Bijgewerkt: 23 april 2024

Opvang vluchtelingen in Amstelveen in maart 2024

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2024

Opvang Oekraïners. Sinds maart 2022 verblijven ongeveer 420 vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvang in Amstelveen, waarvan circa 345 in de hotels en 75 in de tijdelijke noodopvang Sonjashnik. Daarnaast verblijven nog steeds grofweg 210 vluchtelingen uit Oekraïne bij Amstelveense gastgezinnen. Deze aantallen zijn stabiel.

Omdat verblijf in hotels in principe tijdelijk van aard is en relatief duur, zoekt de gemeente alternatieve opvanglocaties. Op de Kalkbranderij worden tijdelijke sociale huurwoningen gebouwd voor met name jongeren en deels ook vluchtelingen uit Oekraïne die nu in de hotels verblijven. Voor de Kalkbranderij hebben wij een subsidie (€ 739.275) van het Rijk toegekend gekregen. Daarmee vervalt onze garantstelling van € 562.500. Naar verwachting kan het eerste woonblok in september in gebruik worden genomen door de Oekraïense vluchtelingen. De twee bouwblokken met jongerenwoningen worden, als alles volgens planning verloopt, opgeleverd eind november 2024.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De tijdelijke noodopvang Sonjashnik (Соняшник -Zonnebloem) voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen

Voortgang De Olmenhof. Op 9 januari 2024 besloot het College Be en W Amstelveen samen met Woonzorg Nederland om De Olmenhof tijdelijk in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu verblijven in hotels. Per 2 april 2024 eindigen alle tijdelijke huurcontracten van de huidige bewoners, omdat verhuur als woning op basis van de Leegstandswet dan niet meer mogelijk is. Bewoners waren hier vanaf het begin van hun verblijf in De Olmenhof van op de hoogte. Er is met de huurders regelmatig gecommuniceerd over de tijdelijke aard van hun huurcontract, de bestemming van het pand (zorg) en de plannen voor sloop/nieuwbouw van een nieuwe zorglocatie.

Afgelopen jaar heeft Woonzorg Nederland, via beheerder Plaza, de berichtgeving geïntensiveerd en veelvuldig met bewoners gecommuniceerd en gesproken over het aflopende huurcontract. Inmiddels zijn de meeste bewoners vertrokken of hebben toegezegd uiterlijk 2 april hun woning te verlaten. Bewoners die nog geen vervangende woonruimte hebben gevonden, zijn gewezen op de mogelijkheid zich aan te melden bij de Regenbooggroep. Als het pand leegstaat, wordt het (minimaal) opgeknapt en ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De verwachting is dat zij begin juli 2024 hun intrek in De Olmenhof kunnen nemen.

Maccabiadelaan. Op een leegstaand perceel aan de Maccabiadelaan gaat Eigen Haard sociale huurwoningen realiseren voor mensen met een zorgbehoefte. De eerste fase (maximaal vijf jaar) worden de woningen gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op 27 februari 2024 vond een goed bezochte informatieavond voor omwonenden plaats. Wensen en ideeën worden waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. De woningen zijn naar verwachting medio 2025 gereed.

Derdelanders. Sinds 4 maart 2024 hebben vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning, de zogenaamde derdelanders, geen recht meer op bescherming in Nederland. Ze moeten asiel aanvragen of terug naar hun land van herkomst. Tot 2 april hebben ze de tijd om te vertrekken uit Nederland. Derdelanders die asiel hebben aangevraagd, mogen in Nederland blijven zolang hun asielverzoek in behandeling is. In de hotels verblijven tien derdelanders waarvan er zes asiel hebben aangevraagd en voorlopig in de gemeentelijke opvang blijven. Met de overige vier zijn we in contact over hun vertrek.

Leefgeld. Het aantal Oekraïners dat leefgeld ontvangt neemt af, omdat zij inmiddels aan het werk zijn. In februari 2024 ontvingen 315 vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld, de helft van het aantal dat in Amstelveen verblijft. Dat komt overeen met het landelijk beeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het gebouw van De Olmenhof aan Landtong 2 in Amstelveen

Opvang asielzoekers Kronenburg. De gemeente heeft een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verbouwing en het gebruik van een leegstaand kantoorpand aan de Keesomlaan 8-10 voor asielopvang. Een Vvgb is noodzakelijk voor de afgifte van een omgevingsvergunning, omdat het pand in een gebied ligt, waar geluidsbeperkingen gelden vanwege Schiphol (LIB4-gebied). Na afgifte van de omgevingsvergunning kunnen het COA en de eigenaar beginnen met de verbouwing en inrichting van het pand.

Naar verwachting is de locatie het vierde kwartaal van 2024 gereed. Op 30 januari 2024 vond een informatieavond voor omwonenden plaats die drukbezocht was en waar ook veel raadsleden bij aanwezig waren. Gezien de aandacht voor en de zorgen over asielopvang op deze locatie blijven wij omwonenden en andere belanghebbenden op verschillende manieren informeren over de voortgang, onder andere met spreekuren in wijkcentrum Alleman en een vroegtijdige start van een omwonendenoverleg.

Opvang AMV Bouwerij. In januari 2024 nam een groep van 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) hun intrek in de opvanglocatie aan de Bouwerij in Legmeer. De groep kwam met hun begeleiders van het COA van een tijdelijke opvanglocatie in de gemeente Haarlemmermeer. De jongeren zijn na de voorjaarsvakantie met school begonnen en hebben kennisgemaakt met organisaties die activiteiten aanbieden, zoals Lab C en het buurthuis van de Westwijk.

De locatiemanager meldt dat de sfeer in de opvang goed is, maar op 14 maart 2024 liep een onderlinge ruzie tijdens een potje voetbal uit op een vechtpartij. De politie was snel ter plaatse en heeft 4 aanhoudingen verricht. De zaak is in onderzoek en het COA heeft interne maatregelen genomen. Er was geen sprake van een onveilige situatie voor de omgeving omdat het op de locatie zelf plaatsvond. De politie is alert. Het incident en de genomen maatregelen worden in het veiligheidsoverleg en het omwonendenoverleg besproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.