Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Nieuwbouwplannen voor drie basisscholen in Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2021

De gemeente Amstelveen heeft plannen voor nieuwbouw van drie basisscholen aan de Orion in de wijk Middenhoven: de Cirkel, de Pioniers en de Willem Alexanderschool. Deze schoolgebouwen zijn te klein en verouderd. Deze nieuwbouw, met aanpassingen aan het na gelegen buurtcentrum en sportzalen, vraagt om een investering van naar schatting 21 miljoen euro.

De gemeente heeft in opdracht van de gemeenteraad laten onderzoeken wat de wensen zijn en wat er kan op de huidige locatie. Daaruit blijkt dat het terugkeren van de Cirkel en de Willem-Alexanderschool op het huidige terrein en het verplaatsen van de Pioniers naar de overzijde van de Orion, het meest wenselijk is.

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Een fijne eigentijdse school is zo belangrijk om goed les te krijgen en te geven. De plannen voor scholen aan de Orion voldoen daar ruim aan. Tegelijkertijd is er rekening gehouden met een verbetering van het haal – en brengverkeer. Zodat de doorstroming in de wijk en de veiligheid voor bewoners verbetert.'

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'We kijken breder naar het gebied dan de drie basisscholen. Wij zien mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren, meer groen te realiseren op de schoolpleinen en in het gebied, extra parkeerruimte, zorgwoningen en/of woningen. Daarover willen we in het najaar bewoners raadplegen.'

Het is de verwachting dat in het najaar de plannen voor de scholen een concreter karakter krijgen. Op dat moment kijkt de gemeente samen met de buurt naar de plannen, mogelijkheden in het gebied en de planning. In de Perspectiefnota 2022 is het project scholencluster Orion opgenomen met een voorbereiding vanaf 2021 en oplevering in 2026. De opgenomen investering rond de scholencluster betreft circa € 21 miljoen exclusief de tijdelijke huisvesting tijdens de sloop- en realisatiefase.


De scholencluster in Orion in de wijk Middenhoven


De stand van zaken aan aangaande het aanvullend onderzoek:
Met de schoolbesturen zijn verschillende gesprekken gevoerd. Daarnaast is inmiddels het aanvullend onderzoek in een afrondend stadium. waarbij is gebleken dat:
 • Alle bestaande woningen in de buurt ongewijzigd blijven c.q. geen onderdeel uitmaken van de eventuele ruimtelijke wijzigingen in het gebied.
 • De bestaande hoofdgroenstructuur gehandhaafd blijft (voetbalkooi en park).
 • De bestaande gymzalen in de scholencluster gehandhaafd blijven inclusief een beperkte renovatie.
 • Het bestaande wijkcentrum De Meent gehandhaafd blijft.
 • De drie bestaande scholen te slopen (De Pioniers, Willem Alexander en De Cirkel). De basisschool De Pioniers te verplaatsen naar het nabijgelegen bestaande gebouw Orion 1b (bestaand gemeentelijk vastgoed). Dit sluit goed aan bij de ladder van en criteria van Duurzame Verstedelijking.
 • Nieuwbouw in twee lagen voor de scholen Willem Alexander en De Cirkel op de bestaande locatie van de scholencluster.

 • Circa 420 m² nieuwbouw voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Door de nieuwbouw van de twee scholen in twee lagen te projecteren en een bestaande school te verplaatsen ontstaat er in het gebied kansen, namelijk:
 • meer ruimte om het haal-en brengverkeer van de scholen beter te faciliteren via aparte haal- en brengzones en daarmee de verkeersdoorstroming in het gebied te verbeteren.
 • Ruimte om de schoolpleinen te vergroenen.
 • Ruimte om groen in het gebied toe te voegen.
 • Voldoende parkeerplaatsen om de wijzigingen binnen de verschillende functies in het gebied te faciliteren.
 • Op basis van de recente leerlingprognoses en de uitkomst van dit vervolgonderzoek worden de kosten voor de scholencluster geraamd op circa 21 miljoen excl. tijdelijke huisvesting (prijspeil 2020).

 • Kans voor een mogelijk aanvullende invulling
  Omdat drie scholen gesloopt worden en slechts twee scholen op dezelfde locatie terugkomen, ontstaat er aan de Noordzijde van de scholenlocatie ruimte voor een eventuele andere invulling. Te denken valt aan passende nieuwbouw van woningen, meer groen, aanvullend parkeren of een combinatie hiervan. Een mogelijke invulling van deze locatie werken we pas in een later stadium en ook in samenspraak met de buurt uit rekening houdende met het ontwerp en ruimtebeslag van de nieuwbouw van de scholen. In september zullen we in het kader van dit aanvullend onderzoek het proces hiervan uiteenzetten.

  Zorgwoningen
  De Stichting Brentano heeft de wens geuit om in Amstelveen een aantal zorgkamers te realiseren. Dat vinden wij belangrijk en daar doen we onderzoek naar, ook in het gebied rond Orion. Mocht deze vraag in het gebied rond Orion meer vorm krijgen, dan nemen we u en de omgeving daar tijdig in mee. In september willen we in het kader van dit aanvullend onderzoek u informeren over de stand van zaken. De gemeenteraad moet eerst haar goedkeuring geven voor de investering van 21 miljoen. Daarna kunnen de voorbereidingen starten en is nieuwbouw uiterlijk in 2026 gereed.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.