Bijgewerkt: 25 juni 2022

Planvorming rond nieuw schoolgebouw in Orion vordert

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2009

De gemeente Amstelveen is bezig met de voorbereiding van de bouw van een dependance voor 3 basisscholen met ruimten voor naschoolse opvang aan Orion 1b (wijk Middenhoven). De vrijstellingsprocedure die ervoor moet zorgen dat het bouwplan planologisch mogelijk gemaakt, wordt bereikt een nieuwe fase.

Orion Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Artist impression- Orion 1b


Bouwplanprocedure

Het schoolgebouw wordt in twee bouwlagen gerealiseerd. De maximale hoogte wordt 8,90 meter. Het project is gelegen in het bestemmingsplan “Amstelveen Zuid-Oost”, waarin de betreffende locatie de bestemming “maatschappelijke doeleinden” heeft.

De school past binnen deze bestemming maar het bouwplan overschrijdt de toegestane bouwhoogte en het bouwvlak. Daarom is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Procedure hogere waarde

Tegelijkertijd wordt het ontwerpbesluit voor ontheffing van hogere waarde vanwege geluidshinder ter visie gelegd. Op grond van de Wet Geluidhinder moet vanwege een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de Zuid gevel door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

Schoolterrein

Voor de buitenruimte zal ten behoeve van de school en buitenschoolse opvang samen 6000 m² gerealiseerd worden. Daarnaast voorziet het plan in de aanleg van een fietsenstalling.

Orion Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Tekening van de inrichting van de buitenruimte aan Orion. Ook zullen de nodige parkeervoorzieningen worden getroffen.


Geschiedenis

De herontwikkeling van Orion lb maakt deel uit van het Programma Integraal Accommodatiebeleid (PIA1). Een belangrijk uitgangspunt van PIA1 is de verbetering van schoolgebouwen en het terugdringen van het aantal dependances. Dit is gekoppeld aan locaties waaruit opbrengsten komen om de verbetering te bekostigen.

Volgende fase

Deze volgende fase houdt in dat het bouwplan voor zes weken ter inzage komt te liggen. De termijn dat het bouwplan ter inzage ligt loopt van 26 maart tot en met 6 mei 2009 in het Raadhuis bij de balie Bouwen en in de Bibliotheek aan het Stadsplein.

Indien u een zienswijze wilt indienen dan kunt u uw schriftelijke reactie sturen aan het college van B en W, t.a.v. de afdeling ROP, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Vragen?

Voor contact met de gemeentelijke projectmanager kunt u e-mailen naar bouwprojecten@amstelveen.nl of bellen met 020-5404911.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.