Bijgewerkt: 18 september 2021

Provincie nieuwe stijl

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
13-12-2012

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zien een begin van een basis voor een gesprek over het Kabinetsvoornemen tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, als het een toegevoegde waarde oplevert voor de inwoners en voldaan wordt aan een aantal uitgangspunten - dit schrijft het college in een brief aan Provinciale Staten.

GS gaan een discussie over samenvoeging niet uit de weg in de erkenning, dat een bestuur als zodanig geen doel is, maar een middel om maatschappelijke vraagstukken democratisch gelegitimeerd te beantwoorden en de belangen van en dienstverlening aan de inwoners centraal staan.

GS vinden, dat een bestuurlijke opschaling van de drie provincies zou moeten leiden tot een slagvaardige, economische krachtige provincie nieuwe stijl, die in staat zou moeten zijn een groot aantal maatschappelijke problemen in het provinciale kerndomein integraal op te lossen, waardoor de bestuurlijke drukte aantoonbaar afneemt.

GS stellen daarbij de eis, dat de provincie nieuwe stijl aantoonbaar efficiënter functioneert dan de huidige drie provincies samen en een aantoonbare bijdrage levert aan de economische groeikracht van het gebied.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Noord-Holland (rood) is een provincie in het noordwesten van Nederland. De hoofdstad is Haarlem. De provincie telt 2.719.764 inwoners (2012) en de grootste stad is Amsterdam


De nieuwe provincie mag voor de inwoners niet duurder worden. Dat wil zeggen, dat GS vinden, dat er voor de businesscase van de nieuwe provincie wordt uitgegaan van het belastingtarief in Noord-Holland, dat het laagste is van de drie provincies.

GS zien een begin van een basis voor een gesprek, als het Rijk bereid is om taken, die het Rijk nu verricht, maar die welbeschouwd kerntaken van de provincie zijn, te decentraliseren naar de nieuw te vormen krachtige provincie. Het gaat om de kerntaken regionale economische ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en ruimtelijke ordening, toezicht waterschappen en cultureel erfgoed.

De provincie ‘nieuwe stijl’ moet passen in een door de minister van BZK op te stellen brede visie op het bestuur van Nederland. GS vragen de minister ook te kijken naar varianten van bestuurlijke opschaling en naar grensvraagstukken, niet alleen de Noordoostpolder die in het regeerakkoord wordt genoemd, maar ook de grens tussen Noord- en Zuid-Holland vanuit het oogpunt van doorgaande infrastructuur en de economische ontwikkeling, en de positie van het Groene Hart.

GS vinden het van belang, dat niet alleen met Provinciale Staten gedebatteerd wordt over een Noord-Hollandse inbreng in de discussie, maar ook dat inwoners van Noord-Holland, maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen op allerlei manieren hun stem kunnen laten horen over het Kabinetsvoornemen.

GS denken daarbij aan bijeenkomsten en bijvoorbeeld een digitaal discussieplatform. GS wijzen de minister van BZK op het risico van het tempo, dat de minister voor ogen staat, voor het draagvlak van de bestuurlijke verandering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.