Bijgewerkt: 5 juni 2023

Nieuwe participatiebeleid helpt beter de inwoners van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2022

Inwoners eerder betrekken en meer ruimte bieden om mee te denken is het uitgangspunt van het participatiebeleid dat de gemeente specifiek voor bouwplannen en ruimtelijk beleid voorstelt. Het gaat om participatie bij initiatieven voor bouwprojecten van de gemeente en ontwikkelaars en bij omgevingsplannen of nieuw beleid voor de fysieke leefomgeving.

Volgens Floor Gordon (D66) wethouder Participatie, tonen Amstelveners zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving. 'Ze willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd en dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zorgen, wensen of ideeën te uiten.” Die ontwikkeling vraagt om meer verbinding met inwoners. “Door inwoners vroegtijdig te betrekken, als gemeente of ontwikkelaar, krijgen we ervaringen, ideeën en belangen van verschillende belanghebbenden tijdig in beeld en kunnen deze mee nemen in onze plannen. Dat leidt tot betere en meer gedragen besluitvorming' - aldus de wethouder.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Participatie

Handreiking voor participatie. Het nieuwe participatiebeleid met handvatten voor alle initiatiefnemers helpt daarbij. Het beleid is bedoeld voor initiatiefnemers met een plan voor de fysieke leefomgeving. Denk aan gebouwen, wegen of parken. Inwoners of ontwikkelaars kunnen initiatiefnemer zijn, maar ook de gemeente zelf. Het beleid loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2023 ingaat. Deze wet stimuleert vroegtijdige participatie bij ruimtelijke initiatieven en biedt gemeenten zelfs de mogelijkheid om in bepaalde specifieke gevallen participatie verplicht te stellen. Amstelveen gaat dit doen bij bijvoorbeeld ontwikkelingen die straks niet in het omgevingsplan (heet nu nog bestemmingsplan) passen.

Niveaus van participatie bij initiatieven. Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Bij elke fase van een initiatief past een ander participatieniveau. Het informeren van belanghebbenden is altijd de eerste en minimale stap. De volgende vier niveaus zijn:

-Raadplegen: belanghebbenden krijgen ruimte om te delen wat belangrijk is;
-Adviseren: belanghebbenden mogen advies geven;
-Co-creëren of coproduceren: samen met de initiatiefnemer invulling geven aan het plan of de uitvoering;
-Meebeslissen: belanghebbenden beslissen mee over (een deel van) het project.

Inbreng afwegen Het uitgangspunt bij participatie is dat de initiatiefnemer probeert de inbreng zoveel mogelijk mee te nemen, ook als het om raadplegen of adviseren gaat. Bij het afwegen van alle belangen kan het betekenen dat de inbreng van participanten niet wordt meegenomen in de plan- en/of besluitvorming. Daarom is het belangrijk om van te voren aan te geven wat er met de inbreng wordt gedaan en wat deelnemers van de participatie kunnen verwachten. De stukken van het college van B en W worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zijn te vinden op de pagina Besluitenlijsten B en W.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.