Bijgewerkt: 3 december 2022

Nieuwsplatform AmstelNieuws kwam geen millimeter verder

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenblog/Amstelveenweb
31-01-2020

Journalist Johan Th. Bos publiceerde dit artikel op zijn website Amstelveenblog:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Journalist Johan Th. Bos

Eigenlijk ging het gewoon om geld. Twee uur lang praatte de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) woensdagavond 29 januari 2020 over de € 84.900 die het college van Burgemeester en Wethouders aan RTV Amstelveen wil geven. Aanzienlijk minder dan de 145.000 die eerder is begroot en veel minder dan de € 205.000 die de lokale omroep wil hebben om samen met NH Media de nieuwe zender AmstelNieuws op te zetten, waaraan de fusiepartner volgens een ingediend budget € 270.000 (in natura) bijdraagt.

Waarnemend voorzitter Roel Smit van de stichting RTV Amstelveen zei als inspreker bij de commissie dat het raadsvoorstel onvolledige informatie bevatte, omdat de samenwerkingsovereenkomst en de redactionele werkwijze er niet bij zaten. Volgens wethouder Rob Ellermeijer had hij alle beschikbare informatie gegeven en dan ook zelf niet te beschikken over de te laat gekomen stukken van RTVA.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Roel Smit waarnemend voorzitter van de Stichting RTV Amstelveen

Hij benadrukte dat door een vorig aandeel van RTVA aan de totale begroting (bijna zes ton) nog eens met een stofkam was gegaan, waardoor de € 270.000 naar € 205.000 kelderde. Ellermeijer zei dat er geen deugdelijk bedrijfsplan of tafel lag, met onder meer aandacht voor huisvesting, techniek en bestuurlijke vernieuwing. De gemeenteraad had zich in een unaniem aangenomen motie uitgesproken voor een samenwerking met NH Media, een nieuwe lokale omroep, maat de uitwerking daarvan strandde volgens Ellermeijer op onvoldoende inzet van de andere partij.

Dat werd door Smit tegengesproken en voor de meeste fracties ontstond het beeld van een welles-nietes gevecht. In de motie eiste de raad van de gemeente begeleiding, maar die bleef volgens Smit uiterst beperkt. 'Geen heldere deadlines, 12 maanden lang geen financiële randvoorwaarden, geen duidelijke eisen t.a.v. bestuurlijke organisatie.' Volgens hem starten RTVA en NH Media een nieuw gezamenlijk nieuwsplatform dat de lokale journalistiek een stevige impuls geeft. Daarover verkeerden VVD en  B en W in onzekerheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Anne-Mieke van der Vet raadslid en woordvoerder van Onderwijs, Sport, Cultuur en Media van D66-Amstelveen

Als medecoalitiepartij zat D66 in een moeilijk parket en raadslid Anne-Mieke van der Vet wilde zo ongeveer de kool en de geit sparen. Zij gaf toe dat RTVA voor de gemeente tot nu toe steeds een hoofdpijndossier is geweest, een term die diverse malen viel, maar zag ook licht aan het einde van de tunnel en vroeg tenslotte de behandeling van het voorstel uit te stellen of het te knippen, zodat nu in elk geval de gemeenteraad besluit tot het advies aan het Commissariaat voor de Media, opdat RTVA zijn licentie houdt.

Intussen zaten de fracties van de diverse politieke partijen wel met het probleem dat de wethouder enerzijds de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media wil laten adviseren RTVA als licentiehouder aan te wijzen – en daarbij vast te stellen dat het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) alle in Amstelveen voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen representeert – en anderzijds er zowel van B en W als van sommige fracties kritiek kwam op de samenstelling van dat orgaan. Dat gold trouwens ook voor het bestuur. Aan de gemeenteraad wordt dat ook voorgesteld er bij RTV Amstelveen op aan te dringen zich eindelijk aan de statuten te houden, waarin een rooster van aftreden voor bestuur en PBO wordt genoemd. En bij nieuwe benoemingen in het PBO moeten ook niet vertegenwoordigde delen van de Amstelveense samenleving worden benoemd, luidde het voorstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen aan het woord


Onafhankelijke journalistiek moet de drijfveer zijn van de vernieuwde lokale omroep, betoogde commissielid Polderman van GroenLinks. Die begreep niet dat de wethouder kennelijk wel wil dat RTVA licentiehouder is, maar tegelijk dat station onvoldoende professioneel vindt er daarom de subsidie verlaagt. Voor Kees Noomen fractievoorzitter van de VVD-Amstelveen was het trouwens de vraag wat nou onafhankelijk is voor een met gemeenschapsgeld gefinancierd journalistiek platform. Hij keek naar zijn zeggen trouwens nauwelijks naar wat RTVA op tv brengt en constateerde dat commerciële zenders in interviews vaak hetzelfde doen als de NPO, die zwaar door de overheid over betaald. Maar hij maakte volgens Smit een karikatuur van iets wat nog niet bestaat: AmstelNieuws. Intussen bleek een groot deel van de commissie tegen een muur van verwarring aan lopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ilika Polderman raadslid van GroenLinks-Amstelveen woordvoerder Cultuur


Een fel vertegenwoordiger van RTVA vond het lokale station in Marga van Herteryck van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), overigens de fractie, waarvan een lid jarenlang voorzitter van de zender was. BBA komt in de raadsvergadering die het stuk behandelt met een amendement. Volgens haar staan NH Media en RTVA op het punt te professionaliseren, terwijl de wethouder de stekker er uit wil trekken. Overigens stemde Ellermeijer er na een lange discussie in toe opnieuw te gaan praten met de partijen en als daar wat uit komt zijn voorstel te heroverwegen. Maar het daaraan voorafgaande proces gaat nog maanden duren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marga van Herteryck raadslid van Burgerbelangen Amstelveen woordvoerder Cultuur


In elk geval moet de gemeenteraad in de komende vergadering besluiten het Commissariaat voor de Media te adviseren de licentie aan RTVA te geven, want dat had vorig jaar augustus al moeten gebeuren. Intussen waren de fracties het er wel over eens dat, zoals ook Ellermeijer aangaf, bestuurlijke vernieuwing en een bredere PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) noodzaak is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Als het aan Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media ligt, komt er voorlopig geen mediacentrum voor alle Amstelveners,
zoals RTVA graag propageert


Toespraak van ommunicatieadviseur/journalist/trainer/presentator Roel Smit:

'Beste leden van de commissie.
Mijn naam is Roel Smit, in ben waarnemend voorzitter van RTVA. En dit is Harmen Spreen, penningmeester van onze stichting. Fijn dat u ons de gelegenheid geeft iets te zeggen over het raadsvoorstel over de toekomst van de publieke omroep in Amstelveen. Om met de deur in huls te vallen: Amstelveen verdient beter dan dit raadsvoorstel. Dit voorstel is gebaseerd op onvolledige informatie. Op die manier mag een overheid geen besluit nemen met verreikende gevolgen. Dat is niet zorgvuldig.

Begin december (2019 red.) zijn RTVA en NH Media het namelijk volledig eens geworden over een samenwerkingsovereenkomst en over onze gezamenlijke werkwijze voor het nieuwe publieke medium AmstelNieuws. Beide documenten zitten - bijna twee maanden later - niet bij het raadsvoorstel. De actuele begroting van RTVA voor 2020 (gebaseerd op deze samenwerking) is wel vorige week toegevoegd aan het raadsvoorstel, maar het college besteedt geen woord aan de opzet van die begroting.

Als dat allemaal ontbreekt, dan kun je als college inderdaad beweren dat RTVA het afgelopen jaar de focus teveel heeft gelegd op de redactionele inhoud van AmstelNieuws en te weinig op andere belangrijke zaken. Dat was echter nadrukkelijk niet het geval. Dat blijkt uit de ontbrekende documenten. Van al deze documenten hebben we voor u een informatiepakketje gemaakt. Want u wilt vast geen besluiten nemen op basis van halve informatie.

Dan de kern van ons verhaal. U heeft het college en RTVA in december 2018 - via een unaniem ondersteunde motie - een heldere opdracht meegegeven. Het College werd gevraagd om actieve begeleiding van het bestuur van RTVA richting een professionele organisatie en een nieuw samenwerkingsverband. Die begeleiding is zeer beperkt gebleven en was vaak afwezig. Geen heldere deadlines, geen financiële randvoorwaarden (althans 12 maanden lang niet), geen duidelijke eisen ten aanzien van de bestuurlijke organisatie. Feedback op voorstellen bleef vaak lang uit of was niet duidelijk.

Daadkracht (maar dan van de verkeerde soort) was er in december, pas toen de samenwerking feitelijk vrijwel rond was. Twee keiharde persberichten, waarin RTVA de schuld kreeg van... ja van wat eigenlijk? We begrijpen het werkelijk niet. Op 17 januari hebben we een brief gestuurd aan wethouder Ellermeijer. Daarin gaan we in op de vijf eisen die de gemeenteraad in de eerder genoemde motie) heeft gesteld aan de samenwerking tussen RTVA en NH Media. Aan alle vijf criteria voldoen we met de gekozen vorm van vergaande samenwerking.

RTVA en NH Media starten een nieuw gezamenlijk nieuwsplatform, dat in staat zal zijn de lokale journalistiek een stevige impuls te geven. Dat was immers de bedoeling. Deze constructie is door NH Media ook in andere regio's met succes beproefd. Wie een analyse maakt van de ervaringen van andere lokale publieke omroepen met NH Media, weet dat. Uw raad had het college in de bekende motie gevraagd om zo'n analyse, maar ook die zit niet bij de stukken.

Begin januari zijn twee journalisten van NH Media aan de slag gegaan op Orion 19b. RTVA wil daar – volgens afspraak – snel twee journalisten onze kant aan toevoegen. Daarvoor is een financiële investering nodig. NH Media steekt (in de vorm van mankracht en middelen) op jaarbasis 270.000 euro in AmstelNieuws. Het zou redelijk zijn als wij van onze kant hetzelfde zouden doen. We hebben echter de stofkam nog eens door de kosten moeten halen, waardoor we voor RTVA voor 2020 uitkomen op een begroting van 205.000 euro. Minder kan niet, als we de journalistieke professionalisering serieus nemen en een serieuze samenwerkingspartner voor NH Media willen zijn. We schamen ons al een beetje dat we geen gelijkwaardige inzet kunnen leveren.

Wethouder Ellermeijer kreeg vorige week een e-mail van Jacky de Vries, chef Nieuws van NH Media. Die schrijft: 'Er staat iets moois te gebeuren in Amstelveen.' Er is grote vooruitgang geboekt in 2019. Met als kanttekening voor de gemeente: dit mag geen bezuinigingsoperatie zijn. 'Dit vraagt om inzet, visie en ambitie. Om de samenwerking gelijkwaardig te laten zijn, is steun en budget nodig.' Aldus onze samenwerkingspartner.

Leden van de commissie, aanvaardt u dit raadsvoorstel, dan komt er meteen een einde aan de door uzelf gepromote, prille samenwerking van RTVA en NH Media. We kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste rang plaatsnemen. Het is echter doodzonde dit proces nu af te breken. Wij vragen u daarom het college de ruimte bieden de complete plannen van NH Media en RTV Amstelveen nader te bestuderen en tot een aangepast raadsvoorstel te komen. Dank voor uw aandacht.'

Roel SmitAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.