Bijgewerkt: 5 december 2022

Ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-08-2018

Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd en Jeugdzorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp:

'Geachte raadsleden,

Het college wil u actief informeren over ontwikkelingen binnen jeugdhulp. Casus. Inwoner mevrouw H. heeft medio augustus 2018 wederom dreigende en intimiderende uitingen gedaan op social media aan het adres van ambtenaren en bestuurder van de gemeente Amstelveen. Zij heeft zich hier eerder ook al schuldig aan gemaakt. De gemeente heeft haar eind maart van dit jaar een brief gestuurd, waarin zij werd gevraagd te stoppen met het uiten van dreigementen en de daarbij geplaatste foto’s van ambtenaren te verwijderen op laste van eventuele juridische stappen. Dit heeft zij tot op heden niet gedaan. H. heeft inmiddels medestanders op Facebook gevonden die ook dreigementen uiten. De voornaamste reden dat H. de uitingen online doet richting de gemeente, is dat zij alsnog een woonurgentie hoopt te verkrijgen die eerder is afgewezen. De bestuurder heeft aangifte gedaan namens zichzelf en betrokken medewerkers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Frank Berkhout (D66) wethouder JeugdMevrouw H. is bekend bij jeugdhulpverlening en het sociaal team, omdat er zorgelijke signalen waren wat betreft de woonsituatie en daarmee gepaard gaande veiligheid van haar zoon. Sinds eind maart 2018 staat mevrouw H. onder regie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). Uit navraag deze week bij JBRA blijkt dat de toegewezen gezinsmanager eind juni 2018 is uitgevallen, het gezin sindsdien niet is bezocht en dat er in de onderhavige casus niet tijdig een gezinsplan is opgesteld. Op 23 augustus 2018 is het betreffende gezin (moeder en kind) bezocht door Jeugdbescherming en er is geconstateerd dat er op dit moment geen zorgelijke signalen zijn wat betreft de veiligheid van het kind. Het contact tussen moeder en zoon was goed. Het gaat ook goed op de nieuwe school, aldus moeder en zoon. JBRA kreeg toestemming van moeder om met school contact op te nemen, na de zomervakantie.

In betreffende casus is niet tijdig een gezinsplan opgesteld vanwege uitval van de gezinsmanager van JBRA. Op dit moment is er een instroommedewerker verbonden aan het gezin die de veiligheid op korte termijn waarborgt tot er een nieuwe gezinsmanager is gekoppeld aan het gezin die een gezinsplan opstelt en de uitvoering ervan bewaakt.

Personeelsproblemen JBRA, wachtlijstproblematiek. Zowel landelijk als regionaal kampt de jeugdbescherming met personeelstekorten. Dit is ook bij JBRA en in Amstelveen het geval. Dit betekent dat gezinnen langer op een wachtlijst staan en dat er vanwege een grote uitval van gezinsmanagers te weinig begeleiding wordt geboden aan gezinnen. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten wordt lichtere problematiek in het voorveld door de gemeente opgepakt, zodat de caseload voor een gezinsmanager uit zware problematiek bestaat. Dit maakt het lastig voor JBRA om gezinsmanagers aan te trekken en te behouden.

In de praktijk leidt dit niet tot het uit de hand lopen van onveilige situaties. JBRA doet al- tijd binnen 72 uur een huisbezoek met veiligheidscheck (vereiste binnen de Jeugdwet is binnen 5 dagen). De instroommedewerker werkt aan de actuele veiligheid. Vanaf het moment dat de vaste gezinsmanager start, werkt deze aan de blijvende veiligheid. De periode totdat er een gezinsmanager aan het gezin is gekoppeld die een gezinsplan maakt en bewaakt, wordt naast het werk van de instroommedewerker JBRA en eventuele ingezette hulp (verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt formeel bij JBRA) ook overbruggingshulp en regie geboden door jeugdhulpverlening en sociaal team.

Acties vanuit gemeente. De gemeente is ambtelijk herhaaldelijk in gesprek met teamleiders, adviseurs en contractmanagers van JBRA om knelpunten te bespreken en tot oplossingen te komen. Dit heeft tot op heden niet tot een gewenst resultaat geleid. Dit is de reden waarom in juni 2018 de wethouders Jeugd van Amstelveen en Aalsmeer een brief hebben geschreven naar JBRA en hun zorgen hebben geuit over de situatie. Dit heeft geleid tot een gesprek met de wethouders en een bestuurder van JBRA op 16 juli 2018. Er zijn afspraken gemaakt met JBRA om de situatie te bespreken en te komen tot een gezamenlijke verbetering en oplos- sing. Een tweede gesprek is gepland op 19 september 2018.

Op 7 augustus 2018 is er een schriftelijke reactie gekomen van JBRA (zie bijlage). Kernboodschap uit de brief is dat er organisatiebreed een tekort is bij JBRA van 22 gezinsmanagers (van de 200). En dat gezinnen die niet meteen kunnen worden gekoppeld aan een vaste gezinsmanager worden ondersteund door een instroommedewerker die de acute veiligheid bewaakt.

Op 1 augustus 2018 worden er in Amstelveen 96 gezinnen begeleid door JBRA. Daarvan staan 7 nieuwe gezinnen op een instroomlijst. Zij worden begeleid door een instroommedewerker. 7 is een gemiddeld maandcijfer in 2018. Naast nieuw gemelde gezinnen zijn er ook gezinnen die opnieuw verdeeld moeten worden vanwege het vertrek van een gezins- manager. Deze gezinnen staan op een doorstroomlijst. Hier is al werk verzet, in 80% van de situaties is er reeds hulp ingezet. Ook deze gezinnen worden bediend door een in- stroommedewerker. Een gemiddelde per maand van het aantal gezinnen op de door- stroomlijst in 2018 is 6. Per 1 augustus 2018 zijn dit er 17. JBRA geeft vanaf augustus 2018 maandelijks inzicht in deze cijfers, zodat we kunnen monitoren en afspraken maken. De eerste cijfers hebben we begin augustus 2018 per brief ontvangen.

Afspraken naar aanleiding van ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke bespreking in het college 28 augustus 2018: Het college handelt in belang van het kind en laat kinderen niet gebruiken om een woning te krijgen. Op 23 augustus 2018 is het gezin uit hierboven genoemde casus (moeder en kind) bezocht door Jeugdbescherming (JBRA) en geconstateerd dat er geen zorgelijke signalen zijn wat betreft de veiligheid van zoon. Het college verandert door het gedrag van moeder op internet niet de afwijzing van de woonurgentie.

Op 5 september 2018 vindt er ambtelijk overleg plaats met JBRA. We krijgen meer inzicht in de capaciteitsontwikkeling van gezinsmanagers en de consequenties er- van voor gezinnen die in Amstelveen en Aalsmeer worden begeleid. Doel is om meer vinger aan de pols te houden als gemeente, eerder op de hoogte te zijn van bezettingsproblemen en afspraken te maken per gezin. We willen bijvoorbeeld weten, wanneer het laatste contact is geweest en het volgende contact zal plaatsvinden, zodat we op de hoogte zijn wat JBRA voor gezinnen doet om de acute veiligheid te waarborgen. Op 19 september 2018 vindt een tweede bestuurlijk overleg met JBRA plaats. Uitgangspunt is om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Wethouder Berkhout houdt uw raad op de hoogte van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp en afspraken met Jeugdbescherming. Wachtlijsten zijn een langdurig en hardnekkig landelijk probleem. Uw raad is hierover reeds eerder geïnformeerd naar aanleiding van een landelijk rapport over wachtlijsten in de jeugdzorg van 31 mei 2017 door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Bas Eenhoorn

Lees ook het artikel van Het Parool: Wethouder Raat doet aangifte na bedreigingen AmstelveenseAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.