Bijgewerkt: 26 september 2021

Provincie wil Bureau Jeugdzorg op orde brengen

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
16-04-2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) maken afspraken met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor het op orde brengen van diens bedrijfsvoering. In opdracht van de provincie heeft PricewaterhouseCoopers BJZ doorgelicht.

In haar rapport concludeert PwC dat er de afgelopen jaren met succes is geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg. De organisatie wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid van de medewerkers. Wel is een aantal fundamentele verbeterpunten in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Hierin moet nu geïnvesteerd worden, zodat na 2011 de begroting weer sluitend is. BJZ onderschrijft de in het rapport genoemde stappen.

Op basis van het rapport stelt BJZ voor 1 juni een plan van aanpak op voor de verbetering van de bedrijfsvoering. GS willen vervolgens budget (€ 4 miljoen) beschikbaar stellen om het plan uit te voeren. GS leggen dit voorstel in juni aan Provinciale Staten voor. Met BJZ worden duidelijke afspraken gemaakt in de vorm van prestatie-indicatoren. Over de voortgang wordt periodiek aan de provincie gerapporteerd.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Eiffel dat de financiële situatie bij BJZ zorgelijk is en werd vervolgonderzoek aanbevolen. De provincie wil voorkomen dat het structurele budget van BJZ opgehoogd moet worden zonder dat er beter is gekeken naar de oorzaak van het financiële probleem. Daarom heeft de provincie PwC opdracht gegeven een hierop gerichte doorlichting uit te voeren.

PwC stelt dat organisatorische problemen de oorzaak zijn van de financiële situatie. In het bijzonder moet de interne sturing op proces, focus op kerntaken en financieel beleid verbeteren. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in het personeelsbeleid om het hoge verloop en te hoge ziekteverzuim terug te dringen.

BJZ krijgt van GS tot 1 juni de tijd om een plan van aanpak op te stellen om de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Op basis van dit plan stellen GS de door PwC aangegeven investering van € 4 miljoen beschikbaar, maar verbinden hieraan wel duidelijke afspraken in de vorm van prestatie-indicatoren. In periodieke (drie maandelijks) rapportages geeft BJZ inzicht in de voortgang.

Om in de investeringsperiode (2009 en 2010) tot een sluitende begroting van BJZNH te komen stellen GS in 2009 € 500.000,- ten laste van de voorziening doeluitkering jeugdzorg ter beschikking. Daarnaast stellen GS  in het kader van de Lentenota Provinciale Staten voor in 2010 € 1.000.000,- beschikbaar te stellen uit de provinciale begroting.

PWC rapportage Bureau Jeugdzorg d.d. 06-04-2009 pdf  Notitie GS Bureau Jeugdzorg pdf

Lees ook: Nieuwe Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg NHAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.