Bijgewerkt: 29 februari 2024

Omgevingsvergunning van project Molenstaete is ingetrokken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-04-2015

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Handhaving


Betreft: Intrekken omgevingsvergunning project Molenstaete

Geachte raadsleden,

Hierbij informeer ik u, dat wij vandaag (28 april 2015) de omgevingsvergunning van project Molenstaete (Amsterdamseweg 106) hebben ingetrokken. De vergunning is op 17 juli 2012 verstrekt en na herhaaldelijk aandringen van onze kant zijn er tot op heden nog geen concrete plannen voor realisatie nieuwbouw. Het huidige pand verloederd en is een doorn in het oog van het college en buurtbewoners. In het kader van het onlangs door ons gestarte project ‘Poorten van Amstelveen’, pakken we direct door en zullen we de eigenaar van het pand gebieden het huidige pand op te knappen zodat het weer gaat voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Amsterdamseweg 106 in Amstelveen


Geschiedenis en achtergrond

Op 17 juli 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor het project Molenstaete. Het project omvat het oprichten van 5 appartementen aan de Amsterdamseweg 106A t/m 106F.  Het project is tot op heden niet gerealiseerd. Met de crisis in de woningmarkt in het achterhoofd is er coulant omgegaan met het intrekken van de vergunning (beleid is, dat er binnen een jaar na verlening van de omgevingsvergunning gestart moet zijn). In deze casus is pas op 6 oktober 2014 een voornemen tot intrekking van de verleende omgevings-vergunning verstuurd. Op verzoek van de zaakgemachtigde is een eerste gesprek gevoerd in december 2014, waarna een extra termijn is gegeven tot begin maart 2015 om de te realiseren appartementen te verkopen en daarmee de bouw te kunnen financieren.

Er is nogmaals een telefonische zienswijze gevraagd op 20 april jl., waarin door de zaakgemachtigde, net als in december is aangegeven, dat er verkoopgesprekken gaande zijn met potentiële kopers. Er zijn echter weer geen stukken overlegd, waarbij aannemelijk wordt gemaakt, dat er concrete plannen zijn om alsnog op korte termijn te beginnen met de werkzaamheden.

Tijdelijke verhuur

In afwachting van nieuwbouw is het pand verhuurd. In maart 2014 is in één van de kamers hennep aangetroffen. Op last van de Burgemeester is deze ruimte drie maanden gesloten geweest ivm overtreding van de Opiumwet.

Samenvattend

De eigenaar van project Molenstate laat het huidige pand verloederen en stelt de start van de nieuwbouw keer op keer uit. Dit heeft negatief effect op de omgeving. Dit alles leidt ertoe, dat wij niet langer coulant zijn en de omgevingsvergunning nu hebben ingetrokken. Voor de volledigheid wijs ik u er op, dat de eigenaar tegen de intrekking van de vergunning in bezwaar en beroep kan gaan.

Ik vertrouw erop  u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Herbert Raat, wethouder HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.