Bijgewerkt: 24 februari 2024

Provincie: Ontsluiting golfbaan Amstelveen via het voormalig A3 tracé

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
02-02-2012

Het College van Amstelveen kreeg op donderdag 2 februari 2012 van de Provincie Noord-Holland deze brief:

Betreft: Ontsluiting Golfbaan Bovenkerkerpolder

Geacht College,

Zoals u bekend is, hebben wij na langdurige acties/procedures en onderhandelingen vastgesteld, dat de aanleg van de golfbaan een voldongen feit was. De inpassing van de op dit  moment al gerealiseerde 9 holes-golfbaan conform de aanbevelingen van de Rijksadviseur voor het landschap was voor ons mede een overweging om de ontstane situatie te accepteren. Verdere uitbreiding dient echter te worden voorkomen en om die reden hebben wij ook in goed overleg met u de definitieve begrenzing vastgesteld.

U heeft ons in dit verband in kennis gesteld van het voornemen om de huidige 9 holes golfbaan juridisch-planologisch in te passen en te begrenzen. U heeft eveneens opgemerkt het betreffende voorontwerp-bestemmingsplan ons in het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1.Bro toe te zenden. Wij zullen in bedoeld vooroverleg over dit bestemmingsplan er op toezien, dat hiermee voldaan wordt aan onze eerder aan u medegedeelde wensen.

Wij willen u daarnaast informeren over ons standpunt inzake de ontsluiting voor de Golfbaan Bovenkerkerpolder.

De gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Milieu, de heer T. Talsma, heeft afgelopen november een bezoek gebracht aan de golfbaan en daar gesproken met de wethouder voor Ruimtelijke Ordening, de heer J. Levie, en de exploitant van de golfbaan, de heer G. Loogman. In dat gesprek is namens ons naar voren gebracht, dat wij er van uitgaan, dat de ontsluiting wordt voorzien via een deel van het voormalig A3 –tracé in plaats van de tijdelijke ontsluiting via de Amsteldijk.

Tijdens dat bezoek is van de zijde van het gemeentebestuur opgemerkt, dat binnen de gemeente discussie is ontstaan over de ontsluiting over het voormalig A3-tracé, mede naar aanleiding van hiertegen gerichte bezwaren van bewoners van de aangrenzende Groenelaan.

In verband met een zorgvuldige afweging heeft de verantwoordelijk gedeputeerde daarna nog gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het actiecomité Stop de Weg (voormalig A3-tracé) en met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Nes a/d Amstel als belangenbehartiger van de Amsteldijk.

Op grond van deze gesprekken en op basis van de ter zake aanwezige informatie willen wij ons standpunt bevestigen, dat de ontsluiting van de golfbaan dient te geschieden via een deel van het voormalig A3 –tracé. Wij handhaven ons standpunt, dat de ontsluiting over de Amsteldijk en de doorsnijding vanaf de dijk door de Bovenlanden ongewenst is.

Wij constateren, dat de smalle Amsteldijk in de huidige situatie al een drukke en zwaarbelaste route is. De situatie op de Amsteldijk is mede vanwege het hoogteverschil en het aanwezige fietspad niet overzichtelijk en zal bij intensiever verkeer ten behoeve van de golfbaan leiden tot toename van de verkeersonveiligheid.

Wel hebben wij begrepen, dat de tijdelijke weg gebruikt dient te worden als vluchtroute, maar dat deze met een slagboom wordt afgesloten en niet als toegang zal worden gebruikt. Wij gaan er van uit, dat u toeziet op een juist gebruik hiervan en zo nodig ter zake handhavend gaat optreden.

De ontsluiting via het voormalig A3 tracé sluit goed aan op de aanvoerwegen, onder meer de aftakking van de A9. De weg ligt op een ruime afstand van de aangrenzende woningen aan de Groenelaan, variërend van ongeveer 60 tot 80 meter. Wij geven u in dit verband nog  in overweging om te bezien, of het definitieve tracé (deels of geheel) zoveel mogelijk in het weiland tegen het bestaande fietspad kan worden  aangelegd.

In dit verband hebben we ook kennisgenomen van uw voornemen om de weg in ieder geval met snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels en versmallingen/haventjes, in te richten. Met deze twee wensen wordt deels tegemoet gekomen aan de bezwaren van de betreffende bewoners. De eigenaren/bewoners van de woningen aan de Groenelaan hebben tenslotte de vrees geuit, dat deze ontsluitingsroute een opmaat is voor een nieuwe weg tussen de A9 en de omgelegde N201.

Wij hebben naar aanleiding van ter zake gestelde Statenvragen geantwoord, dat een dergelijke weg het gebied zou doorsnijden dat in de structuurvisie is aangewezen als weidevogelleefgebied. Ook zou een dergelijke rondweg invloed hebben op ontwikkelingen in het kader van het uitvoeringsprogramma Amstelscheg en het project Groene AS.

Tenslotte hebben wij opgemerkt, dat onderzocht gaat worden, of er alternatieven zijn voor een rondweg om Amstelveen en dat dit in samenwerking met Amstelveen en andere gemeenten plaatsvindt.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Provinciesecretaris                                        voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.