Bijgewerkt: 21 maart 2023

Nieuwe nota volksgezondheidsbeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-04-2005

Het Amstelveense college van B&W heeft ingestemd met de nota 'een blakend gezonde regio' Hiermee gaan zij akkoord met een invulling van de regionale nota gezondheidszorg 2003-2007 en de lokale paragraaf van de gemeente Amstelveen 2004-2007.

Voor de komende periode ligt de nadruk voor de gemeente op het stimuleren van gezonde leefgewoonten bij de bevolking, het agenderen van gezondheidsaspecten bij andere beleidsterreinen en het effectief uitvoeren van de wettelijke taken.

In het kader van de WCPV (Wet collectieve preventie volksgezondheid) zijn gemeenten (sinds 1 juli 2003) verplicht een vierjaarlijkse nota vast te stellen met daarin het voorgenomen volksgezondheidsbeleid voor die periode.

De gemeenten hebben vanaf dat moment wettelijk de regierol in het kader van het lokale volksgezondheidsbeleid gekregen.

In de regio Amstelland de Meerlanden is door de portefeuillehouders zorg/welzijn op
advies van de GGD gekozen voor een regionale nota met lokale paragrafen.

De openbare gezondheidszorg omvat de preventieve gezondheidszorg, de eerstelijns-gezondheidszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Het lokale volksgezondheidsbeleid richt zich de komende tijd vooral op preventie van ziekte, gezondheidsbevordering en het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid.

Vanuit deze (programma's) uitgangspunten zijn de bovengenoemde drietal ambities vastgelegd.

De projecten en activiteiten rond het bevorderen van gezonde leefgewoontes worden vooral toegespitst op jongeren en ouderen. Zo komt er preventieve aandacht voor het gebruik van alcohol en soft-en harddrugs onder jongeren in de regio, en wordt middels lesprogramma's meer aandacht besteed aan soa- en aids-preventie.

Ook sport en bewegen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld met het project JeugdsportPas dat de Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) uitvoert om ontwikkelingen rond overgewicht tegen te gaan.

Voor de ouderen is ook een programma rond sport en bewegen opgestart en daarnaast worden woon-zorgzones gerealiseerd. Dit houdt in dat zorgvoorzieningen zoveel mogelijk binnen een straal van 500 meter vanuit een centraal punt (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis) worden gerealiseerd.

Voor het betrekken van volksgezondheidsbeleid bij andere velden zal ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in gezamenlijkheid worden gekeken naar andere beleidsterreinen.

Zo is de Stichting Praktijkruimten Amstelveen, waarin bijvoorbeeld ook de woningbouwcorporatie deelneemt, opgericht om de eerstelijnsge-zondheidszorg goed te spreiden over de gemeenten. Het gaat dan om huisartsen, tandartsen, verloskundigezorg, consultatiebureaus etc. Ook wordt gezamenlijk beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen.

Tot slot wordt, in het kader van de preventie, een serie gezondheidspeilingen gehouden, waardoor de gemeente goed op de hoogte is en blijft van de gezondheidssituatie van de inwoners met name onder jongeren.

Verder wordt de daklozenopvang tegen het licht gehouden en wordt extra aandacht besteed aan de verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.