Bijgewerkt: 25 juni 2022

Onrust in het Oude Dorp van Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Gijs ter Kuile
05-06-2020

De verkeersituatie in het Oude Dorp van Amstelveen wordt aangepast voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Dorpsstraat tussen café Het Wapen van Amstelveen en Museum Jan wordt afgesloten. De Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat worden alleen voor bewoners en ondernemers toegankelijk. Dit wordt geregeld met beweegbare paaltjes.

Het College van B en W van Amstelveen stelde eerder al een voorkeursvariant vast met het afsluiten van de Dorpsstraat tussen café Het Wapen van Amstelveen en Museum Jan. 'Dat houden we in stand. Dit gedeelte van de Dorpsstraat wordt ingericht als voetgangersgebied. De afsluiting draagt bij aan onze doelstelling van een verkeersluw Oude Dorp en het weren van doorgaand verkeer.' -vertelt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Volgens de voorkeursvariant zou er ook eenrichtingsverkeer komen in de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat. 'Tijdens de inspraak bleek dat bewoners en ondernemers grote waarde hechten aan de bereikbaarheid. Daarom kunnen zij in de nieuwe situatie toch in twee richtingen door de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat blijven rijden' – aldus wethouder Ellermeijer in een bericht op 8 mei 2020.

Hierbij de reactie van de heer Gijs ter Kuile in samenspraak met een aantal bewoners en ondernemers van het Oude Dorp.
De gemeente Amstelveen maakt het keer op keer nog bonter en lapt momenteel haar eigen beleidsregels aan de laars, naast vele andere misstanden omtrent het project Oude Dorp. Zo wordt er nu niet één straat afgesloten, maar ineens twee. Daarbij wordt het Oude Dorp één grote blauwe parkeerzone, allemaal scenario's die niet zijn doorgemeten of getoetst, of aan belanghebbenden voorgelegd.

De herpositionering van het Oude Dorp mondt uit in een ramp voor bewoners en ondernemers
‘Weggewoven’ bezwaarschriften, ‘onvoldoende onderbouwde plannen’, ‘niet kansrijk genoeg’, ‘of plannen tegen de beleidsregels in’ zo legde de gemeente Amstelveen alle door de bewoners en ondernemers ingediende plannen omtrent het Oude Dorp naast zich neer. Al bijna 15 jaar is de gemeente bezig met plannen voor de herinrichting, waarbij de breed gedragen mening van ondernemers en bewoners duidelijk is: ‘herinrichting mag, afsluiten van (meerdere) straten niet’.

Afsluiten druist ook volledig in tegen de eigen speerpunten van de gemeente
Met afsluiting voor bezoekers is geen sprake van het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners, noch het stimuleren van bedrijvigheid. Jarenlang zijn er dure onderzoeksbureaus, verkeers- en communicatieadviseurs door de gemeente op het project gezet, waarbij deze alleen met voor geïnstrueerde scenario’s mochten werken in plaats van het zoeken naar de beste oplossing voor alle partijen. De gemeente vindt het naar eigen zeggen ‘uiterst belangrijk dat alleen breed gedragen, onderbouwde en goed onderzochte scenario’s’ het daglicht zien.

Toch weet de gemeente het te presteren om in te stemmen met een totaal nieuw, niet onderzocht, zelfbedacht scenario dat nimmer getoetst of aan belanghebbenden is voorgelegd. Nimmer is enig onderdeel van het zojuist genomen besluit doorgemeten, besproken of op de opgezette informatieavonden gepresenteerd. Breed gedragen zijn deze plannen helemaal niet. Bewoners en ondernemers vragen zich af of B en W zich wel bewust is waar ze op hebben gestemd en waar ze mee akkoord zijn gegaan. Al jaren rommelt het aan alle kanten bij de gemeente Amstelveen omtrent dit project, dat ondertussen naarstig op zoek is naar de alweer derde projectmanager, wellicht in het kader van integriteitsproblemen.

‘In het kader van bereikbaarheid voor de bewoners sluiten we beide hoofdstraten en de verbinding tussen Oost en West Amstelveen af’
Het nieuwe, niet onderzochte of doorgemeten besluit van de gemeente om de verbinding van Oost naar West af te sluiten komt ondernemers en bewoners dan ook rauw op het dak. Uit het niets weet de gemeente een totaal nieuw scenario te maken én goed te keuren, zonder enige vorm van inbreng of participatie van bewoners en winkeliers op dit scenario. Laten we stemmen voor een totaal niet onderzocht of doorgemeten scenario moet B en W hebben gedacht, of ze zijn, zeer waarschijnlijk verkeerd geïnstrueerd. Daar lijkt het nu sterk op. Want dit besluit, en een totaal nieuw en verbreed scenario, is nooit onderdeel van de door de gemeente, bewoners, architecten en ondernemers in het Oude Dorp aangedragen, voorgelegde of doorgemeten scenario’s geweest. 

En ze gaan nog een aantal stappen verder dan het initiële project, want er is besloten voor volledige afsluiting van de Dorpsstraat én de Stationsstraat voor bezoekers. Gewoon nog een extra straat afsluiten, dus verbinding tussen Oost en West dicht. Bereikbaar voor bewoners zal het gebied wel blijven aldus de gemeente, door inzet van dure en onderhoudsgevoelige beweegbare paaltjes waarbij bewoners minutenlang moeten wachten om erdoor te kunnen. Waarschijnlijk was de vergadering van B en W digitaal en is de applicatie Microsoft Teams even vastgelopen, waardoor niemand binnen B en W eigenlijk meer wist waar ze precies mee instemden op 28 april… Dit alles is een ramp voor ondernemers en winkeliers die bang zijn klanten te verliezen (velen moeten het immers van passanten hebben) en kunnen bewoners straks nergens meer parkeren. Bewoners zijn niet meer gemakkelijk bereikbaar voor bezorgservices door de invoering van beweegbare paaltjes en zij moeten net als hulpdiensten eindeloos wachten voordat de paaltjes naar beneden zijn. Daarnaast kost het plaatsen, onderhoud en het toekennen van handhaving en vergunning voor het gebruik van de paaltjes klauwen met geld. Nog even los van afname van veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en bedrijvigheid.Gesloten voor bezoekers, één grote blauwe parkeerzone en toename parkeerdruk
En toch, toch, kan je dan als Gemeente nog een stap verder gaan. Als het in je straatje past... Naast het verslechteren van de leefbaarheid voor een groot deel van haar bewoners en negatieve impact voor ondernemers heeft B en W met het besluit van 28 april 2020 (wat al in basis volledig buiten de scope van de initiële plannen viel) er nog een extra schepje bovenop gedaan om het leven van bewoners en ondernemers nog net even een stukje zuurder te maken.

‘Hoe kunnen we dit nog gekker maken?’
Door het uitbreiden van de blauwe parkeer zone naar een groot deel van het Oude Dorp’. ‘Waarom ook niet?’ moet iemand bij de gemeente Amstelveen hebben bedacht. We willen immers meer bezoekers, en die moeten parkeren, dus een grotere blauwe zone is dan wel een goed idee. Hierdoor neemt de parkeerdruk toe op de omliggende straten in het Oude Dorp en zal een groot deel 1.5 uur blauwe parkeerschijfzone worden. Het aantal parkeerplaatsen dat nu door bewoners, ondernemers en bezoekers wordt gebruikt, zal sterk afnemen in een toch al krappe parkeeromgeving, waarbij al regelmatig om een plekje moesten worden gevochten. Dat vechten om een plek hoeft straks niet meer, want voor bewoners of ondernemers wordt parkeren volstrekt onmogelijk gemaakt. Want wie gaat er nu voor zijn eigen deur, elke 1.5 uur de meter verzetten? Natuurlijk wel nadat je eerst twee minuten hebt staan wachten voordat het paaltje naar beneden is gegaan… Al jaren vragen de bewoners en ondernemers om maatregelen van de gemeente om de parkeerdruk in het Oude Dorp te verminderen. En de gemeente weet precies het tegenovergestelde te bewerkstelligen. En ontheffingen voor bewoners of ondernemers zijn niet mogelijk in een blauwe zone, want dat past niet in de gemeentelijke beleidsregels wijst eerdere correspondentie uit.

Even afwijken van de regelgeving als het in je straatje past....
‘Binnen de scope van het project’? Nee. ‘Nieuwe scenario onderzocht, getoetst, ondernemers en bewoners geïnformeerd?’ Nee. ‘Hebben we als gemeente voldaan aan onze eigen speerpunten: leefbaarheid voor bewoners, stimuleren van bedrijvigheid, cultuur en recreatiewaarde?’ Nee. ‘Participatie en draagkracht op deze visie?’ Nee. ‘Klopt dit met onze eigen beleidsregels’ Nee.

De meeste gemeentes zouden met bovenstaande checklist op het project een ‘No-Go’ hebben gegeven. Omdat dat niet binnen het prestige project past en er vanuit de gemeente (financiële) belangen zijn, kiest B en W voor toch voor een ‘Go’ en waar er tegen problematiek aangelopen wordt, wordt de bezem gepakt en de regeltjes even verbogen. Het buigen- en aanpassen van haar eigen beleidsregels als het even uitkomt, daarin blinkt de gemeente dan weer wel uit. Misschien hebben ze iets te veel naar het (slechte) voorbeeld van Trump gekeken de afgelopen jaren. In haar beleid worden namelijk al jaren geen uitzonderingen voor vergunningen gemaakt voor bewoners of ondernemers op blauwe parkeerzones, zo leert onder andere eerdere correspondentie over de parkeerplaatsen bij Medisch Centrum Molenweg en ook staat dit duidelijk in de beleidsregels Blauwe Zone beschreven.

Toch wist de wethouder gisteren, naar aanleiding van hevig protest van bewoners en ondernemers op de nieuwe plannen, toch maar even snel ontheffingen op de blauwe zones voor bewoners te garanderen om het prestige project in het Oude Dorp doorgang te laten vinden. Of dit voor één of twee auto’s is (daar een deel van de bewoners een bedrijfsauto heeft) wordt dan weer niet gesproken. Het buigen van de regels, waar het de gemeente goeddunkt leidt ditmaal ook tot onvrede van bewoners in andere wijken, waar aangevraagde uitzonderingen op het parkeerschijfbeleid keer-op-keer door de gemeente in het kader van haar eigen beleid en regelgeving is geweigerd. Maar nu moet het even, dus laten we de regels, richtlijnen en alles waar we voor staan maar even opzij zetten. Als het maar in je straatje past....


De onrust en onvrede verspreid zich verder door de aangrenzende wijken in de gemeente
Kortom, lokale bewoners en ondernemers zijn boos, terecht boos. Maar ook bewoners in omliggende wijken beginnen nu onrustig te worden;  ‘Hoe moet je een aangeschafte TV meenemen, of 3 dozen wijn als je alleen nog maar bij de winkels te voet kan komen als bezoeker?’ ‘Is het zelf even afhalen van patat met de auto in het Oude Dorp nog wel interessant, als je het hele gebied niet meer inkomt met de auto; rij je dan na een lange werkdag toch stiekem niet even verder naar een andere snackbar, waar je wel binnen 30 meter kan parkeren?’ Of ‘Even snel een ijsje halen, is dat nog leuk als je een paar honderd meter verderop moet parkeren?’ Dit zijn vragen van bewoners uit omliggende wijken die nu veelal het Oude Dorp bezoeken en wat een groot aantal van de bezoekers van het oude centrum is.

Prima vragen, waar de gemeente vast een goed antwoord op heeft. Dat het aan alle kanten niet klopt, alle inbreng van bewoners en ondernemers naast je neerleggen en instemmen met een niet onderzocht scenario - dat impact heeft op de leefbaarheid, bedrijvigheid en woningwaarde - dat legt de gemeente nu even naast zich neer. Zoals eigenlijk alles het laatste jaar naast zich neer wordt gelegd inzake dit project.
‘Killen’ van participatiefora voor de lokale bevolking.
En dus moet alles, koste wat kost, over het hoofd van haar bewoners en ondernemers wijken voor dit prestige project en deze kat in het nauw maakt rare sprongen. Participatiefora in de vorm van wijkplatforms die al jaren voor de verschillende wijken zeer belangrijk werk verrichten op het gebied van versterking van cohesie, zorg, leefbaarheid en verkeer zijn door de hele gemeente de afgelopen maanden in rap temp ‘gekilled’ omdat de sterke draagkracht van de bewoners even‘niet in het straatje van de gemeente Amstelveen paste’. Het kwam de gemeente, die moeite heeft met tweezijdige communicatie, gewoon even niet meer uit dat bewoners en ondernemers graag inspraak hebben en breed gedragen pannen hebben. Zo wilde de verantwoordelijk wethouder eerder al niemand meer te woord staan zonder zijn communicatieadviseur…

Om toch te pretenderen dat participatie binnen de gemeente gewenst is, is een online tool in het leven geroepen. De voor een deel van de bewoners ongeschikte tool (20% is ouder dan 65 jaar en kan er niet mee omgaan), wordt echter als klap op de vuurpijl ook nog door de gemeente zelf gecensureerd. Meerdere, door bewoners en ondernemers breed gedragen initiatieven en ideeën zijn door de gemeente van het platform verwijderd omdat de inhoud de gemeente simpelweg onvoldoende uitkwam. Navraag leerde dat de gemeente ‘alleen initiatieven die voor de hele gemeente van toegevoegde waarde kunnen zijn’ op het platvorm wilden hebben, en de ‘verwijderde ideeën’ dit niet waren.

Deze censuur alsmede het ontbreken van participatie voor lokale problematiek in de wijken heeft bij veel bewoners in de verschillende wijken kwaad bloed gezet en het toch al lage vertrouwen in de gemeente en B en W kwam hiermee op een dieptepunt. Na hevige kritiek op de censuur, heeft de gemeente besloten om toch lokale initiatieven in de wijken toe te staan en/of te herposten op het fora. Nu blijkt uit kort onderzoek dat niet alles geplaatst is, alleen de ideeën die ‘in het straatje van de gemeente Amstelveen passen’ en niet conflicteren met de visie. De grote vraag die bewoners en ondernemers in Amstelveen zich dan ook stellen, is ‘zijn wij er nu voor de gemeente, of is de gemeente er voor ons’.


Is de nieuwe Burgemeester de oplossing?
Initieel is het altijd gegaan over ‘het autoluw’ maken van de dorpsstraat. Herinrichten, niet afsluiten; dat was de afspraak. En er liggen hele mooie plannen van bewoners klaar om het verkeer grotendeels te weren en een veilige, leefbare omgeving te creëren. Goed voor bewoners en ondernemers. Toch wenst de gemeente tegen willens en weten in keuzes te maken die niet overeenkomen met haar eigen regelgeving, waardes en visie. Dit door goede ideeën teniet te doen, participatie te ‘faken’, de regels aan de laars te lappen en beslissingen in tegenstrijdig belang van bewoners en ondernemers er doorheen te duwen. Nog even los van de integriteit die ver te zoeken is, het buigen van de regels aan alle kanten, is het ook maar de vraag of je als bestuurder een stem mag hebben of invloed mag uitoefenen op gebiedsontwikkeling wanneer er mogelijk sprake is van privé of zakelijk gewin.

Ook dient de gemeente volgens eigen beleid eerst onderzoek naar invoering te doen, waarbij de indiener inzichtelijk dient te hebben gemaakt dat een meerderheid van de omwonenden achter het plan staat. En onderzoek naar dit scenario heeft niet plaatsgevonden en daarmee worden alle processen en procedures waaraan de gemeente zich dient te houden opzij gelegd. Processen en procedures die in het leven geroepen zijn om de burgers te beschermen en mogelijke misstanden bij een gemeente te voorkomen. Veel bewoners en ondernemers zijn dan ook door het constante gedraai van de gemeente murw geslagen en hebben er eigenlijk geen zin meer in omdat alle moeite tot op heden met een ‘spreekwoordelijke’ harde hand teniet gedaan worden. Geen bericht betekent niet dat mensen het er automatisch wel mee eens zijn. Bewoners en ondernemers zijn niet over het huidige scenario geconsulteerd en hebben nu geen zicht meer hebben op wat wij zij nog kunnen ondernemen en wat nu wel of niet volgens de gemeente van toepassing zou zijn, daar deze naar eigen inzicht constant de regeltjes, procedures en processen aanpast.

Links of rechtsom brokkelt de geloofwaardigheid van de gemeente de afgelopen maanden aan alle kanten snel af en zijn alle belanghebbenden boos. Wat vele bewoners en ondernemers betreft is nu aan de burgemeester om sturing te gaan geven, te verbinden en zich uit te spreken over dit project in plaatst van zich te verschuilen achter protocollen, woordvoerders, raadsleden en projectmanagers. Het lijkt noch bewoners, nog ondernemers, de bedoeling van de gemeente om vanwege het voorgestelde verkeersbesluit hardwerkende gezinnen in Amstelveen direct te benadelen, in woongenot, op financieel vlak, op mobiliteit, met parkeren en vele andere zaken.

Beste Gemeente, Burgemeester, wij gaan er daarom alsnog vanuit dat u bereid bent om tot een goede oplossing te komen en te stoppen met deze (bestuurlijke) waanzin.

Namens bewoners en ondernemers Oude Dorp,
Gijs ter KuileAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.