Bijgewerkt: 25 september 2022

Nieuwe wetten per 1 juli 2014 in Nederland

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
30-06-2014

Ruimere toepassing strafwet. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven willen strafvervolging in meer gevallen mogelijk maken als Nederlanders in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een ernstig misdrijf. De regeling, die op 1 juli 2014 ingaat, sluit aan bij het beleid van het kabinet om de positie van slachtoffers te versterken. Als de autoriteiten in het land, waar het misdrijf is gepleegd niet optreden, kan Nederland zich actief opstellen en dader(s) opsporen en straffen. De mogelijkheden daartoe zijn nu beperkt.

Niet alleen moet het recht zijn loop krijgen, belangrijk is ook, dat Nederlandse slachtoffers en nabestaanden daadwerkelijk steun krijgen. Het kan nu voorkomen, dat geen enkel land optreedt, omdat bijvoorbeeld voor Nederland rechtsmacht ontbreekt. Die leemte wordt nu opgevuld. Verder is de maatregel voorgesteld met het oog op de sterke toename van het vrije verkeer binnen de Europese Unie en de internationalisering van de samenleving. Het wetsvoorstel verruimt de zogeheten extraterritoriale rechtsmacht van Nederland.

Het mobiel vreemdelingentoezicht wordt uitgebreid om effectiever te kunnen optreden tegen mensensmokkel en illegaal verblijf na grensoverschrijding. Zo komt er ruimer toezicht op treinen, omdat de huidige regels in de praktijk onvoldoende mogelijkheden bieden om flexibel te werken. Straks kunnen meer treinen en meer coupés worden gecontroleerd. Het besluit van staatssecretaris Teeven gaat op 1 juli in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Nieuwe wetten vanaf 1 juli 2014 in Nederland


Om meer zicht te krijgen op de verhoogde migratiestroom en om georganiseerde mensensmokkel op te sporen, werken KMar, OM, NP, IND en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel intensief samen. De uitbreiding van het mobiel vreemdelingtoezicht is er vooral op gericht deze opsporingsactiviteiten te ondersteunen.

Preventief fouilleren op wapens. Burgemeesters kunnen voor maximaal 12 uur een gebied aanwijzen, waar de politie op bevel van de officier van justitie preventief op wapens mag fouilleren. Het moet dan gaan om een plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een stevige vechtpartij bij de uitgang van een discotheek, of café of een dreigende confrontatie tussen voetbalhooligans in de buurt van een treinstation. De nieuwe bevoegdheid is bedoeld voor een kortstondige fouilleeractie. De nieuwe wet van minister Opstelten treedt op 1 juli 2014 in werking.

De burgemeester heeft vooraf geen toestemming van de gemeenteraad nodig; hij informeert de raad zo spoedig mogelijk. Zowel het besluit van de burgemeester als het bevel van de officier van justitie kan mondeling worden gegeven, met schriftelijke bevestiging achteraf. Burgemeesters, openbaar ministerie en politie kunnen hiermee slagvaardiger reageren op wapenincidenten, of juist ongeregeldheden voorkomen.

Klanten van pandhuizen krijgen meer bescherming. De nieuwe regels van de ministers Opstelten en Kamp moeten er vanaf 1 juli voor zorgen, dat zij beter geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoogte van de vergoeding die betaald moet worden aan het pandhuis voor de lening en de lengte van de beleentermijn. Pandhuizen voorzien nog steeds in een behoefte van mensen die snel geld nodig hebben, maar geen geld willen, of kunnen lenen, en ook niet van plan zijn bezittingen te verkopen. De huidige Pandhuiswet dateert uit 1910 en is sterk verouderd, waardoor klanten van pandhuizen onvoldoende worden beschermd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat klanten van pandhuizen wel adequate bescherming krijgen en de dienstverlening door pandhuizen in stand blijft.

Transgenders van 16 jaar, of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt, dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. Het betreft een wet van staatssecretaris Teeven die op 1 juli 2014 in werking treedt. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt, dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.