Bijgewerkt: 15 juni 2024

Nieuwe wethouders van Amstelveen en hun politieke programma bekend gemaakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
14-04-2014

Op maandagmiddag 14 april 2014 werden in de wijngaard De Amsteltuin, de leden van het nieuwe College van Amstelveen geïntroduceerd, althans de wethouders. Hoewel de burgemeester van Amstelveen, Fred de Graaf, ook bij het college hoort, was hij bij deze persconferentie niet van de partij.

Net als het stormachtige weer op deze dag, werd ook de persconferentie stormachtig georganiseerd, want tot het laatste moment wist niemand, hoe het zou gaan lopen. Eindelijk kwam de meest ervaren bestuurder, wethouder Herbert Raat naar de Amsteltuin en besliste, wie waar moest zitten, zodat de persconferentie over het nieuwe gemeentebestuur kon beginnen.

De wethouders Peter Bot (BBA), Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) en Jeroen Brandes (PvdA) namen aan de kop van de tafel plaats, waarna wethouder Raat het woord nam. Hij vertelde over, hoe ze tot deze samenstelling waren gekomen en over de visie van het nieuwe college, waar meer ruimte moet zijn voor initiatief en minder regels. Vervolgens kreeg elke wethouder kort het woord om ook even iets te melden over hun programma.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

In de feestzaal van wijngaard De Amsteltuin werd de bijeenkomst georganiseerd


Om eerlijk te zijn verliep het wat rommelig, de aanwezigen mochten vragen stellen, maar aangezien men vooraf niet bekend was met de inhoud van de Politieke Agenda 2014-2018, was dat niet eenvoudig. Behalve het beantwoorden van de vragen van de journalisten kwam er niet veel ter tafel. De overige aanwezigen: raadsleden, burgerraadsleden en de directie van de ambtelijke organisatie van Amstelveen bleven stil. Door het lezen van de politieke agenda zal iedereen thuis beter geïnformeerd raken en duidelijkheid krijgen, waar er de komende vier jaar aan gewerkt gaat worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat laat het drukwerk van de Politieke Agenda 2014-2018 zien. Naast hem zit wethouder Maaike Veeningen (D66) en wethouder Jeroen Brandes (PvdA)


Na deze persconferentie was het tijd om te proosten op het nieuwe college en dat is de Amsteltuin wel toevertrouwd. Een borrel, lekkere hapjes, gezellig napraten, maar waarover? In het toegezonden persbericht stond het volgende:

Visie nieuw college: ruimte voor initiatief, meer verantwoordelijkheid en minder regels
De VVD, D66, BBA en PvdA zijn het eens geworden over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. In de politieke agenda 2014-2018 ‘Ruimte voor Amstelveen’ geven zij aan inwoners, bedrijven en instellingen op tal van gemeentelijke terreinen meer ‘ruimte’. Daarnaast maken partijen, ondanks dat ze moeten bezuinigen, extra geld vrij voor onder andere onderwijs en veiligheid.

De politieke agenda is een programma op hoofdlijnen. De partijen willen geheel in de geest van de titel ruimte laten om de speerpunten gezamenlijk met inwoners, Amstelveense organisaties en de gemeenteraad verder in te vullen. Maatwerk naar Amstelveense maatstaf. Passend bij de Amstelveense identiteit die onder andere tot uitdrukking komt in het hoge kwaliteitsniveau van de leefomgeving.

Meer ruimte, minder regels
Knellende voorschriften en regels, die het Amstelveners maar ook het gemeentebestuur moeilijk maken om maatschappelijke doelen te bereiken, worden weggenomen. Er moeten minder nota’s, verordeningen en vergunningen komen. Gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Meer ruimte, meer eigen verantwoordelijkheid
Inwoners en instellingen krijgen meer ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en inbreng te hebben in gemeentelijke plannen. Bij het geven van meer ruimte hoort ook een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Om de zorg optimaal te organiseren wordt kritischer gekeken naar individuele omstandigheden en de vraag, welke ondersteuning het meest effectief is. Professionals en cliënten krijgen hierbij een centrale rol om zo een juiste invulling aan wenselijke zorg voor iedereen, die dat ook echt nodig heeft in Amstelveen te waarborgen. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Peter Bot (BBA) en wethouder Herbert Raat (VVD) vertellen over het politieke programma van het college


Extra investeringen, maar ook bezuinigen
De gemeente moet de komende periode zo’n € 3.500.000 bezuinigen. De komende herverdeling van het Gemeentefonds brengt dit bedrag waarschijnlijk aanzienlijk omlaag. Het college vindt het echter wenselijk, om voor de komende periode een bedrag voor nieuw beleid (onderwijs, veiligheid, betere dienstverlening door gemeentelijk servicepunt in Stadshart, wensen gemeenteraad) te reserveren van € 2.000.000 structureel.

Gevolg is, dat er nog steeds een bezuiniging nodig is van zo’n € 3.000.000 à € 4.000.000. De precieze invulling hiervan wordt nog nader uitgewerkt. Uitgangspunt is, dat lasten niet doorschuiven naar volgende generaties, er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, er kritisch gekeken wordt naar bestaande middelen en er geen verhoging van de OZB komt (anders dan indexering).

Concrete punten
Het politieke programma bevat een aantal concrete punten. Voorbeelden hiervan zijn:
-          De gemeente wordt welstandsvrij, behalve in gebieden die bescherming behoeven, zoals de Amsteloever.
-          Er komt een proef voor gezamenlijke inkoop voor veiligheidsmaatregelen om inbraken te voorkomen.
-          Er komen extra middelen voor onderwijs. Bijvoorbeeld voor onderwijsassistenten.
-          Bij het raadhuis komt een blauwe-zone, zodat bezoekers beter kunnen parkeren.
-          Er wordt ingezet op extra uitstroom uit de bijstand (jaarlijkse afname van 2,5 procent).
-          De Voedselbank krijgt de aankomende vier jaar een subsidie van € 15.000 euro per jaar.
-          Bij organisaties, waar de gemeente gaat inkopen moet ten minste 80 procent naar de uitvoering gaan.
-          De gemeente gaat actief lobby voeren tegen de beperkende Haagse regelgeving door het Luchtvaart Indelings Besluit.
-          Het onteigenen van woningen in het Stadshart, is wat betreft het college niet aan de orde.
-          Leden van het college en ambtenaren gaan alleen op buitenlandse missies, als vooraf duidelijk is welke doelstellingen hiermee worden bereikt.
-          Een stadsstrand langs de noordelijke Poeloever wordt weer nadrukkelijk op de agenda gezet.
-          In de vorm van een pilot komt er een publieksbalie in het Stadshart met ruime openingstijden.

Portefeuilleverdeling
De partijen zijn het in het onderhandelingsproces ook eens geworden over de portefeuilleverdeling. Herbert Raat (VVD) blijft verantwoordelijk voor Financiën, Handhaving en Vergunningen, Personeelszaken en de A9. Daarnaast wordt zijn pakket uitgebreid met Zorg en Gezondheid, Wonen en Volkshuisvesting, Vastgoed en Stadshart.

Maaike Veeningen (D66) gaat zich toeleggen op Onderwijs, EZ, Deregulering, Werk en inkomen, Participatiewet, Cultuur en Recreatie, Schiphol en de Amstelveenlijn.

Namens BBA beheert Peter Bot de portefeuille Groen, Duurzaamheid, Milieu en Energie, Ruimtelijke Ordening, Zorgvlied, Sport, NME en Afvalbeheer. Jeroen Brandes (PvdA) neemt de onderdelen Jeugd, Jeugdzorg, Welzijn, Verkeer en Vervoer en Parkeren voor zijn rekening.

Nieuwsgierig naar het volledige collegeprogramma? Kijk op Politieke agenda 2014-2018 (PDF, 20 pagina’s 1.866 kB)

In het voorwoord van het Politieke Agenda 2014-2018 staat:
De afgelopen dagen hebben wij als lijsttrekkers onderhandeld over het collegeprogramma, dat nu voor u ligt. Dit hebben wij vanzelfsprekend niet alleen gedaan. Grote dank gaat uit naar Kees Noomen (VVD), Claudio Mancinelli (VVD), Frank Berkhout (D66), Jitze Bakker (BBA) en Esther Veenboer (PvdA). Door elkaar de ruimte te geven en de Amstelveense maat voorop te stellen hebben we een goede basis kunnen leggen voor de komende vier jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Vlnr.: Jeroen Brandes (PvdA), Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66) en Peter Bot (BBA) vormen de wethouders van het nieuwe College van Amstelveen


We hopen hierbij op een goede samenwerking met de gemeenteraad. In essentie willen we immers allemaal hetzelfde en dat is de belangen van onze stad zo goed mogelijk behartigen. We zullen dit vol inspiratie, enthousiasme en wilskracht doen. Open en transparant met ruimte voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Eigen inbreng en initiatief, op talrijke niveaus.

Onze missie is geslaagd, als we nieuwe energie in de stad kunnen losmaken. Als je hier fijn kunt opgroeien, je kunt ontplooien, ontspannen, een interessante baan kunt krijgen en tenslotte respectvol oud mag worden. En dit allemaal naar Amstelveense maat!

Herbert Raat (VVD)
Maaike Veeningen (D66)
Peter Bot (BBA)
Jeroen Brandes (PvdA)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.