Bijgewerkt: 19 mei 2024

Ontwikkeling bij de structurele participatiegroepen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2016

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken Participatiegroep Minima Amstelveen:

Geachte mevrouw,

De gemeente Amstelveen vindt het van belang om bij de totstandkoming en uitvoering van beleid structureel burgers te betrekken, zodat een goede afweging van belangen gemaakt kan worden. Dit krijgt onder meer vorm in diverse participatiegroepen waarin doelgroepen vertegenwoordigd zijn, waaronder de Participatiegroep voor Minima in Amstelveen, de PMA. De PMA functioneert tevens als cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert met betrekking tot uitvoering van minimabeleid, houdt spreekuren en brengt het voorlichtingsblad De Kom-post uit.

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening voor de structurele participatie vastgesteld (15-06-2016). Deze verordening treedt op 30 september 2016 in werking. De Seniorenraad, de PMA en de PGA zullen worden ontbonden en er zal een participatiegroep voor het sociaal domein worden gevormd onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Op dit moment vindt de werving van nieuwe leden en de voorzitter plaats. Daarnaast zal er een cliëntenraad voor de minima in Amstelveen blijven bestaan.

Besluit

Aanvankelijk was de gedachte de PMA onder de nieuwe verordening door te laten gaan als cliëntenraad. De problematische situatie, zoals die zich nu voordoet binnen de PMA/cliëntenraad (hierna te noemen PMA) heeft ons doen besluiten, vooruitlopend op de vorming van een nieuwe participatiegroep, de PMA met onmiddellijke ingang te ontbinden. Een belangrijke reden hiervoor is, dat wij van mening zijn, dat het functioneren van de PMA op dit moment de belangenbehartiging van de minima in Amstelveen in de weg staat. Wij vinden het van belang om bij de start van de nieuwe participatiegroep en cliëntenraad met een schone lei te kunnen beginnen, zodat de focus dan weer volledig komt te liggen bij de vertegenwoordiging van de minima in plaats van de interne problematiek, zoals deze zich nu voordoet.

Toelichting op het besluit

Hoewel wij van mening zijn dat de advisering van de PMA in het verleden adequaat was, zijn wij nu het vertrouwen in het functioneren en daarmee ook van de mogelijk nog te verwachten advisering kwijtgeraakt. Wij kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat er een onwerkbare en onwenselijke situatie is ontstaan binnen de PMA en dat binnen deze context onvoldoende deugdelijke advisering verwacht kan worden. Daarnaast zijn wij on-tevreden met de wijze waarop de PMA de cliëntondersteuning invult en vinden wij de inti-miderende en dwingende opstelling jegens ambtenaren ontoelaatbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Het college heeft er op aangedrongen zaken op orde te stellen binnen de PMA. Ons aanbod (28-06-2016) om de interne problemen aan te pakken via een door een onafhankelijke derde uit te voeren begeleidingstraject en de kosten daarvan te dragen is door de PMA afgewezen (brief PMA 01-08-2016) onder vermelding, dat de interne problematiek zou zijn opgelost. In onze reactie (02-08-2016) op de Bevindingenrapportage (17-06-2016) van de PMA hebben wij onze zorgen uitgesproken over de directe cliëntondersteuning die vanuit het PMA wordt gegeven aan onze klanten. Gezien de gebeurtenissen die na 2 augustus hebben plaatsgevonden, kan het college geen andere conclusie trekken dan dat er nog steeds sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen binnen de PMA.

Recente gebeurtenissen

De afgelopen tijd is gebleken, dat er veel mis is met het interne functioneren van en de onderlinge verhoudingen binnen de PMA. Hieronder volgt een opsomming van de meest recente gebeurtenissen die onder de aandacht van het college zijn gebracht en die ons  tot het hierboven toegelichte besluit hebben gebracht:

In januari 2016 heeft de PMA onder de kop “Maatregelen” een bericht op Facebook geplaatst die naar de mening van het college aanzette tot het overtreden van regels, zoals die gelden in de Participatiewet en hierover opheldering gevraagd (brief 21 juni 2016). Op deze brief heeft de PMA gereageerd op 22 juni 2016.

-Bij het college is op 08-06-2016 een anonieme brief en een brief van het sociaal steunpunt binnengekomen over de problemen binnen de PMA

-Op 23-06-2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen o.a.de hoofden van de afdelingen Werk & Inkomen en Sociale Voorzieningen en de voorzitter en secretaris van de PMA over het herstellen van een constructieve samenwerking en de wijze, waarop de gemeente de dienstverlening van de PMA ervaart. De gemeente verzoekt de PMA tot een gedragscode te komen en is daarna graag bereid opnieuw in gesprek te gaan over werkafspraken. Van het gesprek is een verslag opgesteld en toegezonden aan de PMA (24-06-2016)

-In een e-mail van 11-08-2016 reageert de secretaris van de PMA, dat de PMA zich niet in het gespreksverslag herkent

-Medewerker participatie ontvangt e-mail (17-08-2016) over problemen bij de PMA door een lid PMA

-Mededeling (18-08-2016) van de interim-voorzitter van de PMA aan de teamleider van het sociaal team over plaatsen van een doodskop op de site van de PMA door de websitebeheerder (lid PMA). De gemeente heeft via de interim- voorzitter verzocht tot onmiddellijke verwijdering van het symbool. Inmiddels heeft de betrokken persoon zijn lidmaatschap van de PMA opgezegd en is het symbool verwijderd van de site. De website is overgenomen door een andere webmaster/lid PMA.

-Melding(18-08-2016) door de interim-voorzitter aan de teamleider sociaal team van een anonieme dreigbrief gericht aan de interim-voorzitter en secretaris. (Hierop is actie ondernomen door de wijkagent en een medewerker van VVH door een huisbezoek af te leggen bij de vermeende briefschrijver).

-Op 18-08-2016 zijn er 2 e-mails binnengekomen bij hoofd Werk en Inkomen van een oud-lid en een zittend lid, die de interne problematiek nogmaals aan het licht brengen

-De medewerker participatie heeft meldingen ontvangen (23- en 24-08-2016) over beschuldigingen van leden van de PMA over en weer over ontoelaatbaar gedrag.

Wij betreuren het, dat wij het besluit hebben moeten nemen om niet langer door te gaan met de PMA/cliëntenraad, maar zien gegeven de omstandigheden geen andere mogelijkheid. Onverminderd vinden wij de invloed via structurele participatie op het beleid en de uitvoering van het beleid van groot belang. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een nieuwe participatiegroep sociaal domein en een nieuw te vormen cliëntenraad.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. H.H. Winthorst, wnd. mevrouw drs. M.M. van 't VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.