Bijgewerkt: 24 juni 2024

Provincie Noord-Holland scherpt de klimaatregels aan

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
22-05-2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de regels over klimaatadaptatie aanscherpen. Hiermee worden toekomstige risico's op schade verminderd en toekomstige kosten bespaard, door nu al preventieve maatregelen te nemen. De voorgestelde aanscherping heeft invloed op de inrichting van steden, locatiekeuzes en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.

Aanscherping van de regels. Gedeputeerde Staten stellen voor, om vanaf januari 2025 bij nieuwe ontwikkelingen een verplichte inschatting van klimaatrisico’s in de regels van de provincie op te nemen. Ook beschrijft de wijziging maatregelen om klimaatrisico’s te voorkomen of beperken. Daarbij mogen risico’s niet worden afgewenteld buiten het projectgebied.

Rosan Kocken, gedeputeerde provincie Noord-Holland, benadrukt het belang van deze aanscherping: “Om te komen tot klimaatbestendige ontwikkelingen kunnen we beter nu investeren in plaats van straks het ene gat met het andere te vullen. Gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden willen weten waar ze aan toe zijn. Met deze aanscherping hebben ze die duidelijkheid".

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2023)

Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met de portefeuilles Natuur en landschap, Water en bodem, inclusief bodemdaling, Klimaat en energietransitie, Klimaatadaptatie

Impact op ontwikkelingen. De aanscherping van de regels heeft invloed op alle veranderingen in de omgeving, vooral op het gebied van woningbouw. Het, in mei 2024, gepubliceerde rapport ‘Klimaatrisico’s in Nederland’ (pdf 160 pagina’s) van het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept het belang om snel keuzes te maken over aanpassingen aan klimaatverandering.

Door nu aanpassingen te doen, kunnen negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Hoewel de voorgestelde aanscherping kan leiden tot hogere kosten, blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat dit op de langere termijn kostenbesparend is. Het is duurder in een later stadium, bijvoorbeeld na de realisatie van woningbouw, alsnog aanpassingen te doen om de risico’s op schade te beperken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.