Bijgewerkt: 25 juni 2022

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
14-01-2014

Staatssecretaris Van Rijn heeft op 14 januari 2014 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het doel van de wet is, het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Gemeenten krijgen € 3,9 miljard voor de nieuwe verantwoordelijkheden. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

van Rijn Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Van Rijn: “Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten passende ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De sociale omgeving, de woonsituatie en de gewenst ondersteuning verschilt immers van mens tot mens”.

Passende ondersteuning op maat: maatwerkvoorziening

Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning die ze in staat stelt om een gestructureerd huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken.

De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het zelf, of niet binnen de sociale omgeving kan oplossen, ontvangt hij een maatwerkvoorziening van de gemeente. Burgers hebben altijd de mogelijkheid om tegen de beslissing van de gemeenten in bezwaar en beroep te gaan.

Keuzevrijheid cliënt: zorg in natura, of pgb

In de nieuwe Wmo blijft de mogelijkheid bestaan voor mensen met een maatwerkvoorziening om de ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf in te kopen. Het pgb wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank, die de betaling aan de zorgaanbieder, of leverancier doet. Het Pgb-geld wordt dus niet meer op de rekening van de cliënt gestort.

Rol gemeente

Gemeenten gaan straks meer maatschappelijke ondersteuning bieden. Ze leggen in hun beleidsplan vast op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Ze geven ook aan hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij de uitvoering van hun beleid. Op deze manier is het voor burgers duidelijk, welke maatschappelijke ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten.

Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar

Gemeenten werken binnen de nieuwe Wmo actief samen met de zorgverzekeraars bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen. Deze samenwerking is de sleutel voor het bieden van zorg en ondersteuning via de sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige is daarbinnen een belangrijke schakel tussen welzijn, ondersteuning en zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.