Bijgewerkt: 18 mei 2024

Parkeerbeleid van Amstelveen sinds 2008 niet meer kostendekkend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-06-2011

De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Conclusie? Het parkeerbeleid is vanaf 2008 niet meer kostendekkend, vooral door een stijgend exploitatietekort binnen het vergunningenparkeren.

In Amstelveen is begin 2011 commotie ontstaan over de parkeertarieven 2011, met name bij de bewoners van het Stadshart. Aanleiding voor de gemeenteraad om de rekenkamercommissie te vragen onderzoek te doen naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid. De rekenkamercommissie - ingesteld door de gemeenteraad - heeft als taak te onderzoeken, of het beleid van de gemeente de gestelde doelen bereikt en of dat gebeurt met een minimum aan kosten en inspanningen.

 Het parkeeronderzoek van de rekenkamercommissie richtte zich vooral op het inzichtelijk maken van de kosten en de opbrengsten van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. De rekenkamercommissie stelt, dat in de Parkeernota 2005-2010 de praktische uitvoering van het parkeerbeleid niet precies was geregeld, waaronder de manier, waarop de kostendekkendheid van het parkeren gerealiseerd moest worden. Het streven van het beleid was om bewoners in de vergunningsgebieden niet te zwaar te belasten. Een exploitatietekort in de parkeervergunningen zou moeten worden afgedekt door een exploitatieoverschot in het betaald parkeren.

parkeerzone  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Parkeerzone 11 voor vergunninghouders


De rekenkamercommissie geeft aan, dat in de periode 2007-2010 aanvankelijk het realiseren van de kostendekkenheid van het parkeerbeleid minder prioriteit had, dan het opvangen van de groeiende mobiliteit en het beperken van de parkeeroverlast. Dit ter bevordering van de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Amstelveen. In een tijd, dat er meer financiële ruimte was op de gemeentelijke begroting, is dit begrijpelijk.

Dat het parkeerbeleid niet kostendekkend is, wordt volgens de rekenkamercommissie met name veroorzaakt door een toenemend exploitatietekort binnen het vergunningenparkeren. De kosten van het vergunningenbeleid zijn sterk gestegen. Het gaat dan vooral om de kosten voor de parkeercontrole en de kosten voor het verstrekken van vergunningen. Daarnaast bestaat het vermoeden, dat bedrijven oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van de bezoekersvergunningen, die veel goedkoper waren dan de bedrijfsvergunningen.

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn vanaf 2008 toegenomen, blijkt uit het onderzoek. Dit komt vooral doordat er meer boetes en naheffingsaanslagen werden opgelegd; er is geen sprake van een hogere opbrengst aan parkeergelden. De meeropbrengst van het betaald parkeren was vanaf 2008 echter onvoldoende om de totale exploitatietekorten op het parkeren te dekken.

In Amstelveen zijn volgens de rekenkamercommissie maar drie gebieden waar winst wordt gemaakt op de parkeerplaatsen: het Stadshart, Groenhof en het Oude Dorp. In alle andere gebieden van Amstelveen – samen goed voor 60% van het totale aantal parkeerplaatsen in Amstelveen - wordt per parkeerplaats verlies geleden. De rekenkamercommissie heeft overigens geen apart onderzoek gedaan naar de dalende opbrengsten van de parkeergelden. Mogelijke oorzaken zijn de economische recessie en de toenemende populariteit van kopen via internet, waardoor er minder gewinkeld wordt.

De rekenkamercommissie doet tot slot een aantal aanbevelingen aan de gemeente Amstelveen en dringt er sterk op aan om deze mee te nemen bij de uitwerking van de nieuwe Parkeernota. Het onderzoek en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen van 30 juni 2011.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.