstellen, dat in de behandeling van de verschillende dossiers, en in dit geval van het dossier ondertunneling A-9, wij helemaal niets terugvinden van de transparantie van een VVD wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier. Wij voorzien dan ook, dat er een nieuw burgerparticipatiedrama in de maak is op ons Stadhuis, en nu mbt. het dossier ondertunneling A-9.

Wij weten nog van niets maar sluiten niet uit, dat via de bekende “high-pressure” methode het onderhandelingsresultaat over het dossier ondertunneling A-9 ons opnieuw door de strot zal worden geduwd. Wij hopen, dat je geleerd hebbend van het dossier uitbreiding winkelcentrum Stadshart, beseft, dat dat niet zal gebeuren; wij accepteren dat soort gedrag van omgaan met burgers niet meer. Wat betekent nu het opleggen van geheimhouding aan de raadsleden? Dat is tegenstrijdig met de belangen van ons als burgers! Hoewel wij je onderhandelingsresultaat volstrekt niet kennen, sluiten wij niet uit, dat het voorstel is om een open tunnelbak aan te leggen; dat is inderdaad goedkoper. Omdat de Zuidas tzt ondertunnelt zal gaan worden, moet het vrachtverkeer (met oa. gevaarlijke stoffen) toch ergens langs en dat zal dan de A-9 zijn.

Dat kan alleen via een open tunnelbak met als gevolg voor de Meanderbewoners enorme geluidsresonanties van die bak en onverminderde, en waarschijnlijk nog grotere, uitstoot van CO2 en andere giftige uitstoot in en rond de Meander. Gezien het feit, dat ook in dit onderhavige geval burgerparticipatie met voeten wordt getreden, kunnen wij je op voorhand al mede delen, niet in te stemmen met voorstellen anders dan een gesloten tunnel.

Een voorstel, zoals dat tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van het vorige College. Het leek ons zinvol je vast van onze visie op de hoogte te stellen, zodat je nog even goed kunt nadenken over de presentatie van je in een periode van bijna 3 jaar uitgebroede voorstellen die achter gesloten deuren zijn ontwikkeld.

Het lijkt ons niet onverstandig deze notitie ook mee te nemen bij jullie beraadslagingen in de aanstaande gemeenteraadsvergadering over de ontstane crisis in het College, dit n.a.v. het dossier winkelcentrum Stadshart. Door de blunders die er door het zittende College zijn begaan, en dan niet alleen in het dossier winkelcentrum Stadshart, is inmiddels het vertrouwen in de Amstelveense politiek tot een minimum gedaald. Het is dus belangrijk, dat jullie dit onderkennen, ernaar handelen en jullie verantwoordelijkheid nemen.

In het bedrijfsleven zouden de fouten, die jullie gemaakt hebben, direct hebben geresulteerd in ontslag wegen disfunctioneren; in de politiek is dit kennelijk niet (meer) het geval. Het zou een zegen zijn voor heel veel Amstelveners, wanneer jullie je verantwoordelijk namen en zouden aftreden. Er kan dan een nieuwe, frisse start worden gemaakt met een nieuw College, wat eindelijk de juiste vorm en inhoud kan geven aan het Amstelveen dat wij als burgers wensen.'

Met vriendelijke groeten,

• Obbe Modderman, Secretaris BVMB

• Gerard Groters, lid kerngroep SP Amstelveen

• Frans Sam, participant PLS (Please…….)

(allen op persoonlijke titel)

cc.

- College van B & W

- Gemeenteraadsleden

- Alle politieke partijen van Amstelveen

- Plaatselijke media

- Min.mw.Melanie Schultz van Haegen

- CdK Noord Holland Johan Remkes


Het antwoord van Herbert Raat, wethouder Financiën

Datum 2 juli 2013

Uw brief van 30 juni 2013

Uw kenmerk

Ons kenmerk Z-2011/029181


Betreft :Reactie op uw brief 'Nieuw burgerparticipatiedrama in de maak op het Stadshuis'

'Geachte heren Modderman, Groters en Sam,

Hartelijk dank voor uw brief van 30 juni jl. Ik snap, dat u zich zorgen maakt over een aantal zaken rond de verbreding van de A9. Bij deze maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken aan u toe te lichten.

Amstelveen wil meer dan wettelijke regelgeving

Rijkswegen, dus ook de A9, zijn van het Rijk en de bevoegdheid daarvoor ligt planologisch en financieel bij de minister via het Tracébesluit, de rijksbegroting e.d. Natuurlijk is de minister gebonden aan wetgeving inzake milieu en leefbaarheid, maar zij zou kunnen kiezen voor de goedkoopste variant: een goot met 2 x 4 rijstroken plus vluchtstroken en meters hoge geluidsschermen aan weerszijden. Die inpassing voldoet aan de wettelijke eisen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


De gemeente Amstelveen vindt dat uit oogpunt van leefbaarheid niet aanvaardbaar. Daarom is er in 2007 met het Rijk afgesproken, dat er een tunnel komt, waar Amstelveen € 100 miljoen aan betaalt. In het vorige college, toen er nog geen crisis in het vastgoed was, werd het als haalbaar beoordeeld om dit bedrag te betalen uit de gebiedsontwikkeling: woningen en kantoren. Vervolgens brak de economische crisis uit en bleek de ontwikkeling en verkoop van 200.000 m² kantoorruimte een illusie. Inmiddels staat 160.000 m²  zoals het oude KPMG-gebouw, leeg en een belangrijk deel daarvan moet worden herbestemd.

Huidige contract kost Amstelveens gezin € 5000

Als we het contract willen nakomen, moet het geld uit de algemene middelen komen. De financiële gevolgen daarvan zouden zeer negatief zijn voor Amstelveen en de Amstelveners. Dit betekent, dat elk Amstelveens gezin € 5000 euro moet mee betalen aan de A9. Daarnaast zou de OZB tussen de 40 en 50% omhoog moeten. Ook betekent dit, dat we niet meer kunnen investeren in belangrijke zaken zoals onze schoolgebouwen en sportaccommodaties. De mogelijkheden om voor ouderen en mensen die ondersteuning nodig hebben een ruimhartig beleid te voeren, zoals we doen, zouden sterk afnemen. Deze consequenties zijn voor ons onaanvaardbaar. Daarom hebben we met succes een beroep gedaan op de contractuele regeling voor onvoorzienbare omstandigheden.

Onderhandelingstraject

Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingstraject met de minister, haar departement en Rijkswaterstaat. Dat heeft tijd nodig. Onderhandelingen met het ministerie gebeuren onder geheimhouding. Dat hebben wij te respecteren. Als informatie over de voorgenomen oplossing naar buiten komt, dan kan dit aannemers in de kaart spelen, waardoor de prijs oploopt. We kunnen daarom op dit moment geen andere informatie geven dan procesinformatie.

Als we uitonderhandeld zijn, komt er een voorstel richting de gemeenteraad. Met name de situatie rond het Oude Dorp en de Piet Hein school hebben mijn bijzondere aandacht. De situatie vraagt daar onder de huidige omstandigheden al om verbeteringen. Ook voor de Meander bewoners probeer ik het best mogelijke resultaat te krijgen binnen de beschikbare middelen.

Voor de duidelijkheid, we zeggen niet: we betalen niets en legt u, minister, de brede goot met de hoge schermen maar dwars door onze stad. Dat vinden wij niet in het belang van de stad en al helemaal niet van de bewoners rond de snelweg. En volgens ons zou u daar heel erg tegen zijn gezien uw eerdere standpunt tegen het voorgenomen Tracébesluit.

Daarom zet ik me tot het uiterste in een goed onderhandelingsresultaat te behalen. Hierbij hou ik het belang van al onze inwoners in de gaten. Als wethouder ben ik er namelijk niet alleen voor de bewoners van Meander en het Oude Dorp, maar ook voor de mensen in Westwijk, Elsrijk, Waardhuizen, Middenhoven en alle andere wijken in Amstelveen. Het is mijn taak om bij dit soort belangrijke besluiten het evenwicht voor onze hele stad te bewaken.

Zoals het nu naar uit ziet, doet de gemeente samen met het Rijk nog steeds een forse investering. Dat zal niet de tunnel van meer dan 2 kilometer zijn uit het oorspronkelijke besluit, maar wel een inpassing die wij uit leefbaarheidsoogpunt aanvaardbaar vinden voor de bewoners aan de snelweg. Daarbij blijft het in financieel opzicht mogelijk om voor alle Amstelveners de goede dingen te blijven doen.

Laatste fase

De gesprekken met het Rijk duren langer dan wij voor mogelijk hielden en wenselijk achtten. Maar we vinden het ook in uw belang nodig om de eindstreep te halen. Die is nu in zicht. Mochten de onderhandelingen onverhoopt niet tot resultaat leiden, volgt mogelijk een rechtsgang. Dit proberen we te voorkomen, omdat niemand daar beter van wordt.

Vervolg

Als het tot een voorstel komt, en daar ziet het wel naar uit, dan gaat dit naar de gemeenteraad. Uiteindelijk is het aan hen om hier een gewogen beslissing over te nemen. Zo hoort het ook in een lokale democratie. Straks is de participatie over de gevonden oplossing niet alleen een zaak van de gemeente. Het Rijk zal het Tracébesluit moeten aanpassen en daarover samen met de gemeente het gesprek aan gaan met bewoners en bedrijven. Vanzelfsprekend mag u van mij verwachten, dat ik doe wat nodig is voor de omwonenden en alle andere inwoners van Amstelveen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard bent u van harte welkom voor een gesprek. Graag kom ik een keer bij u langs, maar u bent natuurlijk ook, net zoals iedereen, van harte welkom op het raadhuis.'

Met vriendelijke groet,

HerbertRaat, Wethouder Financiën

cc.

- College van B&W

- Gemeenteraadsleden

- Alle politieke partijen van Amstelveen

- Plaatselijke media

- Min. Mw. Melanie Schultz van Haegen

- CdK Noord Holland Johan RemkesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.