Bijgewerkt: 15 april 2024

Ontwerpstructuurplan Dorpscentrum Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Gemeente Uithoorn
20-04-2006

Vanaf dinsdag 25 april 2006 ligt het ‘Ontwerpstructuurplan

Dorpscentrum Uithoorn’ ter inzage voor belangstellenden.

Op weg naar een nieuwe centrum

Uithoorn heeft al tientallen jaren de ambitie om haar centrumgebied te verbeteren. Met de omlegging van de provinciale weg, de N201, heeft de gemeente een enorme kans gekregen om deze lang gekoesterde wens eindelijk te verwezenlijken. Volgens de plannen is de omlegging van de N201 in 2011 gerealiseerd. De tussenliggende periode wil de gemeente benutten om een centrumplan te ontwikkelen dat zoveel mogelijk recht doet aan de kwaliteiten van Uithoorn.

Ontwerpstructuurplan

Om te komen tot een dergelijk centrumplan, wordt eerst een ontwerp structuurplan opgesteld. Het ontwerpstructuurplan heeft betrekking op het gebied dat globaal omsloten is door de Prinses Irenelaan (noordoostkant) de Dorpsstraat (zuidoostkant), het Winkelcentrum Amstelplein (zuidwestkant) en de Laan van Meerwijk / Thamerlaan (noordoostkant). Het plan geeft de hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkelingen van dit gebied weer. In het gebied moet door een mix aan detailhandel, woningen en verschillenden soorten voorzieningen een leefbaar en economisch vitaal dorpscentrum worden gecreëerd. Een centrum waar het goed vertoeven is.

Procedure Aan het structuurplan kunnen door inwoners geen directe rechten worden ontleend zoals dat wel geldt voor een bestemmingsplan. Het structuurplan vormt een toetsingskader voor het in de toekomst op te stellen bestemmingsplan. Bij de procedure om te komen tot een bestemmingsplan zullen belanghebbenden de mogelijkheid hebben hun zienswijzen naar voren te brengen. Ondanks dat er geen directe rechten aan het structuurplan zijn te ontlenen heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze over het ontwerpstructuurplan naar voren te brengen.


Procedure


Aan het structuurplan kunnen door inwoners geen directe rechten worden ontleend zoals dat wel geldt voor een bestemmingsplan. Het structuurplan vormt een toetsingskader voor het in de toekomst op te stellen bestemmingsplan. Bij de procedure om te komen tot een bestemmingsplan zullen belanghebbenden de mogelijkheid hebben hun zienswijzen naar voren te brengen. Ondanks dat er geen directe rechten aan het structuurplan zijn te ontlenen heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze over het ontwerpstructuurplan naar voren te brengen.


Ter inzagelegging


Het Ontwerpstructuurplan Dorpscentrum Uithoorn en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,  tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, en in de bibliotheek, gebouw Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1, tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Op verzoek kan het ontwerpstructuurplan ten minste gedurende drie Inzien buitenkantoorurenaaneengesloten uren per week buiten werkuren worden ingezien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer E.M. Voorhorst, van de afdeling Ruimte en maatschappij, rechtstreeks bereikbaar onder nummer 513 274.


Reageren


Tijdens de bovengenoemde termijn van zes weken kunt u schriftelijk reageren op het plan. Stuur uw zienswijze aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, t.a.v. de afdeling Ruimte & Maatschappij, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Wilt u mondeling op het plan reageren dan kan dat ook. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer E.M. Voorhorst, via telefoonnummer 513274.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.