Bijgewerkt: 31 maart 2023

Open brief aan de gemeente Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Kees Willems
16-04-2012

Uithoorn - Bewonersvereniging Euro-Parel heeft deze brief gestuurd aan B en W van de gemeente Uithoorn:

Burgemeester en Wethouders, Leden van de Raad 

europarei Amstelveen
(Foto Karel Stevens - 2012)

Actievoerders in Uithoorn


Betreft: Integraal Plan Europarei 1420 AA, Uithoorn, 16 april 2012

Geacht College en Raadsleden,

Onder verwijzing naar het Informatief Beraad van afgelopen donderdag 12 april 2012 en het feit, dat het tot de bevoegdheid van de Raad behoort besluiten te nemen t.a.v. de aard en omvang van de woningvoorraad in Uithoorn, vragen wij u:

Wilt u het onderdeel Wonen uit het Integraal Plan weglaten, totdat beschikt kan worden over alle relevante gegevens om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen?

Deze gegevens zijn o.a.:

- De laatste cijfers over het aantal sociale huurwoningen dateren van 1-1-2011;

Hoe is de stand nu?

- Inmiddels zijn sociale huurwoningen vanwege ophogen van huren beschikbaar voor de middenklasse (33.000/43.000). De vraag is: Hoeveel nu en hoeveel zullen er nog volgen?

- Inzicht in de behoefte aan sociale huurwoningen voor de komende jaren ontbreekt;

- Er ligt een verzoek tot advies van Eigen Haard aan de huurdersvereniging inzake het onttrekken de komende jaren van 140 woningen in Uithoorn aan het bestand sociale huurwoningen t.b.v. verkoop. Waarvan 83 in Zijdelwaard.

Op hoeveel meer woningen zal dit de komende tijd van toepassing zijn?

- De uitgesproken verwachting van minister Spies voor de noodzaak om de komende 8 jaar te komen tot een toename van 75.000 huurwoningen, terwijl de verwachte reductie met 45.000 niet zal plaatsvinden.

- De gevolgen van eventuele uitplaatsing van 381 gezinnen voor bewoners van

Uithoorn die nu op een wachtlijst staan, mede gezien in het licht van plannen voor andere wijken, waardoor ook daar minder sociale huurwoningen beschikbaar zullen komen;

- Verwachtingen t.a.v. ontwikkeling behoefte aan sociale huurwoningen in omliggende gemeenten en het ROA-gebied;

- Vooraf beschikken over een gedegen financiële onderbouwing van eventuele plannen alsmede garanties t.b.v. een tijdpad; (voorkomen braakligging voor langere tijd);

Wij zijn van mening, dat bij het ontbreken van deze adequate gegevens (en er zijn er nog meer te bedenken) de Raad niet in staat is tot het nemen van een verantwoorde beslissing. Vanwege de onomkeerbare gevolgen voor de bewoners verzoeken wij u evenmin een besluit te nemen over overdracht van grond aan Eigen Haard;

In tegenstelling tot hetgeen de wethouder opmerkte over mediation, mogen wij u erop wijzen, dat mediation voor Euro-Parel inhoudt: het serieus onderzoeken van andere mogelijkheden voor de drie flats. Wij hebben over de inhoud van deze brief overlegd met de bewonersvertegenwoordiging van Europarei Buurtbeheer.

Wij verzoeken u dringend niet over één nacht ijs te gaan en in het belang van de bewoners van de Europarei alle consequenties van een te nemen besluit te wegen.

Met vriendelijke groet, namens Bewonersvereniging Euro-Parel

Kees Willems, vicevoorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.