Bijgewerkt: 2 december 2022

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 3,2 %

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
27-01-2012

In 2012 verwachten lokale overheden 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 3,2 procent meer dan in 2011. De opbrengst stijgt het sterkst bij gemeenten en waterschappen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

Gemeenten krijgen dit jaar naar verwachting 3,6 procent meer geld aan heffingen binnen. De belangrijkste heffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) brengt dit jaar 5,7 procent meer op dan vorig jaar. Dit komt onder meer door tariefstijgingen en areaaluitbreidingen.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt in 2012 met 4,7 procent. Dit is iets meer dan de toename van vorig jaar van 3,8 procent, maar minder dan de gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar van 6,7 procent.

heffingen  Amstelveen
(Bron CBS - 2012)

Begrote opbrengsten van lokale heffingen 2012


Aan bouwvergunningen verwachten de gemeenten dit jaar 3,9 procent minder inkomsten. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat de opbrengst daalt. De daling hangt vooral samen met teruglopende bouwactiviteiten in veel gemeenten als gevolg van de verslechterde economische situatie.

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2012 ruim 2,4 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2011. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de watersysteemheffing. De systeemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen. Deze opbrengsten voor het "houden van droge voeten" nemen de laatste 3 jaar met gemiddeld 5 procent toe.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting, dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond.

Amstelveen 1,5%

Volgens de cijfers van de gemeente Amstelveen blijkt, dat de belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn het hanteren van kostendekkende tarieven en het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Voor 2012 wordt, conform de Kadernota 2012, een indexering toegepast van 1,5%.

Twee fasen

Het tarief voor de OZB in twee fasen wordt vastgesteld. Reden hiervoor is, dat bij de opmaak van de nota de definitieve WOZ-waarden 2012 nog niet bekend waren. De WOZ waarden, waarop het tarief uit de tarievennota is gebaseerd, betrof een best mogelijke schatting op dat moment.

Nu de hertaxatie grotendeels is afgerond, wordt voorgesteld het tarief voor de onroerende zaakbelastingen 2012 aan te passen. Het doel van deze aanpassing is om de in de begroting 2012 geraamde opbrengst van € 18 miljoen zo nauwgezet mogelijk te realiseren.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting, dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.