Bijgewerkt: 22 maart 2023

Nieuwjaarsbrief 2021 van burgemeester Tjapko Poppens

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-01-2021

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen publiceerde de Nieuwjaarsbrief 2021 inclusief een videoboodschap op 1 januari 2021:

'Beste Amstelveners,

2021 is een feit. Zelf toastte ik met mijn vrouw en kinderen op een hoopvol jaar nu het vaccin in zicht is, een jaar met nieuwe mogelijkheden. Hoe kijken we later terug op 2020? We begonnen het jaar vol optimisme. Tot maart, toen het coronavirus ons leven binnen denderde. Iedereen heeft 2020 op zijn eigen manier beleefd. De een had het zwaarder dan de ander, maar corona had en heeft nog steeds grote impact op ons leven. Om mij heen zie ik dat gewoontes zijn veranderd. We zijn meer thuis en ons meer bewust van wat echt belangrijk is, zoals familie en dierbaren. We blijken ook meer te wandelen, bakken en bordspellen te spelen. Het zorgt voor meer saamhorigheid.Persoonlijk ben ik trots op de veerkracht en creativiteit die ik in de Amstelveense samenleving zie. Het aanpassingsvermogen aan de nieuwe situatie, variërend van afhalen en thuisbezorgen door restaurants, tot digitale theatervoorstellingen en een Sint die dit jaar vanuit huis werkte. Deze veerkracht en creativiteit hebben we straks hard nodig bij het herstel van onze economie. Veel Amstelveense ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Niet alleen in de horeca- en cultuursector, maar denk aan de vele ZZP-ers, winkeliers en mensen die bij de KLM of in de evenementenbranche werken. Tegelijkertijd draaien ze in andere sectoren overuren, zoals bij de politie en uiteraard in de zorg.

In onze gemeente gingen de meeste projecten door, zoals de opening van de Amstelveenlijn, de start van de grootschalige werkzaamheden aan de A9 en de oplevering van een cultuur- en woonagenda. De afgelopen maanden is ook extra ingezet op ondersteuning voor mantelzorgers en kwetsbare groepen. Het is belangrijk te blijven investeren in onze stad en in onze inwoners en ons voor te bereiden op de toekomst. Als gemeentebestuur willen we dat Amstelveen een stad blijft waar mensen graag wonen, werken en leven.

Wat kijken we uit naar ‘alledaagse’ dingen. Elkaar weer begroeten met een omhelzing, collega’s ontmoeten en fysiek vergaderen, samen sporten, naar school gaan, winkelen, uit (eten) gaan. Gewone dingen die we altijd voor lief namen, maar waar we nu zo naar verlangen en meer zijn gaan waarderen. In de kern gaat het over ons verlangen om vrij te zijn en je tegelijkertijd verbonden te voelen met de wereld om je heen.

2021 wordt hopelijk een beter jaar voor veel mensen. Ik zag afgelopen jaar een ongekende solidariteit in Amstelveen. In onze stad is zorgzaam zijn voor een ander, voor velen gelukkig nog steeds vanzelfsprekend. Dit is ook in 2021 hard nodig.

Ik hoop dit jaar weer veel mensen persoonlijk en fysiek te kunnen ontmoeten. Bij bijeenkomsten, evenementen, activiteiten en gewoon tijdens bezoeken en op straat. Ik wens u een goed en gezond 2021.

Tjapko Poppens burgemeester


Tjapko Poppens mayor of Amstelveen published the New Year's Letter 2021 including a video message on 1 January 2021:

'Dear Amstelveners,

2021 is a fact. I myself toasted with my wife and children to a hopeful year now that the vaccine is in sight, a year with new possibilities. How do we look back on 2020? We started the year full of optimism. Until March, when the coronavirus rushed into our lives. Everyone experienced 2020 in their own way. Some had it heavier than others, but corona had and still has great impact on our lives. All around me I see that habits have changed. We are more at home and more aware of what is really important, like family and loved ones. We also seem to walk, bake and play board games more. It creates more togetherness.

Personally I am proud of the resilience and creativity I see in the Amstelveen society. The adaptability to the new situation, varying from pickup and home delivery by restaurants, to digital theater performances and a Saint who worked from home this year. We will need this resilience and creativity in the recovery of our economy. Many entrepreneurs in Amstelveen have been hit hard by the corona crisis. Not only in the hospitality and culture sector, but think of the many self-employed people, shopkeepers and people who work for KLM or in the events industry. At the same time, they are working overtime in other sectors, such as the police and, of course, in the healthcare sector.

Foto Amstelveen
(Photo Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens mayor of Amstelveen


Most of the projects in our municipality went ahead, such as the opening of the Amstelveen Line, the start of large-scale work on the A9 motorway and the delivery of a cultural and residential agenda. In recent months, extra efforts have also been made to support informal carers and vulnerable groups. It is important to continue to invest in our city and in our residents and to prepare for the future. As the city council, we want Amstelveen to remain a city where people like to live and work.

We are looking forward to 'everyday' things. Greeting each other again with a hug, meeting colleagues and physical meetings, exercising together, going to school, shopping, going out (eating). Ordinary things we always took for granted, but which we now long for and have come to appreciate so much more. In essence it is about our desire to be free and at the same time feel connected to the world around us.

Hopefully 2021 will be a better year for many people. Last year I saw an unprecedented solidarity in Amstelveen. In our city, caring for someone else is still a matter of course, fortunately for many people. This is also desperately needed in 2021.

I hope to be able to meet many people personally and physically again this year. At meetings, events, activities and just during visits and on the street. I wish you a good and healthy 2021.

Tjapko Poppens mayor
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.