Bijgewerkt: 17 april 2024

Ondergrondse snelweg A6-A9 broodnodig

Nieuws -> Regio

Bron: VNO-NC West
07-02-2006

A6-A9 in tunnel beste oplossing voor economie en verkeer

De Noordvleugel van de Randstad, met Amsterdam als centrum, neemt wereldwijd een economische toppositie in. Schiphol als vierde luchthaven van Europa, Bloemenveiling Aalsmeer met een omzet van 1,7 miljard euro, de Amsterdamse haven met bijna 40.000 arbeidsplaatsen, de hoofdkantoren van ABN-AMRO, ING en Philips ...

Kaart bedrijfsvisie VNO
(VNO-NC West collectie - 2006)

A6-A9 in tunnel beste oplossing voor economie en verkeer


Denk ook aan de talrijke kleine bedrijven die in  dit gebied zijn gehuisvest. De Noordvleugel staat garant voor economische groei en werk. Ook voor uw baan. Daar willen we zuinig op zijn. Dat vindt ook onze regering. Ze stimuleert de ontwikkeling van Schiphol, Amsterdam-Zuidoost, en de Amsterdamse Zuid-as en steunt de groei van Almere. In Almere komen 45.000 nieuwe woningen, vooral voor mensen die werken in de agglomeratie Amsterdam. En er komt een groot bedrijventerrein, vooral voor ondernemers die zakelijke relaties hebben met Schiphol en Amsterdam.

Groei van bedrijvigheid gaat gepaard met groei van mobiliteit. Het woon-werkverkeer én het goederen- vervoer tussen Amsterdam en Almere (en achter- land) zal sterk toenemen. Er is dus meer openbaar vervoer nodig en ook een nieuwe snelweg.

Een verbinding tussen de A6 en de A9 is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet. Immers, we lopen nu al vast. De dagelijkse files op de A1, A6 en A9 staan hoog genoteerd in de file-top10.


Nieuwe weg A6-A9 broodnodig, want

1   De beste verkeersoplossing voor tientallen jaren

•  Kortste verbinding tussen Almere en Schiphol.

•  Minder files op bestaande snelwegen. Grootste effect in vergelijking met andere oplossingen.

•  Minder opstoppingen op regionale wegennet.

•  Almere, straks een stad met 300.000 inwoners, heeft recht op een goede wegverbinding.

2  Het beste voor het vestigingsklimaat in de Noordvleugel

Vestiging nabij Schiphol en in Amsterdam en

Almere wordt voor ondernemers aantrekkelijk. Dat is goed voor de economie en de werkgele- genheid.

3  Alternatieve route voor A1

Bij file of afsluiting A1 blijft Amsterdam bereikbaar.

4  Meest rendabel

Uit de kosten-batenanalyses van Rijkswaterstaat blijkt dat de tunnelvariant er het beste uitspringt.


Waarom dit standpunt

Rijkswaterstaat heeft in januari

2006 een nota uitgebracht, waarin oplossingen staan voor de verkeersproblemen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Een van de oplossingen is een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 in een tunnel, circa 30 meter onder de grond. Het bedrijfsleven vindt dit de beste oplossing.

Veel ondernemers en hun medewerkers werken niet alleen in de Noordvleugel van de Randstad, maar wonen en recreëren er ook. Net als ieder ander genieten zij van de natuur, wandelen zij langs het Naardermeer of fietsen langs het Gein en de Vecht. Bovendien raakt aantasting van het milieu de gezondheid van iedereen. Dat wil niemand, ook ondernemers niet. Het bedrijfsleven heeft daarom de belangen van natuur en milieu zeer zwaar laten meewegen in haar keuze voor een nieuwe rijksweg. Als de A6-A9 in een tunnel wordt aangelegd, is dit een milieuvriendelijke oplossing van de verkeers- problemen in de Noordvleugel.

Weg A6-A9 groene oplossing, want

1   Geen aantasting natuur en landschap Door de tunnel wordt de natuur van het Naardermeer en de Vechtstreek ontzien.

2  Minder luchtvervuiling door kortere verbinding Schiphol-Almere

Dit is vooral ook van belang voor de bewoners in Amsterdam-Zuidoost.

3  Bescherming natuurgebieden Groene Hart en Waterland

Almere voorziet in de woningbehoefte van Amsterdam. Anders zouden er woningen in het Groene Hart of Waterland moeten worden gebouwd.


Website: www.vno-ncwwest.nl







Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.