Bijgewerkt: 21 september 2021

Ontwikkelingen in het Gemeentefonds

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-03-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder van Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen:

Geachte heer/mevrouw,

De Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds is voor de gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Amstelveen ontvangt jaarlijks ruim 70 miljoen euro. De bijdrage die een gemeente ontvangt, wordt bepaald door een zogenaamd objectief verdeelmodel. Objectief vast te stellen kosten van een gemeente worden via de gemeentefondsuitkering vergoed. Een gemeente kan door het stellen van eigen beleidsprioriteiten afwijken van de normatief bepaalde kosten en daarmee samenhangende budgetten, maar moet dan zelf in de dekking voorzien (eigen beleidsautonomie gemeenten).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat wethouder Financiën tussen de fractieleden van VVD-Amstelveen


Periodiek wordt de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds herijkt. Vorige week zijn de voorlopige resultaten van de grote herijking gepresenteerd en voor advies voorgelegd aan de VNG. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gevraagd uiterlijk 14 april 2014 te reageren, zodat de effecten van deze herijking nog in de meicirculaire kunnen worden meegenomen. Voor de gemeenten is de mei circulaire een zeer belangrijke informatiebron die gebruikt wordt voor het opstellen van de begroting kaders voor 2015-18.

Benadrukt wordt, dat het een conceptrapportage betreft en dat nog wijzigingen kunnen optreden, alleen al omdat enkele clusters nog niet in deze rapportage zijn opgenomen. De kortingen als gevolg van de decentralisaties zitten niet in de herijking/staan daar

los van. Belangrijkste wijzigingen in de bekostigingsgrondslagen zijn:

-De vaste bijdrage aan de grote vier gemeenten wordt verlaagd, waardoor er voor de anderen meer valt te verdelen

-hoge mate van verstedelijking leidt tot een hogere bijdrage Gemeentefonds

-groen in randgemeenten werkt positief uit

-slechte bodemgesteldheid werkt positief uit

Hetgeen zou leiden tot een structureel voordeel van 2,8 miljoen euro. * voor Amstelveen geldt wel, dat de negatieve consequenties van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) (studentenwoningen krijgen een lagere/geen weging), niet goed zijn te traceren (korting op grond van BAG eerder becijferd op 1 miljoen euro) De conceptrapportage impliceert, dat Amstelveen een structureel verbetering in het meerjarenperspectief van 1,8 miljoen zou mogen verwachten (inclusief verslechtering door eerder genoemde BAG ontwikkeling).

In het u onlangs aangereikte ambtelijke overdrachtsdossier 2014-2018 vindt in het overzicht ombuigingsprogramma 2015-2017 (vierde met tekst bedrukte pagina) Bij “nog in te vullen taakstelling taken/producten/belastingen” voor 2017 en verder een bedrag van minus 3,5 miljoen euro. Als de conceptrapportage werkelijkheid wordt betekent dit in financiële zin, dat de resterende taakstelling zou kunnen worden gehalveerd (van 3,5 miljoen euro naar 1,7 miljoen euro). Nogmaals gezegd, de uitkomsten zijn niet definitief, maar indiceren wel, dat er sprake lijkt van een structurele verbetering in het financiële meerjarenperspectief voor Amstelveen. Voor mij aanleiding genoeg om u hieromtrent te informeren.

Hoogachtend, Herbert Raat, portefeuillehouder Financiën

Gemeentefonds?

Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting, dat wordt gevuld uit de belastingen. Gemeenten krijgen elk jaar geld uit het gemeentefonds om een deel van hun uitgaven te betalen. Gemeenten mogen zelf bepalen, waar ze dit geld aan besteden. Gemeenten gebruiken het geld voor bijvoorbeeld wegen en schoolgebouwen.

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Hiermee wordt bedoeld, dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het kabinet Rutte-Asscher heeft besloten om de normeringssystematiek voort te zetten.

Hoeveel geld de individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, is afhankelijk van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Het Rijk hanteert bij de verdeling van het gemeentefonds over individuele gemeenten onder meer de volgende gegevens:

-het aantal inwoners;

-het aantal jongeren;

-het aantal uitkeringsgerechtigden;

-de oppervlakte van het land;

-de grootte van de watergebieden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.