Bijgewerkt: 25 september 2022

Ouderen krijgen inkomensondersteuning boven op hun AOW

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
30-06-2014

Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is van het aantal jaren, dat men in Nederland heeft gewoond. De inkomensondersteuning wordt daarmee gekoppeld aan de in Nederland opgebouwde AOW. Hiervoor wordt de nu bestaande Wet mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB-regeling) vervangen door een nieuwe regeling. Mensen met een volledige AOW-opbouw gaan er door deze nieuwe regeling niet op voor- of achteruit (dat geldt voor circa 90% van de ouderen).

Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Asscher, de Tweede Kamer op 30 juni 2014 laten weten. De maatregel vloeit deels voort uit het niet uitvoeren van de huishoudentoeslag. De dekking van het niet doorgaan van de huishoudentoeslag wordt in de Miljoenennota meegenomen. Vooruitlopend hierop worden twee maatregelen genomen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Er komt een nieuwe inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden. Deze wordt gekoppeld aan de opbouw van de AOW. De nieuwe regeling is mede ingegeven door het feit, dat het niet meer vanzelfsprekend is, dat mensen die naar Nederland komen, om hier te werken, zich hier ook blijvend vestigen. En ook mensen die in Nederland geboren zijn blijven hier niet altijd wonen. In de periode, dat men in Nederland woont, bouwt men AOW op. In de jaren, dat mensen niet in Nederland wonen bouwen zij vaak elders pensioen op. Extra inkomensondersteuning vanuit Nederland kan zich daarom beperken tot de naar rato in Nederland opgebouwde AOW.

Nu krijgen ouderen nog extra inkomensondersteuning via de zogenoemde MKOB (Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen). Deze koopkrachttegemoetkoming wordt, zoals eerder reeds aangekondigd, per 1 januari 2015 afgeschaft, net zoals het geval zou zijn, als de huishoudentoeslag per 1 januari zou zijn ingevoerd. De MKOB had als doel oudere belastingplichtigen te compenseren voor koopkrachtverlies door beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer.

De hoogte van de bijstand voor ouderen AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) wordt voortaan op een zelfde manier vastgesteld als de overige minimumuitkeringen. Deze harmonisatie van de systematiek levert ouderen met een aanvulling vanuit de AIO een financieel voordeel op van circa 300 euro per jaar. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als paren.

Het voornemen om de partnertoeslag in de AOW voor hogere inkomens te beëindigen, gaat niet door. Het wetsvoorstel, dat dit zou regelen en dat in de Eerste Kamer lag, wordt ingetrokken. De nieuwe regeling inkomensondersteuning AOW treedt op 1 januari 2015 in werking. Per ministeriële regeling, die rond 1 juli wordt gepubliceerd, wordt een tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW geregeld. Later dit jaar volgt het wetsvoorstel.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.