Bijgewerkt: 30 juni 2022

Ondersteuning voor dementerenden en mantelzorgers in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-02-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als gevolg van de groei en de vergrijzing van de bevolking is de afgelopen 10 jaar in Nederland het aantal patiënten met dementie toegenomen. Onder de Amstelveners op leeftijd neemt dementie als ziektebeeld ook een steeds duidelijkere plaats in (in 2014 circa 1800 mensen). Omdat deze groeiende groep ouderen extra kwetsbaar is, is goede ondersteuning vanuit de keten en vanuit de gemeente belangrijk. Dit geldt ook voor hun mantelzorgers, ook zij kunnen de nodige hulp gebruiken. Het casemanagement dementie(onderdeel van de ketenaanpak dementie, geleverd door de Zonnehuisgroep en Amstelring) kan dergelijke ondersteuning bieden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Om de ondersteuning vanuit het casemanagement aan Amstelveners direct te zien en ervaren heb ik eind 2014 weer enkele dementerenden en hun mantelzorgers bezocht. Stuk voor stuk benadrukten zij, dat de ondersteunende rol van de casemanager van cruciaal belang is. Ik wil u één voorbeeld van wat ik aantrof niet onthouden:

Een echtpaar woont al jaren in Amstelveen. Hij is al jaren gepassioneerd motorrijder en altijd actief geweest. In een tijdsbestek van drie maanden ontdekt zijn vrouw, dat haar man vergeetachtig wordt, wordt door de huisarts de diagnose 'dementie' gesteld en blijkt meneer geheel niet meer te kunnen motorrijden. Hij gaat zeer snel achteruit en weet al niet meer, dat dit hun eerste huis in Amstelveen is. Zijn dochter (eigen zaak, woonachtig op circa 35 kilometer) rijdt nu elke dag heen en weer om haar ouders te ondersteunen. Ze heeft zelfs extra personeel aangenomen om dit te kunnen doen. Via de huisarts is een casemanager dementie geregeld. Deze heeft de familie ondersteund met het wegwijs maken in alle regeltjes en diverse praktische zaken. "Onmisbaar/' aldus de dochter: "Zonder haar hadden we het niet gered".

Het college vindt de ondersteunende rol van de casemanagers belangrijk. Ook binnen de gemeenteraad heeft dit onderwerp bijzondere aandacht. Eind 2014 werd duidelijk, dat het casemanagement dementie in Nederland onder druk staat. De Rijksoverheid heeft de middelen voor deze vorm van ondersteuning voor 2015 overgedragen aan zorgverzekeraars. Niet elke verzekeraar geeft echter eenzelfde invulling aan het Rijksverzoek om praktische invulling en continuering van zorg.

Zo kiest de verzekeraar die in Amstelveen de lijnen uit zet namens alle verzekeraars, Zorg en Zekerheid, een minimalistisch beleid: alleen inwoners die gebruik moeten maken van persoonlijke verzorging ('wijkverpleging'), hebben recht op casemanagement via de zorgverzekeringswet. Alle inwoners die zelf nog kunnen voorzien in hun persoonlijke verzorging, maar wel een andere ondersteuningsbehoefte op het gebied van dementie hebben, moeten zich melden bij de gemeente. De verzekeraar die leidend is in Amsterdam, Achmea, kiest voor een andere handelwijze: in 2015 betalen zij voor elke inwoner waarvan de wijkverpleegkundige meent, dat dit nodig is het casemanagement dementie.

Het college laat Amstelveners niet in de kou staan en ondersteunt inwoners die casemanagement nodig hebben, maar deze ondersteuning niet krijgen vanuit de zorgverzekeringswet. Ik heb hierover afspraken gemaakt met de partijen die het casemanagement bieden en die vertegenwoordigd zijn in de Ketenzorg Dementie. Met Zorg en Zekerheid ga ik in gesprek over de extra kosten voor casemanagement (volgens schatting in 2015 tussen de 35.000 en 150.000 euro, afhankelijk van het aantal dementerenden, dat een beroep zal doen op de gemeente voor casemanagement dementie).

Ook wil ik met hen bespreken, waarom zij zich zo opstellen en hoe we gezinnen die geconfronteerd worden met dementie het beste gezamenlijk kunnen helpen. Vanwege het groeiende aantal dementerenden ziet het college de aanpak van dementieproblematiek als speerpunt. Naast het beschikbaar stellen van voldoende budget voor casemanagers richten we ons de komende maanden op het ontwikkelen van meer en nieuwe vormen van ondersteuning. Zo denken we onder andere aan een proef met een dementie-app (bijvoorbeeld: http://www.dementia-app.nl ).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Over deze en andere nieuwe vormen van ondersteuning rond dementie zullen wij u te zijner tijd informeren.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, wethouder Zorg

(U kunt de Dementia-app gratis downloaden en 1 maand gratis proberen. Na 1 maand betaalt u slechts 10 euro per jaar ( AppStore, of Google Play)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.