Bijgewerkt: 21 september 2021

Overschot in het budget leerlingenvervoer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-03-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de brief van 30 augustus 2013 heb ik u geïnformeerd over een verwacht tekort op het budget leerlingenvervoer 2013 van € 25.000. Inmiddels is duidelijk, dat dit verwachtte tekort is omgebogen naar een overschot van € 78.000. Dit overschot wordt veroorzaakt, doordat er in de tweede helft van 2013, vanaf de start van het nieuwe schooljaar, minder leerlingen gebruik maken van het leerlingenvervoer en omdat er in het contract met de nieuwe vervoerder De Vier Gewesten lagere tarieven zijn overeengekomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Herbert Raat (l) in de bus van Leerlingenvervoer Klomp met de scholieren in augustus 2010


Wanneer deze trend zich voortzet in 2014, zal het in de Kadernota 2014 toegekende extra budget van € 180.000 naar verwachting niet gebruikt worden. U wordt hierover in de Eerste Tijdvakrapportage nader geïnformeerd. Vooralsnog is de verwachting, dat in de Kadernota 2015 geen extra middelen voor het leerlingenvervoer zullen worden gevraagd. Onzekere factoren hierbij zijn:

1. Het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer en de scholen, waar zij naartoe vervoerd moeten worden.

2. De keuzes die de gemeenteraad maakt bij het vaststellen van de nieuwe verordening leerlingenvervoer, die naar verwachting op 2 juni 2014 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

3. De gevolgen voor het leerlingenvervoer van de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014. De gemeente maakt op dit moment afspraken met het samenwerkingsverband Amstelronde, die verantwoordelijk wordt voor de plaatsing van de leerlingen en de verklaring, of een leerling gebruik moet maken van aangepast vervoer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.