Bijgewerkt: 26 februari 2024

Provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Nieuws -> Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid
13-10-2022

Alle 12 provincies van Nederland hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. Twee op de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken (pdf 5 pagina’s) omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw. 

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/VRO - 2022)

Hugo de Jonge (CDA) minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister Hugo de Jonge: 'We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm. Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer betaalbare woningen te bouwen. Provincies en gemeenten gaan de afspraken verder uitwerken in de regionale woondeals. Daarin komen de concrete locaties, doelgroepen, verdeling huur/koop en prijscategorieën. Met deze aanpak hernemen we de regie op de volkshuisvesting.'

Meer betaalbare woningen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Nederland. Daarom is het doel dat landelijk tweederde van de nieuwe woningen (600.000 tot en met 2030) betaalbaar zijn. Dit wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan het streven naar een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente. 

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2022)

De provinciale woningbouwafspraken tot en met 2030

Regionale woondeals. Vanaf december 2022 worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. In deze regionale woondeals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen ontwikkeld worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd. Daarvoor worden er eind november in het bestuurlijk overleg MIRT besluiten genomen over de toekenning van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor de ontsluiting van woningbouwlocaties om daarmee versnelling van de woningbouw te realiseren. Ook worden dan bestuurlijke afspraken gemaakt over de besteding van middelen voor de ontsluiting van de grootschalige woningbouwgebieden. Begin december 2022 volgt het besluit over de toekenning van de vierde tranche van de woningbouwimpuls.

11 miljard euro beschikbaar. Voor het versnellen van woningbouwprojecten is 1,5 miljard euro beschikbaar. Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is 6 miljard euro beschikbaar. Ook is er de Woningbouwimpuls (1,25 miljard euro) om goede projecten vlot te trekken. Verder is er 380 miljoen euro extra beschikbaar voor de versnelling van tijdelijke huisvesting. In totaal betreft het bijna 11 miljard euro voor de snelle bouw van meer woningen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro vrij. Dit heeft geleid tot gezamenlijke afspraken, waarbij woningcorporaties meer dan 60 miljard in nieuwbouw investeren. 

In de provincie Noord-Holland kunnen tot 2030 184.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Dat is het bod dat de provincie vandaag officieel heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wel is van groot belang dat knelpunten worden weggenomen en aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan door het Rijk.

Gedeputeerde Cees Loggen: 'We kunnen de komende acht jaar aan de slag om een stevige deuk te slaan in het woningtekort. Samen met de provincie Zuid-Holland kunnen wij 45% van de landelijke opgave van 900.000 woningen realiseren. De gemeenten en wij staan klaar om de plannen uit te voeren. Dan is het wel van eminent belang dat een aantal knelpunten en problemen wordt aangepakt door het Rijk. Wij en de gemeenten committeren ons aan harde toezeggingen en verwachten hetzelfde van het kabinet.'

De afgelopen maanden was de provincie druk in gesprek met gemeenten om tot een bod te komen – de optelsom van gereed liggende bouwplannen. Dat kwam uit op 184.000 woningen. Daarvan zijn ruim 81.000 ‘harde plancapaciteit’, wat wil zeggen dat dit bouwplannen zijn die door gemeenteraden zijn geaccordeerd en vastgelegd in bestemmingsplannen.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2019)

Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen)

Knelpunten. Cees Loggen: 'Randvoorwaarden om het bod te kunnen realiseren zijn oplossingen voor het stikstofprobleem, het energievraagstuk (volle stroomnetten), personeelsgebrek – vooral bij de gemeenten –, mobiliteit (de aanleg van infrastructuur) en het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om betaalbare woningen te bouwen. Daarom moet er geld bij. Deze boodschap hebben Noord-Holland en de andere provincies de afgelopen maanden regelmatig aangekaart bij het kabinet.'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.