Bijgewerkt: 30 juni 2022

Problematiek met de aansluiting van hulp 18- en 18+ jarigen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg publiceerde zijn brief aan Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de onduidelijkheden in de aansluiting tussen de diverse wetgevingen, zoals Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en WMO:

'Geachte heer Van Rijn,

In de uitvoering van de jeugdwet komen wij regelmatig situaties tegen, waar sprake is van leemtes of onduidelijkheden in de aansluiting tussen de diverse wetgevingen, zoals Jeugd- wet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en WMO. In het bijzonder de problematiek rondom de aansluiting van zorg voor jongeren van 18- en 18 +, willen wij graag onder uw aandacht brengen. Als het gaat om jongeren die na hun 18ste verjaardag onder de WMO vallen, kan onze gemeente de zorg nog eenvoudig continueren, vooropgesteld, dat we weten om wie het gaat en dat betrokkene hulp wil accepteren.

Moeilijker wordt het, zodra er sprake is van de Zorgverzekeringswet, of de Wet langdurige zorg. Verzekeringsmaatschappijen hebben immers hun eigen contracten met zorgverleners, waardoor het de vraag is, of hulp bij dezelfde aanbieder kan worden gecontinueerd. Bij de Wet langdurige zorg is er sprake van tijdrovende indicatieprocessen, waarbij het regelmatig voorkomt, dat men opnieuw diagnoses gaat stellen waar dat al eerder gebeurd is. Na de indicatiestelling volgt doorgaans een wachtlijst voor benodigde hulp. Met name in de residentiële jeugdhulp veroorzaakt dit een verstopping in de keten, omdat jeugdigen niet tijdig kunnen uitstromen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg


Vervolgens is er de groep waar wij ons de grootste zorgen over maken: jongeren die 18 jaar worden en zich onttrekken aan hulp en toezicht. Wij vragen daarbij bijzondere aandacht voor jongeren die een jeugdbeschermingsmaatregel hebben. De maatregel vervalt automatisch bij de 18de verjaardag, ook als het niet realistisch is te veronderstellen, dat jeugdige zichzelf kan redden. Zelfs voor “gewone” jongeren die 18 worden, is er nog veel dat zij moeten leren. Al is iemand voor de wet volwassen, dat wil nog niet zeggen, dat hij/zij geestelijk ook volwassen is en de weg weet in onze samenleving, waar hij/zij geacht wordt alles zelf te kunnen regelen.

In dit verband zouden wij ervoor willen pleiten om mogelijkheden te onderzoeken voor verlenging van een maatregel jeugdbescherming tot 23 jaar, in gevallen waarvoor dat ge- wenst is. Eenzelfde principe wordt in feite toegepast binnen het strafrecht, waar de wet de keuze biedt om adolescenten te berechten volgens het jeugdrecht, of het volwassenen- recht.

Het is onze grote wens, en die van de gemeenteraad van Amstelveen, om de overgang van 18- naar 18+ op alle fronten beter te laten verlopen. Op dit moment financieren wij de over- bruggingstijd, zodat er geen gat valt in de hulpverlening. We begeven ons daarmee soms op een hellend vlak ten aanzien van de rechtmatigheid. De jaarlijkse controle van de accountant is immers gericht op de rechtmatigheid van de uitgaven binnen de reikwijdte van de verschillende wetten. Ondanks dit gegeven ligt onze prioriteit bij het bieden van de juiste hulp. Waar nodig, maken we gebruik van verlengde jeugdhulp. Met de casusregie van onze jeugdhulpverleners zorgen wij zo veel mogelijk, dat aanvragen bij andere instanties op tijd worden ingediend, zodat de hulp ook na 18 jaar doorloopt. Er is een nauwe samenwerking op casusniveau tussen de consulenten WMO, participatiewet en Jeugdhulp.

Een volgende actie die wij willen ondernemen, is jongeren in Amstelveen die 18 jaar worden een brief te sturen met wat er allemaal voor hen verandert, wat ze moeten regelen en waar ze ondersteuning kunnen krijgen. De omvang van het probleem is overigens niet volledig bekend. Cliënten bevinden zich voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de gemeente, zoals bij de zorgverzekeraars en het CIZ. De samenwerking en integrale werkwijze met deze instanties moet nog verder verbeterd worden. Wij vragen uw volle aandacht voor genoemde problemen en zijn bereid om constructief mee te denken in dit proces.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Jeroen Brandes wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.