Bijgewerkt: 2 maart 2024

Positieve antwoordbrief van wethouder Raat over de A9 aan Rijkswaterstaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2015

Betreft: Aanpassing scopebeschrijving A9 Amstelveen

Aan

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West Nederland-Noord, de heer drs. A.P. Delpeut

Postbus 3119

2001 DC Haarlem


Geachte heer Delpeut,

In uw bovengenoemde brief verzoekt u ons in te stemmen met aanpassing van de scopebeschrijving, zoals neergelegd als bijlage 1 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente Amstelveen d.d. 10 maart 2014. Dit naar aanleiding van de besluitvorming van de Stuurgroep SAA over het resultaat van de eerste ontwerpronde Planstudie A9.

Foto Amstelveen
(Foto RWS - 2004)

drs. A.P. (Fred) Delpeut hoofdingenieur-directeur West-Nederland Noord


De belangrijkste wijziging betreft het introduceren van een tweede overkapping in Amstelveen in combinatie met het laten vervallen van het uitgangspunt, dat horizontale schermen worden toegepast. Dit mede op grond van een raming van de meerkosten van de horizontale schermen. Ter toetsing van deze wijziging merken wij het volgende op.

In artikel 3.2.2 van de SOK is het volgende opgenomen:

“Indien uit de nadere uitwerking blijkt dat horizontale schermen als gevolg van de te hanteren bouwconstructie, verkeersveiligheid en geluidswetgeving niet of slechts tegen forse meerkosten te realiseren zijn, vervalt het uitgangspunt om over dit traject horizontale schermen toe te passen. Om het uitgangspunt van toepassing van horizontale schermen kansrijk te maken wordt de stelregel toegepast, dat de meerkosten van de horizontale schermen maximaal twee maal zoveel mogen zijn als een kosteneffectieve schermconfiguratie met een maximum van € 5 miljoen aan meerkosten. IJkpunt voor een definitieve keuze door Partijen voor horizontale of verticale schermen of een combinatie is het te maken OTB met daarin de benodigde geluidsmaatregelen en de bijbehorende RWS-kostenraming.”

Uit de eerste ontwerpronde is gebleken, dat de meerkosten van horizontale schermen ten opzichte van verticale schermen ten minste € 10 miljoen bedragen. Dat is beduidend meer dan € 5 miljoen. Dat betekent, dat er geen horizontale schermen zullen worden toegepast. In feite wordt het in de overeenkomst genoemde budget van € 5 miljoen ingezet voor de 2e overkapping. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente (motie gemeenteraad 6 november 2013) aan de Minister van IenM om - indien de horizontale schermen niet haalbaar zijn - het budget van € 5 miljoen aan te wenden voor andere inpassingsmaatregelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder A9


Wij brengen in herinnering, dat de reden waarom Amstelveen hecht aan horizontale schermen is gelegen in het feit, dat daarmee de ruimtelijke samenhang tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord – in het bijzonder het Stadshart – wordt verbeterd en nieuwe barrières in de vorm van verticale schermen van ca. 8 meter hoog worden voorkomen. Dit is specifiek van belang rondom het dubbelkruispunt (De Traverse) en ter hoogte van het Bovenlandpad. Door middel van een extra overkapping en vrij zicht ter hoogte van het Bovenlandpad wordt dit doel toch bereikt als er verticale schermen komen.

Verder zijn er nog tekstuele aanpassingen betreffende:

-ruimte voor een groenstrook nabij de Van Hallweg;

-de aard van de verkeersoplossing op de Traverse;

-de beoogde zichtlijn bij het Bovenlandpad;

-de beschrijving van de toekomstvastheid.

Alles overwegende zijn wij van mening, dat sprake is van een positief resultaat en kunnen wij instemmen met de onderhavige wijziging van de scopebeschrijving. Wel verzoeken wij u mede op verzoek van de gemeenteraad om tijdens de tweede ontwerpronde in overleg te treden met de belanghebbenden om kennis te nemen van hun ideeën teneinde binnen de gestelde kaders te komen tot optimalisaties m.b.t. de inpassing.

De verbreding van de A9 in Amstelveen is een groot en ingrijpend project, dat een enorme impact heeft op onze stad en de direct omwonenden. Dit vraagt om uitermate zorgvuldige communicatie met belanghebbenden en optimale informatievoorziening. Graag gaan wij met u een samenwerking aan om dit omgevingsmanagement tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het project gezamenlijk aan te pakken. De recent in samenwerking met uw bedrijf georganiseerde informatiebijeenkomst toont aan, dat er bij belanghebbenden grote behoefte bestaat om betrokken te worden bij de planvorming. Zo is ons uit de vele ontvangen mondelinge en schriftelijke reacties gebleken, dat er een breed gedragen wens bestaat om met groen beklede geluidsschermen toe te passen en dat er de nodige zorg bestaat over comfortabele langzaam verkeersverbindingen; specifiek voor minder mobiele groepen. Ook voor deze onderwerpen vragen wij uw specifieke aandacht.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Wethouder Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.