Bijgewerkt: 15 april 2024

Provinciale Staten NH namen de begroting voor 2023 aan

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
15-11-2022

Provinciale Staten namen de begroting voor 2023 aan en stemden in met het meerjaren programma voor de infrastructuur van Noord-Holland. Ook namen ze een motie aan over een bijdrage van € 3 miljoen voor de restauratie van Rijksmonument Artis Aquarium. 

Provinciale Staten (PS) gingen in debat tijdens de laatste algemene beschouwingen voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Ze spraken over belangrijke uitdagingen van deze tijd, zoals: ruimte voor woningbouw, het drukbezette energienet en klimaatmaatregelen. Verder spraken ze over onderwerpen zoals de vergunning van de kooksfabriek 2 van TATA-steel, het aantal vluchten op Schiphol en meer. De vergadering is terug te zien via https://noord-holland.stateninformatie.nl .   

Meerjarenprogramma Infrastructuur. PS stemden in met het voorstel van GS voor het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2023-2030, dat gaat over onderhoud, vervanging, uitbreiding en financiering van de infrastructuur in Noord-Holland. Statenleden spraken onder meer over duurzaamheid, binnenvaart, verkeersveiligheid, het voorkomen van reizen door vaker thuis te werken en het belang van de auto voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Jeroen Olthof beantwoordde de vragen van Statenleden en reageerde op de moties en amendementen. Unaniem namen PS een amendement van het CDA aan over de promotie naar de planfase van de verbeter- en uitbreidingsmaatregel N240, aanleg rotonde kruispunt N239-N240 en parallelweg N240. Meer informatie over het bereikbaar houden van de provincie Noord-Holland is te vinden op de website. 

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes - 2020)

Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol

Algemene beschouwingen over de begroting voor 2023. PS stemden in met de begroting voor 2023, de fracties van PVV en FVD stemden tegen. De begroting voor 2023 beschrijft wat de provincie komend jaar wil bereiken, daarvoor gaat doen en wat dat kost. Tijdens het debat over de begroting bespraken de Statenleden een breed scala aan onderwerpen, zoals: inflatie, flexwoningen bouwen, het masterplan wonen, agrarisch natuurbeheer, eigen risico bij faunaschade en diervriendelijker beleid. Ook gingen zij in op stijgende energiekosten, de overbelaste energie infrastructuur, de stikstofaanpak en biologisch boeren. Verder spraken ze over het verlagen van de opcenten via motorrijtuigenbelasting, de koopkracht, maatschappelijk verantwoord ondernemen, geschikt openbaar vervoer voor ouderen, verdienmodellen voor duurzame landbouw en de kerntaken van de provincie. 

De gedeputeerden Rosanne Kocken, Ilse Zaal, Esther Rommel, Edward Stigter, Jeroen Olthof en commissaris van de Koning Arthur van Dijk gingen in de op vragen van de Statenleden en gaven hun adviezen bij de ingediende moties en amendementen. De verschillende Statenleden reageerden daarop, ze trokken moties in, hielden ze aan of pasten ze aan. In de tweede termijn gingen het college en Statenleden verder in gesprek over de moties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De heer Arthur van Dijk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland

Moties en amendement bij de begroting. Provinciale Staten namen een amendement aan om de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 vast te stellen met uitzondering en onder voorbehoud van besluitvorming over het Masterplan Wonen 2.0 en de dekking daarvan. PS namen 10 moties aan bij de begroting:

-Een motie van CDA, VVD en JA21 om bij Rijkswaterstaat en het Rijk aan te dringen op maatregelen voor het terugdringen van het aantal verkeersongevallen op de N9. PvdD, SP en Statenlid van de VVD stemden tegen.

-De motie ‘klimaatbegroting’ van PvdD, SP, Gl, D66 en PvdA over het opnemen van ecologische en klimaatdoelen in de P&C cyclus. JA21, FVD, PVV, 50plus/PvdO, fractie Baljeu, N-NH (Namens Noord-Hollanders) waren tegen.

-PS namen ook een motie aan over het zichtbaar maken van de opbrengsten van klimaatbeleid ’ van PvdD, SP, D66, PvdA, GL en DENK. Tegen stemden: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, 50plus/PvdO, fractie Baljeu, N-NH.

-Voor een motie over het standaard serveren van plantaardige maaltijden tijdens provinciebijeenkomsten, met de mogelijkheid om vooraf andere eetwensen door te geven, was er een meerderheid. De fracties van VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, 50plus/PvdO, Baljeu en N-NH stemden tegen.

-Voor een motie over structurele financiering voor een provinciedekkend netwerk van wildopvangcentra was er een ruime meerderheid. Tegen waren: VVD, FVD en fractie Baljeu.

-De motie ‘Hernieuwde aandacht voor biologische landbouw’ van PvdD, GL, DENK en D66 werd door PS aangenomen. VVD, JA21, CDA, PVV, 50plus/PvdO, DENK en fractie Baljeu stemden tegen.

-PS stemden verder in met een motie van PvdO/50plus, DENK en PvdD om aan te dringen bij het kabinet op afschaffen van BTW op OV-kaartjes. VVD, D66, JA21 gingen niet mee met de motie.

-Ook stemden PS in met een motie van GL, VVD, PvdA en D66 over de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid gericht op toekomstbestendig boeren. JA21, FVD, PVV, fractie Baljeu stemden tegen.

-Een motie van D66, GL, CDA, PvdA en CU over diverse acties om vaart te maken met de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën werd aangenomen, waarmee VVD, JA21, FVD, PVV, SP, PvdO/50plus, DENK, fractie Baljeu en N-NH niet instemden.

-Een ruime meerderheid was er voor een motie van de SP over het dringend advies aan gemeenten voor het uitvoeren van een Bibob-onderzoek bij overname of het nieuw realiseren van een recreatiepark. Alleen fractie Baljeu en N-NH stemden tegen.

Andere moties. PS stemden in met een motie van VVD, D66, GL, DENK, PvdO/50plus en SP over een eenmalige bijdrage van € 3 miljoen voor de restauratie van het Rijksmonument Artis Aquarium. PS stemden in met het afdoen van de motie ‘Modal shift voor leefbaarheid langs N203’. Naar aanleiding van een motie kwam ook het advies van de Hoor- en Adviescommissie over het bezwaar van de Stichting Windalarm ter sprake. Dit advies zal in de commissie EFB aan de orde komen en komt terug op de agenda van de eerstvolgende PS-vergadering.

Agenda, stukken en vergadering terugzien. Alle voorstellen, ingediende moties of amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 14 november 2022. De vergadering terugkijken kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl . Daar zal ook de wijze, waarop is gestemd over de voorstellen terug te vinden zijn.

Volgende week natuur. Op maandag 21 november 2022 vervolgen Provinciale Staten de vergadering van 14 november. De Regionale Veenweide Strategie, het programma Natuurnetwerk 2023 en het Natuurbeheerplan 2023 staan dan op de agenda. De agenda van de vergadering op 21 november is te vinden op de website van de provincie. Iedereen kan het volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Meer informatie over het natuurbeheer en -beleid van de provincie is te vinden op de website.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.