Bijgewerkt: 20 juni 2024

Online gemeenteraadsvergadering in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/GroenLinks-Amstelveen
09-04-2020

De gemeenteraadsvergadering van 8 april 2020 van de gemeente Amstelveen werd gehouden, weliswaar in een totaal andere vorm, dat wij gewend zijn. Tijdens de Presidium-vergadering (in het presidium hebben alle fractievoorzitters (10) van alle partijen zitting onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester en het is niet openbaar.) Van dinsdag 24 maart 2020 is aangegeven dat het democratische proces doorgang moet vinden. Dit is conform de richtlijn van BZK van 17 maarten de aanvullende maatregelen van dinsdag die stelt dat raadsvergaderingen wel doorgang mogen vinden mits dit noodzakelijk is.

Op woensdagavond 8 april 2020 opende Tjapko Poppens de burgemeester om 20 uur de raadsvergadering in aanwezigheid van de griffier en één raadslid per fractie. Deze leden konden, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbeslissingen nemen. De raadsvergadering van 8 april kende wettelijk bepaald, dezelfde agenda als 7 april 2020 en nam alleen besluiten, waarover de raadsleden op andere wijze zijn geconsulteerd.

De aanwezige raadsleden, eigenlijk alleen de fractievoorzitters van 9 politieke partijen waren fysiek in de raadzaal aanwezig en een fractievoorzitter via een online videoverbinding kon reageren, maar niet aan de stemming deelnemen. Ook waren de wethouders in de raadzaal. Het publiek mocht de raadsvergadering alleen via een online video-stream volgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 maart 2020


AMENDEMENT* Verbreden lokaal ondersteuningsfonds Corona-uitbraak

Naar aanleiding van bespreking collegevoorstel 2.4 'Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak', de raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 8 april 2020. Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

1. De lijst aan ondersteuningsmaatregelen op pagina 2 van het collegevoorstel als gevolg van beslispunt 1) aan het collegevoorstel met de volgende punten uit te breiden:

-Het opschorten van de huurinning door de gemeente te verbreden naar niet-gesubsidieerde instellingen zoals verenigingen en bedrijven.

-Ook in onderbouwde liquiditeitsaanvragen van bedrijven en niet door de gemeente gesubsidieerde instellingen te voorzien. In geval van bedrijven en instellingen blijft het primaat voor kredietverlening bij banken. Ondersteuning van de gemeente kan plaatsvinden in de vorm van korte termijn bevoorschotting of garantstelling. .

-Het noodfonds via lokaal maatwerk ook voor natuurlijke personen (bijvoorbeeld voor studenten, minima's, of ZZP'ers) ter beschikking te stellen. Deze regeling vorm te geven in verlengde van de reeds bestaande regelingen. Hierdoor ondersteuning te bieden in situaties waarbij personen tussen 'wal en schip' raken bij Rijksregelingen of een acuut financieel of zorgprobleem als gevolg van de corona-uitbraak. Ook met de voorwaarden van bestaande regelingen kan coulance worden betracht of door uitstel van betaling te geven op gemeentelijke belastingen.

-Ook het versneld uitbetalen van gemeentelijke facturen aan leveranciers en het terugbetalen van reeds betaalde gemeentelijke leges voor evenementen die geannuleerd zijn te betrekken bij de uitwerking van het ondersteuningsfonds.

-Bij het toekennen van de maatregelen uit te gaan van een maximum van EUR 50.000,- per casus voor bedrijven/instellingen (rechtspersonen), respectievelijk een maximum van EUR 10.000,- voor natuurlijke personen. Middels een collegebrief en/of raadsconsultatie kan hiervan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd worden afgeweken.

Punt 2 uit het ondersteuningspakket op pagina 2 van het collegevoorstel:

2. Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor het jaar 2020 worden niet teruggevorderd (ook als prestatie niet is geleverd). Te vervangen door: 2. Coulant om te gaan met de vaststelling van subsidies, ook wanneer prestaties niet zijn geleverd.

-Beslispunt 3) van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: Op korte termijn een lokaal ondersteuningspakket te ontwikkelen en op voorhand daarvoor EUR 15 miljoen te reserveren ten laste van de algemene reserve, waarvan EUR 10 miljoen direct en EUR 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving.

-Een beslispunt 5) aan het raadsvoorstel toe te voegen: De bepalingen uit artikel 4, lid 1, van het Treasury-statuut van de gemeente Amstelveen voor een periode van 6 maanden buiten werking te stellen, voor zover het leningen betreft, zoals in dit collegevoorstel bedoeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De kop van de amendement 'Verbreden lokaal ondersteuningsfonds Corona-uitbraak' met de logo's van de politieke partijen die de wijzigingen goedkeurden


Toelichting, algemene overwegingen:

-Sinds enkele weken het openbare leven door de Corona-uitbraak gedeeltelijk stil is komen te liggen, ook in de gemeente Amstelveen.

-Lokale inwoners, ondernemers en instellingen hiervan direct de economische en maatschappelijke gevolgen ervaren.

-Een lokaal ondersteuningspakket uitkomst kan bieden voor inwoners, ondernemers en instellingen die, ondanks de afgekondigde Rijksregelingen, in zwaar weer terecht komen.

-De gemeente Amstelveen een ruime liquiditeitspositie heeft die juist in tijden van crisis zou moeten worden ingezet ten dienste van de Amstelveense gemeenschap.

-Een verbreding van het noodfonds ook voor bedrijven en natuurlijke personen de korte termijn economische schade voor de gemeente kan beperken.

-Een verbreding van het noodfonds kan leiden tot een omvangrijker beroep op het fonds, dat noodzaakt tot het verruimen van de bedragen voor aanvragen en verruiming van het noodfonds in zijn geheel.

Specifieke toelichting op het amendement:

-De opschorting van de huur geldt in beginsel voor 6 maanden.

-Bij de uitwerking van de regeling voor liquiditeitsaanvragen voor bedrijven nadere regels te stellen voor de reikwijdte en omvang van de regeling. In beginsel deze te richten op het lokale Amstelveense MKB.

-Bij liquiditeitsaanvragen van bedrijven geldt dat bij (uitbetaling van gelden) door de Rijksoverheid dan wel door banken, de door de gemeente verleende bevoorschotting in beginsel direct wordt terugstort naar de gemeente.

-In sommige gevallen kan voor natuurlijke personen de coulantere toetsing van bepaalde vereisten van bestaande regelingen sneller uitkomst bieden, bijvoorbeeld om in aanmerking te voor bijzondere bijstand of woonkostentoeslag. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen die naast acute problemen als gevolg van de corona-uitbraak reeds problemen ervaren als gevolg van schulden of mensen die reeds een beroep doen op de bijstand en niet aan de vereisten als de sollicitatieplicht kunnen voldoen.

-De regelingen zijn uitdrukkelijk bedoeld om snel in liquiditeiten te kunnen voorzien voor inwoners, ondernemers en instellingen, dan wel om groepen te bedienen die om moverende redenen niet voor de landelijke overheidsmaatregelen in aanmerking komen.

-Het college geeft regelmatig, maar in ieder geval elke raadsvergadering, een terugkoppeling van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van het ondersteuningsfonds.' (* Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.)De vergadering duurde bijna 1 uur 30 en u kunt het in de video bekijken en beluisteren. Martin Kortekaas, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen heeft tijdens zijn redenering een rij kritische vragen gesteld tijdens deze openbare presidium-vergadering aangenomen amendement (pdf 4 pagina’s) over de lokale maatregelen in verband met het coronavirus. Zijn vragen werden niet beantwoord, maar het geamendeerde collegevoorstel 'Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak' is unaniem aangenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 maart 2020


Betoog van Martin Kortekaas van de GroenLinks-Amstelveen fractie bij het collegevoorstel ‘Lokale maatregelen vanwege Corona-uitbraak’

'Het is natuurlijk prachtig dat de gemeente Amstelveen de financiële ruimte heeft om dit voorstel op tafel te leggen en ook de snelheid is een compliment waard. Maar laat ik het maar meteen eerlijk op tafel leggen, GroenLinks heeft grote twijfels bij dit voorstel. U kent ons als een partij van financiële degelijkheid en het college vraagt ons met dit voorstel om alle normale spelregels die daarvoor gelden overboord te zetten.

Het doel is duidelijk en wordt door mijn partij van harte gesteund, namelijk inwoners, instellingen en bedrijven als het even kan door de financiële gevolgen van deze crisis heen te helpen. En de aard van deze ongekende crisis maakt dat snelheid geboden is. Maar de gewenste snelheid kan niet alle zorgvuldigheid van tafel vegen.

Er zijn de afgelopen weken een aantal momenten geweest, waarop ik zeker wist dit voorstel niet te kunnen steunen. Ik noem er drie:

-Toen bleek dat wij over dit voorstel, zonder enige uitwerking, moesten beslissen en niet over een uitgewerkte versie. Dus dat wij zonder kaders en randvoorwaarden 10 miljoen beschikbaar stellen en per casus 50.000 euro;

-Toen bleek dat het college al geld aan het uitdelen is, voordat de raad zich uitgesproken heeft;

-Toen de persberichten uitkwamen waaruit andermaal bleek dat het college deze raad niet serieus neemt, door publiciteit voor de wethouders te zoeken voordat deze raadsvergadering een besluit heeft genomen. 

Laat duidelijk zijn dat GroenLinks een groot voorstander is van:

-Het overeind houden van de culturele instellingen. Inclusief zo veel mogelijk doorbetalen van de vele vrijwilligers. Voor veel vrijwilligers geeft hun rol jeu aan het leven en kan de vergoeding een vitaal deel van hun bescheiden inkomsten zijn;

-Het steunen van alle inwoners, met name die met een minimum inkomen, die door deze Corona crisis in onoverkomelijke  financiële problemen komen;

-Zekerheid dat iedereen altijd boven het bestaansminimum leeft. Daarom is GL in Amstelveen altijd een verklaard voorstander van een basisinkomen geweest. Als er nu een basisinkomen zou bestaan, zouden we daarmee iedereen de zekerheid bieden die we blijkbaar willen kunnen bieden.

Dus wij zijn groot voorstander van de doelstellingen van dit voorstel. Maar er moeten wel veel meer zekerheden komen om dit goed te doen, ik noem er een aantal:

-Geen ontslagen bij instellingen en bedrijven die steun krijgen, ook niet voor flexwerkers en tijdelijke krachten;

-Vrijwilligers zo veel mogelijk aanhouden;

-Garanties op controleerbaarheid, transparantie en een gelijk speelveld.

-De toezeggingen die het college heeft gedaan in de beantwoording van vragen en ook het amendement zijn daarbij stappen in de goede richting. Zo vraagt het amendement bijvoorbeeld om de sollicitatieplicht voor mensen in de bijstand tijdelijk op te schorten, voor ons een belangrijk punt.

GL heeft vooraf schriftelijk vragen gesteld en beantwoord gekregen. Vaak was het antwoord dat er op dit moment eigenlijk nog geen antwoord is. We stellen nu toch nog drie vragen aan het college:

-Hoe groot is het risico dat het college nu op korte termijn miljoenen pompt in instellingen en bedrijven die uiteindelijk toch niet kunnen overleven?

-De culturele instellingen hebben de wethouder en de Raad een brief gestuurd waarin hun moeilijke positie wordt toegelicht. Heeft het college al een beeld of het aanvaarden van dit voorstel voldoende is om onze culturele parels te behouden? Wij zijn erg geschrokken toen we hoorden dat een aanvraag van het Bostheater in eerste instantie niet was gehonoreerd.

-Het Rijk heeft toegezegd de lokale journalistiek te steunen. De gemeente heeft het AN (Amstelveens Nieuwsblad) eerder al toegezegd per week een bedrag over te maken. Heeft het college al een beeld hoe deze dubbeling wordt opgelost?

Graag een reactie van het college.

2e ronde: We onderschrijven het belang van het tonen van raadsbrede saamhorigheid in deze crisis. We stappen hier blijkbaar met zijn allen in onder het motto ‘Controle is goed, vertrouwen is beter.’ -aldus Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen. Lees ook: Lokaal ondersteuningspakket vanuit de gemeente Amstelveen


CDA-Amstelveen is woensdag 8 april 2020 akkoord gegaan met het omvangrijke ondersteuningspakket van de gemeente om inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven te ondersteunen bij de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. Het ondersteuningspakket is een aanvulling op de compenserende maatregelen vanuit het Rijk, de banken en andere instellingen. Hieronder de bijdrage van de fractie, uitgesproken door raadslid Sandra van Engelen.

'Voorzitter,

Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt; een prudent financieel beleid voeren. Dat kenmerkt het Amstelveense financiële beleid al jarenlang. Goed rentmeesterschap noemen we dat bij het CDA. Dat goede rentmeesterschap stelt de gemeente Amstelveen nu in staat om vele miljoenen beschikbaar te stellen om de crisis te bestrijden. Dit is geen financiële crisis, maar een maatschappelijke crisis. Een crisis die zich niet beperkt tot de zorgen van ondernemers of  de huishoudportemonnee van inwoners, maar een crisis die verder reikt.

Een crisis, waarin  op dit moment Amstelveners vechten  voor hun leven, ouderen voor eigen veiligheid geen bezoek van  dierbaren mogen ontvangen en in het  ziekenhuis, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, supermarkten overal Amstelveners bezig zijn zorg te verlenen en  het dagelijkse leven draaiende  te houden: daarvoor een hele hele diepe buiging! Maar het is ook hartverwarmend  te zien hoe velen zich spontaan melden als vrijwilliger en klaar staan om iets voor een ander te doen. Wij zien Amstelveners afstand houden maar tegelijkertijd elkaar vriendelijk groeten; omdat we elkaar weer zien staan. In crisistijd komt het beste in mensen naar boven en zien we een samenleving die meer om elkaar geeft en meer voor elkaar doet. Laten we afspreken dat we dát vasthouden, ook als deze crisis voorbij is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 26 februari 2020


Ruimhartigheid. De gemeente zet met volle kracht de haar beschikbare middelen uit het sociaal domein in. Het CDA vraagt het college om ruimhartigheid. Laat de gemeente bij het toekennen van geld of hulp wel toetsen maar de snelheid van handelen voorop stellen. Stel prioriteiten, alleen de crisis telt. Ander gemeentelijk werk moet misschien tijdelijk on hold, dat visierapport kan wel even wachten. Stuur ambtenaren op een spoedcursus schuldhulpverlening om hun collega’s uit het sociaal team te kunnen assisteren. Er zijn Amstelveners die NU  hulp nodig hebben; veel Amstelveners. Het is nu alle hens aan dek.

Lacunes. En dan nu het raadsvoorstel dat er ligt met een belangrijke nadere aanvulling  middels een amendement. Amstelveen moet die lacunes opvullen die in deze coronacrisis niet door de hulp vanuit Den Haag wordt opgelost. Het gaat bij het noodfonds om Amstelveense bedrijven, Amstelveense inwoners, Amstelveense sportorganisaties, Amstelveense cultuur die, om welke reden dan ook, niet op de radar van Den Haag verschijnen.

Details. Het college vraagt om in te stemmen met een voorstel, waarin nog veel details ontbreken. Dat is gezien de situatie begrijpelijk maar vraagt wel om instemming op basis van vertrouwen dat het goedkomt. Het college geeft aan veel zaken nog niet te weten. Alles is nieuw en alles verandert  continu:

- want komt het  wel goed met de criteria die het college gaat hanteren?

- wie krijgt hoeveel euro’s?

- wanneer komen die euro’s?

- hoe wordt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ voorkomen?

- hoe voorkom je dat het arbitrair wordt?

Drempels wegnemen. En laten we de communicatie ook vooral niet vergeten. Het is immens belangrijk  om drempels richting de gemeente weg te nemen zodat iedereen de stap om hulp durft te doen. Probeer ook die mensen en bedrijven te bereiken die nog nooit om hulp hebben gevraagd. En dan is er natuurlijk nog de controle en het risico! Wordt geen financier maar beperk hulp tot die terreinen waar reeds nu direct of indirect betrokkenheid bij is. Want de gemeente is geen bank en moet ook geen bank willen worden.

Vertrouwen. Het is heel bijzonder dat Amstelveen dit noodfonds heeft ingesteld. Het CDA heeft vertrouwen in dit college dat ze bij het toekennen van gelden zo eerlijk en transparant mogelijk te werk zullen gaan. We vragen met klem om als raadsleden niet alleen permanent op de hoogte gehouden te worden maar ook bij belangrijke beslissingen  te worden geconsulteerd. Want alleen dan kunnen wij invulling blijven geven aan onze kaderstellende en controlerende taak als raadslid. Het CDA steunt zowel het raadsvoorstel alsook het amendement. Rest ons het college veel succes en wijsheid te wensen bij het nemen van beslissingen in deze moeilijke en onvoorspelbare tijd en danken wij  voor het beantwoorden van onze schriftelijke vragen omtrent de jeugdzorg.

Voorzitter, dank u wel!'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.