Bijgewerkt: 27 maart 2023

Nieuwe subsidieregeling voor weidevogels in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
27-02-2009

Agrariërs, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties kunnen volgens een nieuwe regeling subsidie aanvragen voor maatregelen die het leefklimaat voor weidevogels in het Noord-Hollandse landelijk gebied verbeteren. In 2009 is in totaal 1,74 miljoen euro beschikbaar.

Agrariërs, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties kunnen volgens een nieuwe regeling subsidie aanvragen voor maatregelen die het leefklimaat voor weidevogels in het Noord-Hollandse landelijk gebied verbeteren. In 2009 is in totaal 1,74 miljoen euro beschikbaar.

De provincie gaat het geld, dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), volledig inzetten voor activiteiten die belangrijk zijn voor een goed weidevogelbiotoop. Voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie is dat de percelen waarop de maatregelen worden uitgevoerd liggen in een kansrijk weidevogelgebied. Op deze manier hoopt de provincie de terugloop van het aantal weidevogels te kunnen stoppen en zo de weidevogel voor het Noord-Hollandse landschap te behouden.

Graspieper Amstelveen
(Wikipedia - 2009)

Graspieper (Anthus pratensis) is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae)


De regeling

Via de regeling zijn verschillende soorten activiteiten subsidiabel. Naast opknapactiviteiten om de percelen aantrekkelijker te maken voor weidevogels, zijn ook beheeractiviteiten, het opstellen van gebiedsgerichte weidevogelplannen en oprichting van samenwerkingsverbanden subsidiabel.

Gedeputeerde Bart Heller: “De provincie hecht grote waarde aan samenwerking. Daarom worden de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden, en ook het opstellen van gebiedsgerichte weidevogelplannen, met voorrang gesubsidieerd.”

Voor beheer- en inrichtingsactiviteiten zijn per ILG-regio de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Texel € 50.000,-

Kop van Noord-Holland € 14.000,-

West-Friesland € 90.000,-

Noord-Kennemerland € 88.000,-

Laag-Holland € 1.014.000,-

ZW/Rijnland € 50.000,-

Amstel-, Gooi- en Vechtstreek € 94.000,-

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 14 maart 2009. Meer informatie over de regeling is te vinden in het subsidieloket.

Weidevogel?

Onder weidevogels worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte graslanden broeden. Het is geen exact omschreven indeling, en ook geen uitsluitende classificatie zoals gebruikelijk in de taxonomie: een weidevogel kan ook een zangvogel of een wadvogel zijn.

Het begrip wordt veel gebruikt in discussies over agrarisch natuurbeheer en het behoud van weilanden als bijzonder cultuurlandschap, omdat het soorten betreft die in meer of mindere mate zijn aangewezen op een door de mens gevormd landschap (Bron: Wikipedia).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.