Bijgewerkt: 26 juni 2022

Ombuigingsmaatregelen van ruim 5 miljoen euro in Kadernota 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2015

Extra ruimte van 1.7 miljoen euro voor de toekomst

In de Kadernota voor 2016 presenteert het College van B en W van de gemeente Amstelveen een pakket van ombuigingsmaatregelen van ruim 5 miljoen euro. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een structureel financiële ruimte van 1.7 miljoen euro. Deze ruimte is nodig om het Amstelveense kwaliteitsbeeld ook op langere termijn te handhaven en in te kunnen spelen op financiële risico’s (o.a. binnen het sociale domein).  Daarnaast blijft het college investeren, bijvoorbeeld in bereikbaarheid en meer (digitale) interactie met haar inwoners. Alle maatregelen worden gepresenteerd in de Kadernota 2016, die op 1 juli in de raad wordt behandeld.

Het gaat goed in Amstelveen en dat wil het college zo houden. De financiële basis is solide. Zo heeft Amstelveen van de gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners de laagste netto schuld per inwoner. Echter de veranderingen van deze tijd vragen wel om keuzes. Inkomsten uit grondexploitaties lopen terug. Amstelveen heeft haar fysieke grenzen bereikt. Na de ontwikkeling van de Scheg zijn er geen uitlegmogelijkheden (bouwlocaties) meer buiten het bestaande stedelijk gebied. Daarnaast zijn er nog volop financiële onzekerheden rondom de nieuwe taken binnen Zorg en Werk, die de gemeente sinds 1 januari 2015 uitvoert. Deze nieuwe taken hebben de financiële omzet en daarmee ook de financiële risico’s sterk vergroot.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De leden van het College B en W van Amstelveen tijdens de presentatie van de Kadernota 2016 op het raadhuis van Amstelveen op 5 juni 2015. Vlnr.: Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Dienstverlening, Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën, Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen en Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur. Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke ordening was door privé omstandigheden niet aanwezig


Financiën en keuzes

Herbert Raat (VVD), wethouder financiën,: “De belangrijkste keuze is, dat we financiële ruimte creëren om te kunnen investeren in zaken die echt nodig zijn. Waar we voorheen bijvoorbeeld onderwijshuisvesting vanuit grondopbrengsten financierden, moet we dat nu binnen de begroting regelen. Ook kunnen we op deze manier mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst opvangen”.

Voor 2015 is een taakstelling van € 2,9 miljoen vastgesteld. Voor de komende jaren stelt het college een ombuiging van € 5 miljoen voor. Hierdoor blijft er, na aftrek van enkele structurele claims, een bedrag van zo’n €1.7 miljoen méér over. Het college besteedt bijvoorbeeld minder geld aan voorzieningen (sport, cultuur etc.) maar houdt deze tegelijkertijd op peil. Dat doet ze door de zaken anders aan te pakken (bv minder overhead) en door te kijken naar waar de gemeente het meeste effect creëert van de euro die ze uitgeeft. Daarnaast blijven ook de lokale lasten voor de inwoners en ondernemers laag.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Na een korte inleiding vertelde Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, dat het college met trots de nieuwe Kadernota presenteert en zei: 'Waar wij keuzes maken, daar willen wij de kwaliteit in Amstelveen hoog houden'


Naast bezuinigen wordt er ook geïnvesteerd. Het college investeert onder andere in bereikbaarheid; belangrijk voor de eigen inwoners maar ook voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Ook verliest het college de maatschappelijke kant niet uit het oog (bijv. investering in onderwijshuisvesting en een jaarlijkse bijdrage aan de voedselbank).

Daarnaast investeert de gemeente in klantgerichtheid, door onder andere meer digitaal mogelijk te maken. In de toekomst kunnen inwoners op alle mogelijke manieren digitaal bij de gemeente terecht. Voor hun paspoort, maar ook bijvoorbeeld voor het melden van een kapotte lantaarnpaal via een app.

Met inwoners en andere partijen in de stad wil het college nog meer samenwerken om de kwaliteiten van Amstelveen te behouden. Dat betekent ruimte bieden voor initiatieven en – waar dat kan - regelgeving minder strak toepassen.

Naast het beschouwen van Amstelveen als één kern met al haar kwaliteiten, wordt er ook op wijkniveau gewerkt. In de meeste wijken gaat het goed, maar in een aantal wijken is de sociale en economische balans wat verstoord geraakt. De balans binnen een wijk en tussen wijken onderling moet weer hersteld worden en daar zal het college de komende periode sterk op inzetten. Eén van de middelen hiertoe is het bestrijden van woonfraude en het hard optreden tegen crimineel gebruik van woningen (investering van 125.000 euro op jaarbasis). Ook van de woningcorporatie wordt verwacht dat zij inzetten op leefbare wijken met goede behuizing.

In de inleiding van de Kadernota 2016 staat er:

Wij hebben ons eerste jaar achter ons. Een jaar van ingrijpende veranderingen die nog volop doorlopen. De vergaande decentralisaties in het sociale domein zorgen voor een ander beeld van de gemeente. De krimp in het fysieke domein noopt tot fundamenteel anders werken en krimp van de organisatie. En de ondersteunende functies van de gemeente worden aan de huidige eisen aangepast.

Het eind van de veranderingen is nog niet in zicht en nieuwe uitdagingen dienen zich alweer aan. De borging van de nieuwe sociale taken, het einde van de fysieke groei van de stad, de balans tussen het economisch belang van Schiphol en de leefbaarheid in de regio, het behoud van een sterk economisch profiel in een tijd van teruglopende zakelijke dienstverlening, de overspannen woningmarkt in de regio en in Amstelveen in het bijzonder, veiligheid in alle betekenissen van het woord, het zijn stuk voor stuk onderwerpen die van uw raad en van ons inzet en aandacht vragen. Onze basis is stevig, maar de stapeling van veranderingen vraagt van u en ons keuzen en om een andere probleemoplossende bestuursstijl: toekomstgericht, transparant en duurzaam.

Besturen in deze tijd is buitengewoon boeiend. Veranderingen gaan soms zo snel, dat maximale flexibiliteit wordt gevraagd in systemen -niet enkel het gemeentelijke- die daar niet op zijn ingericht. De inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen komt steeds vroeger en krijgt steeds meer betekenis bij de besluitvorming. En ook in de dagelijkse praktijk komt de Amstelvener centraler te staan vanuit het besef, dat de gemeente het niet alleen kan en niet alleen wil.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De volgende spreker was Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën. Hij heeft uitgebreid over de nieuwe situatie in Amstelveen verteld en zei: 'In het verleden waren wij een soort oliestaat, waar wij elke keer weilanden ontwikkelden tot nieuwe woonwijken van Groenhof, Middenhoven, Waardhuizen en Westwijk en zodoende kwam er altijd een hele smak geld binnen. Maar nu lopen wij een beetje tegen de grenzen aan. '


Deze tijd vraagt ook om toekomstgericht financieel beleid. Niet alleen voor het komende jaar maar ook voor de jaren daarna. De stad verandert en de begroting verandert mee. Deze kadernota biedt een aanzet daarvoor. Het toekomstige begrotingsbeeld wordt sterk beïnvloed door drie factoren:

-De decentralisaties in de zorg hebben de financiële omzet en daarmee ook de financiële risico’s in een klap enorm vergroot. We zijn nu enkele maanden bezig en er is nog geen beeld, of de gemaakte keuzen en de budgettaire mogelijkheden enigszins met elkaar in evenwicht zullen blijken te zijn;

-De stad bereikt zijn fysieke grenzen. Dat betekent, dat grondexploitatie niet meer van betekenis zal zijn als financieringsbron;

-Een zeer aanzienlijk deel van de stad uit de groeiperiode bereikt langzamerhand de pensioengerechtigde leeftijd. Dat vergt onderhoud, renovatie en waar nodig reconstructie om het Amstelveense kwaliteitsbeeld te handhaven. Dat vergt ook investeringen, die uit de algemene middelen moeten worden gefinancierd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Dienstverlening vertelde over de klantgerichtheid van de gemeente, door onder andere de toegang naar onderdelen van de website meer digitaal mogelijk te maken. In de toekomst kunnen inwoners op alle mogelijke manieren digitaal bij de gemeente terecht


Wij sluiten de ogen niet voor deze ontwikkelingen. Wij lopen daar op vooruit door aan te geven, waar wij in de begroting ruimte zien die opnieuw ingezet kan worden om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat het op gebieden als sport, cultuur, welzijn een tandje minder moet is pijnlijk, maar onze gemeente is meer dan de optelsom van die gebieden alleen.

Wij zijn onze bestuursperiode gestart met een taakstelling van 2,9 miljoen euro. In deze kadernota treft u een verder uit te werken maatregelenpakket aan voor ombuiging van 5 miljoen euro. Na aftrek van enkele structurele claims betekent dat, dat wij voor een bedrag van afgerond 1,7 miljoen euro méér ruimte maken dan voor het bereiken van een sluitende meerjarenbegroting strikt noodzakelijk is. We hebben een structureel sluitende begroting en een heel lage netto schuldpositie. Dat alles biedt u en ons de flexibiliteit om de financiële gevolgen van de ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst op te vangen en gewenste innovaties te financieren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De presentatie van de Kadernota 2016 wordt gevolgd door Jaap Huizenga (l), hoofd Financiën van de gemeente Amstelveen


Tijdig en toekomstgericht hervormen en innoveren, zodat we klappen kunnen opvangen, geen nodeloze schulden maken en het voorzieningenniveau op peil houden. Dat is prudent en toekomstgericht beheer van de gemeentelijke portemonnee en biedt ook de mogelijkheid om het vaste beleid om de lokale lasten niet meer te verhogen dan met de inflatie, een beleid dat onze inwoners zeer op prijs stellen, te handhaven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur vertelde over de nieuwe ontwikkelingen op de cultuurstrip aan het Stadsplein van Amstelveen. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de inwoners en concurrentiepositie van Amstelveen. Het cultureel voorzieningenniveau in Amstelveen is hoog. Ons college wil de culturele infrastructuur overeind houden


Wij willen geen overheid zijn die stuurt op wat niet mogelijk is, wij willen dingen juist mogelijk maken! In samenwerking met de Amstelveners, bedrijven en instellingen willen we de kwaliteiten van Amstelveen behouden: ruimte voor initiatieven bieden voor een veilige, sociale, leefbare, groene, goed ingerichte en goed onderhouden stad, waar onze inwoners graag wonen en tot ontplooiing kunnen komen door hoogwaardige voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en sociale samenhang.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën zei: ‘Het historisch erfgoed van Amstelveen omvat wat ons college betreft meer dan alleen stenen. Om die reden willen we ons historisch archief (foto's, kranten etc.) vastleggen en digitaal toegankelijk maken voor alle inwoners van Amstelveen'


Het eerste jaar van ons bestuur smaakt naar meer. Wat is mooier dan je eigen stad besturen, in goed overleg met de mensen die er wonen en werken en de stad klaar te maken voor een mooie toekomst? Wij doen dat met volle inzet en overtuiging in samenwerking met uw raad.

Wij danken de organisatie voor de bijdrage aan dit stuk. Wij beseffen maar al te goed, dat we in de afgelopen roerige tijd heel veel druk op de schouders van onze medewerkers hebben gelegd. Al die grote klussen zijn voor het overgrote deel in eigen beheer en met eigen mensen gedaan. Wij hopen en verwachten dat dit in de toekomst ook zo zal kunnen gaan. Waar wij daaraan kunnen bijdragen door goed werkgeverschap zullen wij dat doen.

Burgemeester en wethouders van AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.